.


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซิ (Expo 02) 5 วัน บินศรีลังกันแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

27,000 26,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – เมืองจำลองซ่ง

05.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ S18 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่UL888

12.45. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศหังโจวตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลเป็นเมืองที่มี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหางโจวเป็น เมืองหลวงหังโจวเป็นเมือง งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า สวรรค์บนดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อพิเศษ... ไก่เศรษฐีหังโจวห่อใบบัว/หมูน้ำแดงพันปี)

จากนั้นนำท่าน สู่หมู่บ้านโบราณราชวงศ์ซ่ง หรือ ซ่งเฉินชมวิถีความเป็นอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง นำท่านชม โชว์ซ่งเฉิน เป็นโชว์ที่เล่าถึงตำนานของเมืองหางโจว และเกี่ยวกับความเป็นมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง

พักที่ XILAI HANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง หังโจว –ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชามังกร –ซูโจว ศูนย์วัฒนธรรม รังนก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้านอีกด้านติดกับเมือง ในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างที่น่าแวะชม เช่นโคมหินสะท้อนเงาจันทร์ สวนท่าดอกไม้ จากนั้นชมหมู่บ้านใบชาบ่อมังกรอันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง ซูโจว มีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า "ในฟากฟ้ามีสวรรค์ในแผ่นดินมีซูโจว"เป็น เพราะเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องสวนและคฤหาสน์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถึง 4 แห่ง เป็นเมืองที่มีแม่น้ำและลำคลองมากบ้านเรือนประชาชนสร้างอยู่ริมน้ำเป็นส่วน ใหญ่ ผ้าปักไหมของซูโจวมีชื่อเช่นกัน เป็น1 ใน 4 ของแหล่งปักไหมขึ้นชื่อของจีน (อีก 3 แห่ง ได้แก่ กวางเจาในมณฑลกวางตุ้งฉังชาในมณฑลฆูหนาน และเฉิงตูในมณฑลเสฉวน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านชมโรงงานผ้าไหมชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่ ลาสเวกัสน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ชมตึกที่มีความสวยงามมีเพดานที่เป็นจอ LCD ขนาดใหญ่ ความยาวกว่า ครึ่งกิโลเมตรประดับแสงสีใช้ทุนในการก่อสร้างอย่างมหาศาลมีความอลังการเทียบ เท่ากับที่อเมริกาเลยทีเดียวโดยพื้นที่ภายในตึกนั้นจะไว้สำหรับให้เช่า สำหรับเป็นสำนักงาน ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลัง กาย และมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังมากมาย

พาท่านเข้าสู่ ศูนย์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมรังนก ชมโชว์สุด อลังการณ์ใหม่ล่าสุด Dance and Acrobatics Show หลากหลายโชว์ พร้อมแสง สี เสียง สุดไฮเทค อาทิโชว์เต้นรำ โชว์พื้นเมือง กายกรรมสุดสะทึก โชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดยอดโชว์จากนครเฉิงตู พร้อมถ่ายภาพประทับใจด้านหน้าที่แสงไฟจะปรับเปลี่ยนสี ได้ภายใน 1 วินาที จากนั้นพาท่าสู่รายการสุดพิเศษไนท์ทัวร์ชม แสง สี สุดตระการตาของเมืองซูโจว สวยที่สุดในหัวตง

หลังอาหารนำท่านสู่ พักที่ YI JIA KAI YUAN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซูโจว – อู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน - ถนนนานกิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซิ นำท่านชมพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง 88เมตร อิสระให้ท่านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงามเป็นกลุ่ม สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการศาลาฯมีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรม เป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตรมีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนัก กับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีนโดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็น ระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่งภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีตภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียน ภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสีเครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มี ฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติเหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่ หลากหลายศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มี ประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและ ความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ...กระดูกหมูน้ำแดง ที่ขึ้นชื่อของอู๋ซิ

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้กลายเป็น เมืองท่าหน้าด่าน มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมืองท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมา ผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบ ฉบับยุโรป จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น นครปารีสแห่งตะวันออกหลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม หาดว่ายทันในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อ สร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนนำท่านไปสู่นำท่านช้อปปิ้งถนนนานกิงลู่ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทย และคล้ายถนนออร์ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าBrand nameจากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ EASTERN AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เข้าชมงาน WORLD EXPO 2015 ฝั่งผู่ตง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น เดินทางเข้าชมงานWORLD EXPO 2015

(www.thailandexpo2015) ฝั่งเมืองใหม่ผู่ตงแล้วได้เห็นตึกสูงมากมายที่เบียดเสียดกันอยู่แสดงถึงความ เจริญของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนฝั่งผู่ตงนี้ยังมีตึกที่เป็นเหมือน สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อยู่ด้วยนั่นก็คือ"หอไข่มุก”ซึ่งใช้เป็นหอส่ง สัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชีย

10.00 น. จากนั้นนาท่านเข้าชมงานในส่วนของThailand Pavilionสู่ ความประทับใจและความภาคภูมิใจของคนไทยกับอาคารศาลาไทยตื่นตาตื่นใจกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ชมความอลังการของห้องจัดนิทรรศการต่างๆและท่านจะได้พบ กับ“น้องไท” โรบอทยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไทยของงานนี้

( อิสระอาหารกลางวัน) เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าและเพลิดเพลินดูนิทัศการของท่านจะได้พบกับ ภัตตาคารร้านอาหารมากมายตระการตาให้ได้เลือกรับประทานอย่างจุใจอาทิเช่นครัว การบินไทยและร้านอาหาร ที่ขึ้นชื่ออื่นๆอีกมากมายหลังอาหารนำท่านชมงานภายในThailand Pavilion ต่อกับพื้นที่กว่าสองไร่ที่สรรค์สร้างงานและเผยแพร่วัฒนธรรมให้นักท่อง เที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนชมงานมหกรรมณนครเซี่ยงไฮ้

18.00 . คณะพร้อมกันจุดนัดหมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ EASTERN AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ –หอไข่มุก- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ตลาดหลงหัว - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านไปเขตเมืองใหม่pudong นำท่านชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบน หอคอยTVสูงถึงระดับที่สามของโลกเรากับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง88ชั้นจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ ซึ่งรวบความความเป็นมาของเมื่องเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคไปในสมัยของเจ้าพ่อเซี่ยงโฮ้ ในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดหลงหัวเลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า , กระเป๋า ,รองเท้า ที่มียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึงนาชนิด

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่UL887

18.45 น. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซิ (Expo 02) 5 วัน บินศรีลังกันแอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 14-18ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 27,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 26,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 24,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES(UL)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้โดยสารเพื่อทำการจอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *