.


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว Grand Expo 5 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

28,000 27,000


รายการเดินทาง

วันแรก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D ประตู 3สายการบิน Thai Airway International (TG)มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.00
น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 664

16.15น. ถึงสนามบิน เซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำ ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์ และร็อตเตอร์ดัม เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุด ในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ!!! กายกรรม“ERA -INTERSECTION OF TIME”สุดยอดโชว์กายกรรมของเซี่ยงไฮ้ ใช้ทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน เพียบพร้อมด้วยฉากและเครื่องแต่งกายอันวิจิตรตระการตาสัมผัสความมหัศจรรย์ของความสามารถทางร่างกายของมนุษย์ ที่จะทำให้ท่านตะลึงเช่น ย่อตัว,ต่อตัว, หมุนสิ่งของ, ขี่มอเตอร์ไซค์วนในลูกกลม และ อื่นๆ อีกมากมาย

พักที่ SHANGHAI AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง SHANGHAI EXPO 2015 – GOLDEN JAGUAR BUFFET

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมจากนั้นนำท่านสู่งานแสดงสินค้า SHANGHAI EXPO 2015(OFFICIAL SITE http://en.expo2015.cn/, www.thailandexpo2015 ) ให้ท่านได้อิสระดูงานภายใน ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานถึง 193 ประเทศ ที่นำมาจัดแสดง (รวมค่าบัตรผ่านประตู) ชมสุดยอดสถาปัตยกรรมของ PAVILLION ของประเทศต่าง ๆ อาทิ AUSTRALIAN PAVILLION, TURKEY PAVILLION, SAUDI PAVILLIONและอีกมากมาย ซึ่งแต่ละประเทศ ก็ล้วนแล้วแต่ มี พาวิลเลี่ยนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของตัวเอง จะหาโอกาสไหนได้อีก ที่ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสอารยธรรมและวัฒนธรรมจากทั่วโลกในคราวเดียวเช่นนี้

(อิสระอาหารเที่ยง) เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการชมงานEXPOอย่างคุ้มค่า... จากนั้นอย่าลืมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของประเทศไทยในส่วนของ อาคารศาลาไทย (ThailandPavilion)บน พื้นที่ 3,117 ตารางเมตร หรือเกือบ 2 ไร่ภายใต้แนวคิด “Thainess: Sustainable Ways of Life ความเป็นไทยวิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต” โดยการใช้เทคโนโลยี ในการนำเสนอเนื้อหานิทรรศการและเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้รับความตื่นตา ตื่นใจและได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับประเทศไทยในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จัก มาก่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... SPECIAL!!!GOLDEN JAGUAR อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาวที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า200ชนิด อาทิ หูฉลามรังนกหอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวงแพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs...

พักที่ SHANGHAI AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – หาดว่ายทัน– อุโมงค์เลเซอร์–เมืองหังโจว–SHOW “NIGHT OF XIHU”

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นนำท่านไปเขตเมืองใหม่PUDONG นำท่านชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบน SHANGHAIORIENTAL TV TOWER หรือ หอไข่มุกสูงถึงระดับที่สามของโลกเรากับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง 88ชั้น… จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่ซึ่งรวบความความเป็นมาของเมื่องเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคไปในสมัยของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน ชมวิธีการดำเนินชีวิตและประวัติของต้นแบบ เจ้าพ่อติงลี่ และ สี่เหวินเฉียน ที่ทุกท่านรู้จักกันดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านซึมซับประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กันต่อที่ หาดว่ายทัน ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อ สร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน... จากนั้นนำท่านสู่ อุโมงค์เลเซอร์เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกใน ประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ โดยตลอดทางของ อุโมงค์ จะมีแสง สี อันตระการตา เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9เมตร ความยาวกว่า 650 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ 2000 รถอุโมงค์นี้สามารถรับ – ส่งนักท่องเที่ยวได้ชั่วโมงละ5,280คน... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศหังโจว ตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ได้ตั้งหางโจวเป็นเมืองหลวงหังโจวเป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวยจนได้รับสมญานามว่า สวรรค์บนดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ…พิเศษ!!!ขาหมูตงโผ รสเข้มข้น และ ไก่ขอทาน สูตรเด็ด...หลังอาหาร นำท่านชม “NIGHT OF XIHU” ที่ มีความสวยงามตระการตา ชมการแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ นักแสดงกว่าร้อยชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ แม่น้ำซีหู และเมืองหังโจว

พักที่ DAY JOY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ล่องเรือซีหู – ชมปลาที่ฮัวก่าง - หมู่บ้านใบชา - ซูโจว - ผ้าไหม – วัดซีหยวน – จอยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม...จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้านอีกด้านติดกับเมือง ในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างที่น่าแวะชม เช่นโคมหินสะท้อนเงาจันทร์ สวนท่าดอกไม้... จากนั้นนำท่านชม บ่อปลาฮัวก่าง อุดมด้วยปลานานาชนิดอันมีค่าและสวยงามเป็นอย่างมาก... จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลผลิตอันยอดเยี่ยมของชาชนิดต่าง ๆ เช่น ชาผู่เอ่อ,ชาอวู่หลง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซูโจวเป็นเมืองที่มีประวัติ กว่า 2500 ปี มีคำเปรียบเปรย เมืองซูโจว ว่า งามหยดดั่งนารีสะคร้านเป็น เพราะเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องสวนและคฤหาสน์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถึง 4 แห่ง เป็นเมืองที่มีแม่น้ำและลำคลองมากบ้านเรือนประชาชนสร้างอยู่ริมน้ำเป็นส่วน ใหญ่ ผ้าปักไหมของซูโจวมีชื่อเช่นกัน เป็น1 ใน 4 ของแหล่งปักไหมขึ้นชื่อของจีน (อีก 3 แห่ง ได้แก่ กวางเจาในมณฑลกวางตุ้งฉังชาในมณฑลฆูหนาน และเฉิงตูในมณฑลเสฉวน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง)… นำท่านชม โรงงานผ้าไหม พบ กับแฟชั่นโชว์ กับสาวงามตาชั้นเดียวที่จะมาเดินแบบโดยใส่ชุดกี่เผ้าหรือชุดต่าง ๆ ที่ทำจากผ้าไหมชั้นดี และผ่านการออกแบบโดยแฟชั่นนิสชื่อดังของประเทศ... นำท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน นมัสการพระยูไลซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ 1000 มือ 1000 ตา หรือพระจี้กงซึ่งแสดงออกสองสีหน้า สองอารมณ์ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ที่มี พระพักต์ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบหน้าเดียว...

จากนั้นนำท่านสู่ SUZHOUHARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นต้น

อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตรนับเป็นLED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ... พิเศษ!!! อาหารเสฉวน สุดเลิศล้ำที่สืบทอดสูตรความอร่อยกันมานาน และ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันน่าตื่นตา ตื่นใจ ด้วยการความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากในเสี้ยววินาที...

พักที่ YI JIA KAI YUAN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้– นานกิงลู่ – ศูนย์แพทย์แผนโบราณ – ตลาดหลงหัว – รถไฟแม่เหล็ก - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นนำท่านไปสู่ถนนนานกิงลู่ถนน แห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทย และคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม.มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย...จากนั้นนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิต บัวหิมะสุดยอดยารักษาผิวหนังที่สืบทอดมานับพันปีที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน... หลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญ...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... พิเศษ!!! พลาดไม่ได้ เสี่ยวหลงเปา ต้นฉบับ ที่ไม่ได้กินก็เหมือนมาไม่ถึง เซี่ยงไฮ้...จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดหลงหัว ซึ่งเป็นสถานที่ขายปลีกส่ง ขสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, สินค้าอิเล็คทรอนิก, แผ่นซีดี, ดีวีดี หรือแม้กระทั่งแผ่นบลูเรย์ โดยมีราคาถูก โดยท่านสามารถต่อรองราคาในการช้อปปิ้งได้อย่างเมามัน... จากนั้นเชิญท่านสัมผัสกับความเร็วสุดยอดของ รถไฟแม่เหล็ก ของเซี่ยงไฮ้... ก่อนนำท่านสู่สนามบิน

17.20 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 665

21.15 น. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว Grand Expo 5 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 16-20ก.ย. , 23-27ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 26,999
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 25,999
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้โดยสารเพื่อทำการจอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *