.


ทัวร์เฉินตู Big Paradise Chengdu ไห่โหลวโกว 8 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

39,000 38,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เล่อซาน-เล่อซาน+ล่องเรือหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

08.30น. คณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ บริษัท คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

10.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง เฉิงตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เล่อซาน เชิญท่านสัมผัสความงามสองข้างทาง แล้วนำท่าน ล่องเรือชมหลวงพ่อโต เพื่อ ชมธรรมชาติของแม่น้ำหมิงเจียง แม่น้ำชิงอีเจียง และแม่น้ำต้าตู้เหอ ทั้งสามสายไหลมาบรรจบกัน ณ หน้า หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่สกัดเข้าไปในภูเขาทั้งลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 71 เมตร หากท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นพระนอนขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ของเกาะและชาว พุทธเชื่อว่าบนทรวงอกของพระนอนมีพระ ซึ่งก็คือหลวงพ่อโตนั่นเอง โดยสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของชาวบ้านซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ง้อไบ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HUASHENG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง+กระเช้า-วัดว่านเหนียน(วัดหมื่นปี) +กระเช้า – วัดเป้ากว๋อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมความงามของเขาง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมยซาน สัมผัสอากาศยามเช้าด้วยขุนเขาและพันธุ์ไม้เมืองหนาว และเป็นสถานที่แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชม ยอดเขาจินติ่ง ถือ เป็นยอดเขาที่สำคัญของศาสนาพุทธ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร ชมยอดเขาสลับแนวสนเมืองหนาวดังวิมานแดนสวรรค์ และสัมผัสทิวทัศน์ทะเลหมอกยามเช้าอันงดงาม หากท่านโชคดีท่านจะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าบน ขอบฟ้าบริเวณหน้าผา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้นกระเช้า สู่วัดว่านเหนียน (วัดหมื่นปี) สร้าง ในสมัยราชวงศ์จิ้นและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิง นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ทำด้วยทองเหลืองหนัก 62 ตัน ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าสามสิ่ง คือพระทันตธาตุ, พระคัมภีร์ใบลาน และพระราชลัญจกรของฮ่องเต้ว่านหลี่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเป้ากว๋อ นมัสการพระโพธิสัตว์ จากนั้นนำท่านชิมชาเมืองง้อไบ๊ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับที่พัก

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก HUA SHENG HOTEL4* หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ง้อไบ้-เขตท่องเที่ยวอุทยานไห่โหลวโกว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากง้อไบ้ แล้วนำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์อุทยานไห่โหลวโกว ระหว่างทางรถเลาะเลียบภูเขา ลำธารชมวิวระหว่างทาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ แล้วนำท่านลอดอุโมงค์เอ้อร์หลางซาน ที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูงซึ่งนับเป็น อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน มีความยาวถึง 4,176 เมตร อุโมงค์นี้เชื่อมระหว่างเขตหย่าอันกับเขตชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง(ทิเบต) ทิวทัศน์ก่อนและหลังจากการผ่านอุโมงค์นี้ไปแล้วจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่ง เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง เสมือนแบ่งแยกภูมิประเทศออกจากกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง เดินทางผ่านหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยหลายแห่งซึ่งล้วนแต่ดำรงชีพด้วยการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก รถนำท่านข้ามสะพานต้าตู้ที่ทอดข้ามแม่น้ำต้าตู้เหอ เพื่อเข้าสู่ เขตอุทยานไห่โหลวโกว สองข้างทางล้วนเป็นภูเขาหินสูงตระหง่าน สลับกับลำธารน้อยใหญ่สุดลูกตาจนอยากที่จะคิดว่ามีชุนชนอาศัยอยู่ในเขตนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก PEARL GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว (ทั้งวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินขึ้นกระเช้านั่งได้ประมาณ 6-8 ท่าน สู่ อุทยานไห่โหลวโกว แล้วเปลี่ยนเป็น รถอุทยาน สู่แค้มป์ที่4 แล้วนำท่านต่อกระเช้าเพื่อขึ้นไปจุดชมวิว ตลอดสองข้างทางล้วนเป็นป่าเบญพรรณที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม นำท่านชม ธารน้ำแข็งพันปี ที่ทอดตัวจากช่องเขาสูงเป็นทางยาวเรื่อยมาจนถึงพื้นที่ราบโดยมีเทือกเขากง ก่าซาน ที่สูงกว่า7,000 เมตรเป็นฉากหลังมองดูยิ่งใหญ่ตระการตา (อากาศบนไห่โหลวโกวเบาบางดังนั้นหากท่านรู้สึกหายใจไม่ออกหรือปวดศีรษะกรุณาหยุดพักและแจ้งหัวหน้าทัวร์ทันที) ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวแห่งนี้นับเป็นธารน้ำแข็งที่คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำ คือประมาณ 2,850เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของป่าสน ต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าที่มีเฉพาะถิ่น ลำธารน้ำใส บ่อน้ำพุร้อน ภาพภูเขาสูงที่สวยงามดั่งสวิตเซอร์แลนด์ให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมทิวทัศน์ภายในอุทยานไห่โหลวโกวต่อ ได้เวลาสมควรอำลาอุทยานไห่โล่วโกว เดินทางลดระดับลงมายังบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยว น้ำพุร้อนไล่ระดับตั้งแต่ขนาด 40 องศา 60องศา 70องศา ท่ามกลางน้ำแข็งและหิมะโอบล้อมรอบตัว

(***ไม่รวมในค่าทัวร์ ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำลงไปแช่น้ำแร่ได้ท่านที่ประสงค์จะแช่น้ำแร่ติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก PEARL GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ไห่หลอโกว-คังติ้ง-อุทยานมู่เก้อชว่อ – ทะเลสาบ 7สี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากไห่หลอโกวมุ่งหน้าสู่ เมืองคังติ้ง เมืองที่ได้รับสมญานามว่าคือเมืองธรรมชาติโอโซนบริสุทธิ์เกินกว่าคำบรรยาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมู่เก้อชว่อ สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่รองใคร เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองคังติ้ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามปนความตื่นเต้นไปกับ หุบเหวตู้เจียน หุบเหวที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาที่มีลมแรงพัดผ่านหุบเหวนี้จะมีเสียงกรีดร้องเหมือนรอการต้อนรับการมา เยือนของทุกท่าน ท่านจะได้พบกับ ทุ่งหญ้าแข่งม้าซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงม้แข่งนับร้อยตัว เรยกได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าเปรียบเสมือนทุ่งหญ้าในภาพวาดที่มีฝูงม้าวิ่งผ่าน และชาวจีนเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์นำโชคให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเสริมสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ 7 สี ให้ท่านชมความงามเหนือคำบรรยาย จิ่วไจ้โกวมีทะเลสาบ 5 สี แต่ที่นี่ถึง 7 สี ในสายน้ำเดียว เป็นทะเลสาบที่น่าอัศจรรย์ใจมาก ให้ท่านชื่นชมความงามและถ่ายรูปคู่กับ ทะเลสาบ 7 สี แห่งนี้เก็บเป็นความประทับใจ แล้วนำท่านสัมผัสความอลังการ ทะเลสาบมู่เก้อชว่อ หรือทะเลเดือดสมุนไพร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งช่วยผ่อนคลายและรักษาโรคและ เชื่อว่า เกิดจากเทพเจ้าสร้างขึ้นมาประทานเพื่อเป็นขวัญแก่มวลมนุษย์ ให้ท่านสัมผัสทุ่งหญ้าทะเลแดง ทะเลสาบท่ามกลางทุ่งหญ้าหาดูได้ยากยิ่ง บนพื้นพิภพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คังติ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก QING GE HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง คังติ้ง-หย่าอัน-เฉิงตู-ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เฉิงตู ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมและเลือกซื้อ ยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียง ที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเฉิงตู จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ย่านซุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉิงตู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก DYNASTY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เฉิงตู – ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า +รถราง – ศาลเจ้าขงเบ้ง -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ายักษ์ หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีแหล่งกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะ ตั้งครรภ์มีเพียง 3 วันใน 1 ปีเท่านั้น และจะตกลูกครั้งละประมาณ 1-2 ตัวเท่านั้น จีงมราแข็งแรงจะมีตัวเดียว เท่านั้นที่จะรอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือ ไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อในการผูก มิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าขงเบ้งหรืออู่โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิงปลายราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ชมสุสานเล่าปี่และรูปปั้นขุนนางและขุนศึกของภาพยนตร์เรื่องดังสามก๊ก เช่น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย และทหารเอกหลายสิบนาย แล้วนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ของรัฐบาลจีนได้เชื่อว่าประเทศแรกในโลกที่เลี้ยงไหมปลูกหม่อน ดังนั้นผ้าไหมของจีนจึงมีวิวัฒนาการมากว่า 5,000 ปีปัจจุบันไหมจีนถูกส่งไปขายทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ นำชมวิธีการผลิตชมตู้แสดงวงจรชีวิตของไหมตั้งแต่ไข่จนถึงเป็นผีเสื้อ ชมการสาธิตวิธีทำผ้านวม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปการแสดงชั้นสูงประจำมณฑลเสฉวนและของประเทศจีนท่านจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่และตื้นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง)

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก DYNASTY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง เฉิงตู-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดชั้นใต้ดิน อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบตุ๋นยาจีน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเฉิงตู

16.00 น. อำลา เมืองเฉิงตู ออกเดินทาง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

18.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

อัตราค่าบริการ ทัวร์เฉินตู Big Paradise Chengdu ไห่โหลวโกว 8 วัน บินการบินไทย

 

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 8-15ต.ค. , 15-22ต.ค. , 26ต.ค.-2พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 39,000 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,000 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 37,900 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 36,900 24,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 7,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้โดยสารเพื่อทำการจอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *