.


ทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโทเนีย ฟินแลนด์ พักนานทาลีรีสอร์ท&สปา 8วัน

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

83,000 82,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - มาสกัต - ปารีส

04.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T หมายเลข 1-5 สายการบิน Oman Airเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความามสะดวกท่านด้านเอกสารและสัมภาระ

06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 812

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

12.55 น. ออกเดินทางจากเมืองมาสกัต สู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ WY131

17.40 น. คณะฯ เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส มหานครอันยิ่งใหญ่ 1 ใน 4 ของโลกอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่มีชื่อเสียงหลังผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก HOTEL MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก

นำท่าน ชม พระราชวังแวรซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์ซายส์ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นต์สัญญาสงบศึก สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและ ภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ ภายในพระราชวังยังเปิดให้เข้าชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ ออฟมิลเล่อร์ เดินชมชมสวนพฤกษชาติของพระราชวังซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงาม ตระการตาอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตาอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชม มหานครปารีส, ชมจตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม, ผ่าน ชมพระราชวังลุฟวร์ ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์โรงละครโอเปร่าประตูชัยนโปเลียนเป็นศิลปะ แบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถและรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่ มารี อันเป็นศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วศิลปะแบบกระจกสีหรือสเตนแกลสที่งดงามยิ่งอีกทั้ง ยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี มากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางค์, น้ำหอม, ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างลาฟายต ห้างแพรงตอมป์ จากนั้นนำท่านล่องเรือ “บาโตมูซ” ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดข้ามลำน้ำแซนด์กับบรรยากาศสุดโรแมนติค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก HOTEL MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ปารีส - รถด่วน TGV ดิจอง - เบิรน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดิจอง โดย รถไฟด่วน TGV-07665 (ประมาณ 1 ชม. 37 นาที) เดินทางถึงเมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเบิรน์ (ระยะทาง 272 กิโลเมตร) เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางการปกครอง มี 23 แคนตัน (Canton) เป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางจนได้รับเลือกให้เป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ชมย่านใจกลางเมืองเก่า ริมแม่น้ำอาร์ ประกอบด้วยอาคารที่สร้างจากหินทรายในศิลปะแบบโกธิค ที่เป็นแบบเฉพาะของกรุงเบิร์น พร้อมชมหอนาฬิกาโบราณ ที่จะมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลาทุกชั่วโมง

ค่ำ รัปประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก HOTEL AMBASSADOR หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เบริน์ - กรินเดอวาลด์ - จุงฟราว TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก

นำท่านมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟที่ เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อขึ้นรถไฟ Cog Wheel ไต่เขาสู่ Top of Europe สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ 3,545 เมตรเพื่อสัมผัสความงดงามของ จุงฟราวยอร์ค ยอดเขาที่ได้รับการ ยกย่องให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติจากความบริสุทธิ์ของ อเลิทร์ช กลาเซียร์ที่ยาวถึง 22 กิโลเมตร ซึ่งท่านจะได้ชมไอซ์พาเลซถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและชมวิวสวยจากสถานีตรวจสภาพอา กาศสฟิงซ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองที่มีทิวทัศน์งดงามของทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่นริมทะเลสาบกับธรรมชาติอันสวยงามดั่งภาพวาด เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบธุน และ ทะเลสาบเบรียนส์ เสมือนประหนึ่งเมือง แห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าคราม สดใสของทะเลสาบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก HOTEL CITY OBERLAND หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ทิทีเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส เมืองที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุด ชม สะพานไม้ชาเปล อันงดงาม เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ ที่เป็นอนุสรณ์ของความกล้าหาญของทหารสวิสฯ แล้วอิสระเลือกชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าสวิส เช่น นาฬิกาโรเล็กซ์, โอเมก้า, เทคฮอยเออร์, มีดพับ, ชอคโกเล็ต, ผ้าลูกไม้, เครื่องหนังเป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ (Rhine Fall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจากแม่น้ำไรน์ทั้งสาย ไหลผ่านหน้าผากกว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ทิทีเซ่ หรือ ป่าดำ ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน เป็นแหล่งป่าสนดำที่สวยงาม ซึ่งในหน้า ร้อนจะสามารถล่องเรือชมความงามของบ้าน เรือนริมทะเลสาบทิทีเซ่ อันสวยงามได้เชิญท่านเพลิดเพลินกับการชม และเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำเข้าที่พัก HOTEL HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

วันที่หก ทิทีเซ่ - ปราสาทไฮเดนเบอร์ก - บาด ฮอมบวร์ก - แฟรงค์เฟริท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบอร์ก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคตาร์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบอร์ก อันเป็นสถานที่ศึกษาของพระราชบิดาในรัชกาลปัจจุบันของไทย นำชม ปราสาทไฮเดลเบอร์ก ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง นำ ชม ถังบ่มเหล้าองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชิมไวน์ ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะไวน์ขา วแล้วนำท่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า หรือท่านสามารถเดินชมทิวทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองได้อย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก (BAD HOMBURG) ชมเมืองที่เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival ) ซึ่งมีประวัติเริ่มตั้งแต่ปี 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระเจ้ากรุงสยาม (รัชกาลที่ 5) ทรงเสด็จประพาส ณ เมืองแห่งนี้ ในช่วงเวลานั้นทางเมืองบาด ฮอมบวร์ก ได้ขุดพบบ่อน้ำแร่ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงช่วยขุดบ่อน้ำแร่ดังกล่าวด้วย ทางการจึงขอพระราชทานพระนามบ่อน้ำนี้ว่า “บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และเพื่อตอบแทนน้ำใจชาวเมืองแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงสร้างศาลาไทยให้ในกาลต่อมา จากนั้นนำท่านได้สักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐ์สถาน ณ บริเวณศาลาไทยแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางเมืองแฟรงค์เฟิร์ท ศูนย์กลางการพาณิชย์ขนาดใหญ่ นำท่านผ่านชม ย่านธุรกิจการค้า ตึกสูงระฟ้ามากมายที่ได้ถูกสร้างขึ้นหลังจากโดนทำลายล้างลงโดยระเบิดจากฝ่าย สัมพันพันธมิตรสมัยสงครามโลก ผ่านชมสถานีรถไฟต้นแบบของสถานีหัวลำโพง ชมหอคอยเมสเซ่อ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1989 เป็นตึกสำนักงานที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ก่อนนำท่านเดินเล่น ย่านโรเมอร์ หรือจัตุรัสเมืองเก่า ที่สวยงามด้วยมหาวิหารประจำเมือง บ้านเรือนในอดีต และศาลาว่าการเมือง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

22.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WY-114

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

10.45 น. ออกเดินทางจากเมืองมาสกัต สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY-813

19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.

อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน บินโอมานแอร์
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 83,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 78,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 70,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 15-21ต.ค. , 22-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 78,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 70,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 12-18พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 78,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 70,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 10-16ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 78,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 70,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน OMAN AIR(WY)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทน ในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
 • สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดิน ทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ อีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทาง เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไป แล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้ง หมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภาย ใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *