.


ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7วัน

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

73,000 72,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ - แฟรงค์เฟิร์ท

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T หมายเลข 1-5 สายการบิน Oman Air (WY) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในด้านตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง และกระเป๋าเดินทางให้กับคณะฯ

06.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ WY-812 (เปลี่ยนเครื่องมาสกัต) (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน บริการอาหาร และเครื่องดื่ม)

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะรอเปลี่ยนเครื่อง

12.55 น. ออกเดินทางต่อ สู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบิน WY-113

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ทหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวศุลกากร พร้อม รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Mercure Frankfurt Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ท – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ชมปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์กอันยิ่งใหญ่ พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท และชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในบริเวณปราสาท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะฯ เดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต อดีตอันยิ่งใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 794 เข้าสูบริเวณจัตุรัสโรเมอร์ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดแฟรงค์เฟิร์ต ความสำคัญของที่แห่งนี้มีเดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ตรงกลางจตุรัสเป็น น้ำพุแห่งความยุติธรรด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์พอล ถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี เข้าสู่ ถนนไซล์ ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของเยอรมนี อิสระให้ได้ช้อปปิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Mercure Frankfurt Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม - เนเธอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำคณะฯ ออกเดินทางสู่ลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง แหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงของชาวเยอรมัน

11.00 น. นำคณะฯ ล่องเรือลำน้ำไรน์ ชื่นชมกับบรรยากาศสวย แสน โรแมนติกของปราสาทเก่าแก่แห่งยุคสมัยกลาง พร้อมชมไร่องุ่น เรียงราย บนเนินเขาตลอดเส้นทาง เพลิดเพลินกับบ้าน ทรงแปลกสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ สู่ เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 188 ก.ม.) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรม และศิลปะ เมืองนี้ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำไรน์ และเป็นเจ้าของมหาวิหารศิลปะกอธิคริมฝั่งแม่น้ำ (DOM) หลักฐานทางประมาณวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าที่นี้เคยเป็นเมืองโรมันในช่วงคริสต กาล คือกำแพงเมือง หอคอยโรมัน และหลักฐานทางโบราณคดีอีกหลายอย่างที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นำคณะฯ ชมภายในมหาวิหารแห่งเมือง โคโลญน์ และบันทึกภาพสวยที่มีฉากของมหาวิหารฝั่งแม่น้ำไรน์เป็นฉากหลัง ประทับใจกับความอลังการของมหาวิหารใหญ่ประจำเมือง เพลิดเพลินกับการเดินเล่นใน ย่านวอล็คกิ้งสตรีท เป็นแห่งพักผ่อนหย่อนใจ และจับจ่ายของชาวเมือง บนถนนสายสำคัญ Hohestr

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะฯ เดินทางต่อสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ (ระยะทางประมาณ 268 กม.) เข้าสู่ จัตุรัสแดม (Dam quare) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัม เขตย่านในกลางเมืองที่ นักท่องเที่ยวนิยมในการเดินเที่ยวชมเมืองผ่านชมพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจ กลางจัตุรัสที่ประทับของสมเด็จพระราชินีเบียทริค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Amstel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงอัมสเตอร์ดัม – อุทยานดอกไม้ เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลก และดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแต่งสวนที่สวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสันละลานตา จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม(Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกังหันลมแบบต่าง ๆ ซึ่งสร้างมาเพื่อใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน้ำเข้าแปลงนา,ใช้เป็นโรงเลื่อย, โรงสีข้าว, เนเธอร์แลนด์เคยมีกังหันลมอยู่ 9,000 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 945 หลัง จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านชาวดัชท์ เก่าแก่ดั้งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน้ำหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้นานาชนิดหน้าต่างประดับด้วยผ้าลูกไม้ลวดลายต่างๆ นำท่านแวะชมโรงงานรองเท้าไม้ ที่ผลิตจากไม้พลับเพลา ที่เป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณชมวิธีการทำรองเท้าไม้แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นรองเท้าประจำชาติของชาวฮอลแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะฯ ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง ผ่านชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม นำคณะฯ เที่ยวชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร ให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Amstel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงอัมสเตอร์ดัม - กรุงเฮก - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – ปารีส (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะฯ เดินทางผ่าน กรุงเฮก เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล ผ่านไปชมศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace)ที่คนไทยยังจำติดตรึง กับคดีเขาพระวิหาร จากนั้น นำคณะฯ เดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 170 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมี ความสำคัญกับกลุ่มสหภาพยุโรป พาท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงาน Expo “อะตอมเมียม” สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ จัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตร แต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง จากนั้น นำ ชมเจ้าหนูยืนฉี่ หรือแมเนเกนพิส (Manne ken Pis) ฝีมือของเจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง (Tin Tin) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป และมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำคณะฯ ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 345 กม.) ผ่านเมืองวอเตอร์ลู สมรภูมิรบที่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเมืองสมัยนโปเลียนครองอำนาจนำคณะฯ ล่องเรือ “บาตามูช” (เรือแมลงวัน) เพื่อชมสถานที่สำคัญบ้านคู่เมืองสองฝั่ง ของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น เป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก สถานที่เรือผ่านชม อาทิเช่น โบสถ์นอร์ทเทรอดาม,สะพานอเล็คซานเดอร์ที่3 พระราชวังลูฟท์ ซิตี้ฮอลล์ เทพีสันติภาพขนาดย่อหอไอเฟิล เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานคร พร้อมช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีต ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก และยังเป็นพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมาย ชมห้อง Hall of Mirror ที่พระยาโกษาปาน ใช้เข้าเผ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองแวร์ซายส์ ในอดีตเป็นเขตล่าสัตว์ป่า ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงดงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำคณะฯ ชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะฯ ผ่าน ชม “จตุรัสปลาซเดอ ลา คองคอร์ด” ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระนางมารีอังตัวเนต นำคณะฯ เข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต้” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แห่งกำเนิดเมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 ปี ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือสเตนแกลสที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย แวะถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด ได้อย่างชัดเจนที่บริเวณ จัตุรัสทรอคาเดโร จากนั้น นำ ชมประตูชัย หรือ Arc De Triumph สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ์นโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ตั้งอยู่ บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ จากนั้น นำคณะฯ ผ่านเข้าสู่ "ถนนชองส์เอลิเซ่" ถนนสายที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส เป็นย่านหรูหราราคาแพง เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้ านอาหารและร้านกาแฟสวยหรู แวะช้อปปิ้งที่ ร้านดิวตี้ฟรีช้อป และ ห้าง Galleries Lafayette เพื่อ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องประดับ กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำคณะฯ เดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Oman Air เที่ยวบินที่ (WY 132)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน

10.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY-811

19.20 น. คณะฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

อัตราค่าบริการ ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7วัน บินโอมานแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 24-30ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 73,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 69,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 62,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 8-14ต.ค. , 22-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 72,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 69,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 62,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน OMAN AIR(WY)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทน ในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
 • สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดิน ทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ อีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทาง เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไป แล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้ง หมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภาย ใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *