.


ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย Tulip Festival 9วัน

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

70,000 69,000


รายการเดินทาง

วันแรกฯ กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม

09.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง และกระเป๋าเดินทางให้กับคณะฯ

12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR-75

19.25 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจศุลกากรพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

น่าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOLIDAY INN LIJNDEN หรือเทียบเท่า

วันที่สองฯ อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม – สวนเคอเคนฮอฟ – ล่องเรือกระจก – ดอร์ทมุนต์

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม(Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกังหันลมแบบต่าง ๆ ซึ่งสร้างมาเพื่อใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน้ำเข้าแปลงนา,ใช้เป็นโรง เลื่อย, โรงสีข้าว, เนเธอร์แลนด์เคยมีกังหันลมอยู่ 9,000 หลัง แต่ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 945 หลัง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ ริมน้ำหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้นานาชนิดหน้าต่างประดับด้วยผ้าลูกไม้ลวดลาย ต่างๆ นำท่านแวะชมโรงงานรองเท้าไม้ ที่ผลิตจากไม้พลับเพลา ที่เป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณชมวิธีการทำรองเท้าไม้แบบดั้ง เดิม ซึ่งเป็นรองเท้าประจำชาติของชาวฮอลแลนด์ เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลก และดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแต่งสวนที่สวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสันละลานตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมจัตุรัสแดม (Dam Square) อัน เป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมเขตย่านในกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมใน การเดินเที่ยวชมเมืองผ่านชมพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางเมืองนำคณะฯ ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขน เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลอง ที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง ผ่านชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม นำคณะฯ เที่ยวชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการ เจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดท่านสามารถเลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง ออกเดินทางสู่ เมืองดอร์ทมุนต์ (ระยะทางประมาณ 240 ก.ม.) ประเทศเยอรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

น่าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามฯ ดอร์ทมุนต์ – เมืองแฮนโอเวอร์

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางชมเมือง ดอร์ทมุนต์ (Dortmund) เมืองหนึ่งในประเทศเยอรมัน ซี่งตั้งอยู่ในรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย เมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของสโมสรทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนต์ นำท่านถ่ายภาพคู่กับสนามฟุตบอลประจำเมือง Signal Iduna Park ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1974 ปัจจุบันเป็นสนามผุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน สามารถจุผู้ชมได้ถึง 82,932 คน เคยเป็นสถานที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 1974 และ 2006

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮนโอเวอร์(Hannover)(ระยะ ทาง 376 ก.ม.) เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประชุมสำคัญๆของ โลกเช่น World Exhibition Expro , Cebit หรือ Hannover Messe นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แฮนโอเวอร์ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึงยาวนานถึง12ปีงบประมาณมูลค่าถึง10ล้านมา ร์ค(DM) จากนั้นชมโบสถ์มาร์คเชค(Marktkirche)สร้างขึ้นในศตวรรษที่14ศิลปะในรูปแบบ นีโอโกธิค (Neo-Gothic )ชมโอเปร่าเฮาส์(Opera House)สถานที่ซึ่งใช้เป็นโรงละครของกษัตริย์ในอดีตในรูปแบบสไตล์คลาสสิค จากนั้นอิสระช็อปปิ้งย่านกาเลอรี่( Galerie Louise ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งการจับจ่ายมีร้านค้าหรูหรามากมาย ที่มีความยาวถึง 155 เมตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ฯ เมืองแฮนโอเวอร์- โพสดัม - เบอร์ลิน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองโพสดัม(Postdam)(ระยะทาง256 กม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ห่างจากกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมันนีเพียง 45 นาที เป็นเมืองเล็กที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมพระราชวังซองซูซี่(Sanssouci) ปราสาทพระราชวังเก่าที่สวยงามหรือพระราชวังไกลกังวลของกษัตริย์ปรัสเซีย Frederick The Great เป็นพระราชวังชื่อฝรั่งเศส ในราชสำนักเยอรมัน สร้างโดย Georg Wenzelaus ในปี 1745โดยในสวนแซนซูซี่ประกอบด้วยวังเล็กๆจำนวนมาก และยังมีวังใหญ่ชื่อ นอเออร์( Nauer)อีก 1วังมีการปลูกองุ่นเป็นขั้นบันได เพื่อใช้ทำไวน์ เดินชมรูปปั้นที่ประดับประดาอยู่ในสวนของพระราชวังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน(Berlin)(ระยะทาง36 กม.)เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเยอรมัน กรุงเบอร์ลิน เป็น ศูนย์กลางทางด้าน การเมืองวัฒนธรรม การสื่อสาร และ วิทยาศาสตร์ในยุโรป เป็นจุดศูนย์กลางของการบินและการรถไฟและเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมา เยี่ยมเยียนมาก เป็นอันดับที่ 3 ของยุโรป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าฯ เบอร์ลิน – เดรสเดน - กรุงปราก

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมกำแพงเบอร์ลิน(Berlin Wall )กั้น ระหว่าง เบอร์ลินตะวันออก กับ เบอร์ลินตะวันตก ถูกขนานนามว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งสงครามเย็น เริ่มสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1961-1989 มีความยาว 155 กิโลเมตร (96 ไมล์) ปัจจุบันคงเหลือซากปรักหักพังบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์ จากนั้นเข้าชมเช็คพ้อย ชาลี (Checkpoint Charlie)จุดตรวจ ชายแดนสมัยที่ยังแบ่งเป็น เบอร์ลินตะวันออกกับ เบอร์ลินตะวันตก เรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับสายลับสมัยที่เบอร์ลินถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสมัยนั้นมีรถถังโซเวียต และ รถถังอเมริกัน ประจัญหน้ากันอยู่ตรงชายแดนเมื่อปี 1961 จนถึง ปี 1989 กำแพงเบอร์ลินได้ถูกทำลายลงจุดนี้อยู่ที่ ถนนฟรี้ด ริค สตร๊าซเสอะ ( Friedrichstrasse )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเดรสเดน( Dresden) (ระยะทาง198 กม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Sachen ที่อยู่แถบตะวันออกของเยอรมันและเป็นเมืองที่สวยงามมากจนได้ชื่อว่าเป็น Florence on the Elbe (เอลเบ้ เป็นชื่อแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเมือง)และเป็นเมืองศูนย์กลางทางศิลปะ วัฒนธรรมของยุโรปตะวันออก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดรสเดนซิงเกอร์ (Dresden Zwinger) อยู่ริมแม่น้ำเอเบย์( Elbe)เป็นศิลปะแบบบาร็อคเยอรมัน จากนั้นชมโบสถ์ฟรายูน( Frauen Kirche )เป็น โบสถ์โดมทรงสูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและพลาดไม่ได้คือโรงละครโอเปร่าแซม เปอร์( Samper ) ตั้งชื่อตามสถาปนิคที่ออกแบบโรงละคร ด้านหน้าเป็นรูปทรงม้าของกษัตริย์โจฮาน( Johanns) นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague)(ระยะทาง155กม.)เมือง แห่งปราสาทร้อยยอด เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็คผ่านเส้นทางที่สวยงามสองข้างทางด้วยท้อง ทุ่งที่เขียวขจีด้วยธัญญพืช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกฯ กรุงปราก - เชสกี้คลุมล๊อฟ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชมภายในปราสาทปราก(Prague Castle)ปราสาท ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ค สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 885 โดยสมัย เจ้าชายบริโวจ (Brivoj) ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี ชมโบสถ์เซนต์ ไวตุส (St. Vitus Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบ โกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ชมหน้าต่างกระจกสี ที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ผ่านชม ST.GEORGE BASILICA, POWDER TOWER, GOLDEN LANE นำท่านชมสะพานชาลส์ อันเก่าแก่ มีรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์เป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สะพานเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์ แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเชสกีครุมลอฟ(Cesky Krumlov)เมืองมรดก โลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกชมปราสาทครุมลอฟ(Krumlov)จาก ด้านนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา(ValtawaRiver)ตรงบริเวณคุ้งน้ำฝั่งตรง ข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก THE OLD INN หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดฯ เชสกี้คลุมล๊อฟ - เวียนนา

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา( Vienna)(ระยะ ทาง216กม.) เมืองหลวงของออสเตรีย ชมทุ่งเกษตรสองข้างทาง ก่อนเข้าสู่พรมแดนของสองประเทศ ผ่านชมไร่องุ่นสองข้างทาง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของ ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านนั่งรถ ชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม นำท่านผ่านชมโรงละครโอเปร่า, มหาวิทยาลัยแห่งเวียนนา, ตึกรัฐสภา นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า และเดินเล่นบริเวณหน้าวังเบลเวอร์แดร์ จากนั้นนำเดินชมสวนสาธารณะสตัดปาร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของราชาเพลงวอลท์ซ “โยฮัน สเตร้าท์ จูเนียร์” นำชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่า

วันที่แปดฯ เวียนนา – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่าแอร์ เที่ยวบินที่โดย BR 062

วันที่เก้าฯ กรุงเทพ

04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

อัตราค่าบริการ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย Tulip Festival 9วัน บินอีว่าแอร์

ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง


ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS(BR)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทน ในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
 • สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดิน ทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ อีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทาง เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไป แล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้ง หมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภาย ใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ



  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *