.


ทัวร์ดูไบ ท่องดูไบ Project Plam Island 5วัน สายการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

44,000 43,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ

15.30 น. คณะสมาชิกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยประตู ทางเข้าหมายเลข 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดินทางให้กับท่าน

18.00 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชม) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทาง เข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางชมตัว เมืองที่เดิมเคยเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันเต็ม ไปด้วยตึกสูงที่ทันสมัย/ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม ระดับ 4** ดาว Holiday Inn AL Barsha hotel — Dubai หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง อาบู ดาบี้ – แวะช้อปปิ้ง มอลล์ เอมิเรตส์ Shopping Mall of Emirate - Dhow Cruise Dinner

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Garden of gulf ชม Abu Dhabi Heritage Village พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยูเออี ก่อนที่จะขุดพบน้ำมัน นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque ซึ่ง Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี้ เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาว ยู เอ อี มัสยิดหินอ่อน สีขาวใหญ่อันดับ 6 ของโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของโคมไฟขนาดใหญ่ถึง 15 เมตร ถึง 7 ช่อ พรมลายดอกไม้ผืนใหญ่เต็มพื้นที่

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. นำท่าน ชมรอบนอกของ Emirates Palace ซึ่งใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศใน เครือ GCC (บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) พระราชอาคันตุกะของ Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan เจ้าผู้ครองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับดูไบ นำ ท่านสู่ ห้าง Mall of the Emirates ห้างสรรพ สินค้าชั้นนำ ขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆนานา และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่พิเศษสำหรับที่นี่คือ Ski Dubai Complex ลาน สกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนทะเลทราย ภายในมีลานสกีเล็กสำหรับเด็กและลานสกีใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเนินสำหรับเล่นสกีได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แวะนำท่านชม ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้าง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งที่ตลาด ทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบ ล่องเรือ Dinner Cruise เดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน

วันที่สามของการเดินทาง สุเหร่าจูไมร่า – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตะลุยทะเลทราย Dune Safari

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่ บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ผ่าน ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชาย หาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The Palm Island) เป็นโครงการ ที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำ ท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่ จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะนั่ง Water Taxi เรือข้ามฝาก ชมบรรยากาศของลำน้ำครีก

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ สู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที โปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา, รองเท้าแตะ และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถ ขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่องทะเลทรายไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์ อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาด เสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติคสมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่าน ได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจนแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

19.00 น. บริการอาหารค่ำแบบบาร์บิคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ เดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน

วันที่สี่ของการเดินทาง รัฐชาร์จ้าร์ - อัจมาน - ตลาดพรม - ช้อปปิ้ง

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. พาคณะไป รัฐชาร์จ้า ชมภูมิประเทศเพื่อนบ้านของดูไบซึ่งอยู่ ในเครืออาหรับเอมิเรสต์ ได้แก่ ซาร์จาร์ และ อัจมานซึ่งอยู่ห่างจากดูไบประมาณ 15 นาที เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ชม Pearl Monument ที่เป็นสัญลักษณ์ ของประเทศ UAE และเป็นศูนย์กลางของตลาดการค้าพรมที่มากที่สุดด้วย จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ ชาร์จ้า พร้อมทั้งหมู่บ้านโบราณ ที่มีสุเหร่า Al Masqoof Souq ที่มีชื่อเสียง ออกเดินทางต่อไปยังรัฐอัจมาน ซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในประเทศ UAE ผ่านทะเลอัจมาน เป็น ที่ตั้งป้อมปราการ AJMAN FORT ซึ่งตอนนี้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับดูไบ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ห้างซิตี้ เซ็นเตอร์ เลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ ก่อนเดินทางกลับ

อาหารค่ำ อิสระ ตามอัธยาศัย

18.00 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูไบ มีเวลาให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งต่อในห้าง Duty Free Airport

22.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518

วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ

08.05 น. คณะสมาชิกผู้มีเกียรติ เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ดูไบ ท่องดูไบ Project Plam Island 5วัน สายการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 22-26ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 42,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 42,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 38,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 38,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,600
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 20-24ต.ค. , 22-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 44,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 40,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 40,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,600
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 19-23พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 44,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 40,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 40,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,600
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 • ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยให้บริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าพาหนะบริการท่านตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่) และ 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ+ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น+ทิปก์พนักงานรับกรุ๊ป โดยเฉลี่ย 2-10 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อ ท่าน / ต่อวัน ( ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของผู้เดินทางเป็นหลัก )
 • ค่าน้ำหนักเกินที่สายการบินกำหนดไว้ คนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ณ วันสำรองที่นั่งก่อน
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางมิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • นามบัตร (เพื่อใช้กรอกข้อมูลเรื่องสถานที่ทำงาน)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.

ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *