.


ทัวร์อิสราเอล สำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land 8 วัน สายการบินอิสราเอล

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

59,000 58,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – เทลอาวีฟ

21.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ”W19-22” ประตู 10 ชั้น 4 สายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ (LY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่สองฯ เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา - เม้าท์ คาเมล - ไทบิเรียส

00.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LY082 (ใช้เวลาในการบิน 11 ชม.)

07.20 น. ถึงสนามบิน เบนกูเรียล ( Ben Gurion Airport )เมือง เทลอาวีฟ (Tel Aviv ) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการ พาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือโดยใช้ถนนเลียบชายหาดเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองไทบิเรียส ระหว่างทางแวะ ชมเมืองโบราณเซซาเรีย( Caesarea ) ระยะทางประมาณ 110 กม.เมืองเก่ายุคสมัยสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริย์เฮโรด มหาราช ชมโรงมหรสพโรมันกลางแจ้งและชมคลองส่งน้ำ (Aqua-duct) โรมันโบราณ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการชลประทานที่ชาญฉลาดของมนุษย์โดยการนำน้ำจืดจากภูเขามา หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารพื้นเมือง

ผ่านสู่ เมืองไฮฟา (Haifa) นำท่านเดินทางขึ้นไปบน ยอดเขาคาเมล(Mt. camel) สถาน ที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้า ให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ไม่ใช่พระบาอัล หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองไทบิเรียส เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี

ค่ำ รับประทานอาหารภายในโรงแรมที่พักที่ Nazareth Plaza Hotel

วันที่สามฯ ไทบิเรียส – นาซาเร็ธ – ไทบิเรียส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาซาเร็ธ Nazareth ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา นำชม The Church of the Annunciation ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ สถานที่ซึ่งนางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู ชมหมู่บ้านคานา (Cana) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เป็นน้ำองุ่นในงานแต่งงาน ชมหมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซู เลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อน หลังจากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบกาลิลี Cruise of Galilee สถานที่พระเยซูเลือกสาวก 4 คนแรก และประกาศสั่งสอนประชาชนมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางส ู่เมืองคาเปอนาอูม (Capernaum) ชมบ้านแม่ยายของเปโตรซึ่งปัจจุบันถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ใน บริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรักษาโรคแก่ประชาชน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงเรียกเปโตรให้ เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ ปัจจุบันมีโบสถ ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Mt .of Beatitudes โบสถ์ 8 เหลี่ยม สถานที่ซึ่งพระเยซูสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย.. นำท่านเดินทางสู่สถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณาติดต่อผู้นำทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุม และประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญสหรัฐ) หลังจากนั้นอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย (สามารถทำคืนภาษี 17 % ได้)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม และพักผ่อนที่โรงแรม Nazareth Plaza Hotel

วันที่สี่ฯ ไทบิเรียส – คุมราน – เยริโก – ทะเลเดดซี - เยรูซาเล็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางจาก ไทบิเรียส Tiberias เข้าสู่หมู่บ้านคุมราน Qumran เป็นถ้ำที่ได้พบพระคัมภีร์และพระธรรมเก่าบางส่วน ผ่านเมืองเยริโก Jerico ให้ท่านได้นั่งกระเช้าไฟฟ้า ที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขา Mt. of Temptation ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวเบดูดินที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขา เป็นกลุ่ม ๆ ตลอดเส้นทาง เมืองเยรีโค (Jericho) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก รู้จักกันในนามว่า Tel AL — Sultan คง เหลือให้เห็นเป็นกำแพงป้องกันเมือง และหินที่มีในยุคหลายพันปีที่แล้ว ถูกทำลายลงในยุคโยชูวา จากนั้นพระเยซูได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ที่บนฝั่งวาดิ ในยุคปกครองแฮสโมเนียน และกษัตรย์เฮรอด ถึงคุมราน (Qumran) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ (Dead Sea Scrolls) ในถ้ำเก่าแก่โดยบังเอิญ ชมวีดีทัศน์วิธีคัดลอกพระคัมภีร์ และรูปภาพและอุปกรณ์ของใช้โบราณที่ค้นพบในถ้ำ จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ (ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ได้)

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเล นี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่ จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เยรูซาเล็ม นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Shalom Hotel 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ

วันที่ห้าฯ เยรูซาเล็ม - เบธเลเฮ็ม (กรุณาเตรียมพาสปอร์ตติดตัว)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่ Ein Karem นำ ชมอนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่ สร้างเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่าง สงครามโลก รูปภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่าง ๆ ในยุโรป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารนาซีในความพยายามทำลายล้างเผ่าพันธ์ของชน ชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้า ทำให้เราตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ 1948 ชาว ยิวทั่วโลกได้ถยอยกลับประเทศ ร่วมกันสร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี่ การเกษตร และ อี่น ๆ อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาซีโยน ชมโบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสและเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง ชม สุสานกษัตริย์ดาวิด (King David”s Tomb) ห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวก

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็มสู่เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคน เลี้ยงแกะ(Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูก ทำลายจากผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่เยรูซาเล็ม เดินทางไปยัง Garden Tomb อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาที่ใช้เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจาก กางเขน เป็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่า ร่วมพิธีบัพติศมา ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม หรือเทียบเท่า

วันที่หกฯ เยรูซาเล็ม – เนินเขามะกอก – พิพิธภัณฑ์เดวิด – โบสถ์นานาชาติ - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามะกอก (Mt. Of Olive) ท่าน จะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซัน เดย์ ไปยังโบสถ์ข้าแต่บิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่พระเยซูทรงสอนให้สาวก รู้จักคำอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ต่อไปยัง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า ในตัวโบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) มี ก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม ( Old City ) เดินเท้าต่อสู่โบสถ์ St. Anne Church และ ชมสระเบธไซดา ( Pool of Bethsoda ) ในอดีตมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคได้ เดินเท้าไปตามถนน เวียโดโลโรซา ( Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับให้แบก ไม้กางเขนไปสู่โกลโกธาและตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนซึ่งปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่ง ศาสนาคริสต์(Church of The Holy Sepulcher) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ชมกำแพงร้องไห้ (Willing Wall) กำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกโรมันทำลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและโดยเฉพาะวัน สำคัญทางศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เดวิด David Museum ซึ่งด้านในจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอิสราเอลได้อย่างชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ และพักผ่อนค้างคืนที่ Grand Court Hotel

วันที่เจ็ดฯ เยรูซาเล็ม – จัฟฟา – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดสด Yehuda ในกรุงเยรูซาเล็ม อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย เดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองเทลเอวีฟ หยุดแวะชมเมืองเก่า จาฟฟา (Old Jaffa ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองคือ Yafo ใน ภาษาฮิบรูแปลว่าสวยงาม ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัย ปัจจุบันรัฐอิสราเอลได้อนุรักษ์เมืองนี้ไว้แล้วอนุญาตให้ศิลปินพักอาศัยทำ งานสร้างสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และแวะเยี่ยมชมท่าเรือที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ชมหอนาฬิกา The Clock Tower ที่ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองจัฟฟา สร้างในปี 1906 สุลต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 บนหอคอยจะมีแผ่นหินสลักเป็นที่ระลึกถึงการต่อสู้ดิ้นร้นเพื่อให้เมืองนี้ใน ปี 1948

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางต่อสู่เมืองเทลเอวีฟ และให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยภายในเมืองเทลเอวีฟภายในตลาดท้องถิ่น

ค่ำ รับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเบนกูเรียล เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

22.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน LY081 ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชม.

วันที่ที่แปดฯ กรุงเทพฯ

14.00 น. ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อิสราเอล สำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land 8 วัน สายการบินอิสราเอล

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 59,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 55,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-29ต.ค. , 23-30ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 65,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 61,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 20-27พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 65,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 61,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EL AL ISRAEL AIRLINES(LY)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 • ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยให้บริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าพาหนะบริการท่านตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่) และ 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ+ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น+ทิปก์พนักงานรับกรุ๊ป โดยเฉลี่ย 2-10 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อ ท่าน / ต่อวัน ( ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของผู้เดินทางเป็นหลัก )
 • ค่าน้ำหนักเกินที่สายการบินกำหนดไว้ คนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ณ วันสำรองที่นั่งก่อน
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางมิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • นามบัตร (เพื่อใช้กรอกข้อมูลเรื่องสถานที่ทำงาน)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.

ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *