.


ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 10วัน บินมาเลเซีย แอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

54,000 53,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร - กรุงเตหะราน

16.00 น. พบกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน M Row 1-5 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Malaysia Airlines

19.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอ์ ประเทศมาเลเซีย Malaysia โดยเที่ยวบินที่ MH 781

22.50 น. ถึงสนามบิน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Malaysia รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่สองของการเดินทาง กรุงเตหะราน - กรุงอิสตันบูล - เมืองอีเซียบัท - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul ประเทศ ตุรกี Turkey โดยเที่ยวบินที่ MH 030

05.40 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล Istanbul จากนั้นนำท่าน ชม สนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน ฮิปโปโดม Hippodome หรือ จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ชม สุเหร่าสีฟ้า Blue Mosque โบสถ์เซนต์โซเฟีย St. Sophia เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณท่าเรือที่จะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ นำท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าและตัดกับทะเลอีเจียน เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรุงทรอย นำท่านชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้นและเป็นสาเหตุให้กรุงทรอยถึงคราล่มสลาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ แบบบุเฟต์ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม Akol Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เมืองชานัคคาเล่ - เปอร์แกมัม - เมืองคูซาดาซึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเปอร์แกมัม Pergamum นำท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย และบริเวณถัดไปจะเป็นวิหารเทพเจ้าซุส หรือ เซอุส ตั้งอยู่ ซึ่งรูปปั้นนี้ปัจจุบันเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์แปร์กามัมที่กรุงเบอร์ลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอีเจียน ได้รับสมญานามว่า เกาะนก เป็นท่าเรือสำคัญ เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจอดที่เมืองคูซาดาซึแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งไปเที่ยวชม เมืองเอเฟซุส Ephesus นอกจากนี้ยังเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกีฬาทางน้ำที่นิยมแพร่หลาย อีกทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม Pine Marina Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองคูซาดาซึ - เมืองเอฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม บ้านของพระแม่มารี House of Vergin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ จากนั้นชม เมืองเอฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก Ionia จากรีก ซึ่ง อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่ง ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 3,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เช่น คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือ ประณีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นจากใต้ดิน ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็น ชั้น ๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคล เซี่ยมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมีความงดงาม มาก นำท่าน ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ นำท่านชม นครโบราณฮีเยราโพลิส ซึ่งยังคงมีสถานที่สำคัญหลงเหลืออยู่ โรงละครแอมฟิเธียเตอร์ ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิเฮเดรียนในคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยโรงละครแห่งนี้ถูกดัดแปลงในคริสต์ศตวรรษที่ 3 สมัยพระเจ้าเซปติมิอุส เซเว รุส ให้มีลักษณะเหมือนในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสามารถจุคนได้กว่า 10,000 คนในอดีตกาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ ภายในโรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม Pam Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้ด้วยท่านจะได้เพลิดเพลิน กับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ท่านจะได้ชมวิธีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา รวมถึงฟ้าสีสดใสสองข้างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือ ศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ระหว่างทางนำท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้อง ประกอบดนตรี

พักค้างคืน ณ โรงแรม Tassaray Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองอังคาร่า

05.00 น. สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะมีเจ้าหน้าที่ของบอลลูนมารับท่านที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ปล่อยบอลลูน (ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ปล่อยบอลลูนประมาณ 30 นาที) จากนั้นท่านจะได้ ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย ที่เป็นลักษณะของถ้ำที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟนับเป็นพันๆ ปี ใช้เวลาอยู่บอลลูน ประมาณ 1 ชั่วโมง (รายการทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ ท่านละ 210 ดอลล่าร์สหรัฐ) ท่านจะต้องแจ้งก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทำการสำรองที่นั่งบอลลูนล่วงหน้า เนื่องจากประเทศตุรกีมีชื่อเสียงเรื่องบอลลูนติดอันดับโลก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและเอเชียเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องจองล้วงหน้า พิเศษ!!! สำหรับท่านที่นั่งบอลลูนทุกท่าน ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองว่าท่านได้นั่งบอลลูนท่องเที่ยวที่เมืองคัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี ซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช ม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งได้รับการประกาศจาองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออก มาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่าน ชม นครใต้ดิน Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม Goreme นำท่านเยี่ยม ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา คริสต์ จากนั้นนำท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค และเครื่องหนังชั้นนำของประเทศตุรกี พร้อมเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม Buyuk Anadolu Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอังคาร่า - อิสตันบูล - อุโมงค์ส่งน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul เป็นเมืองที่มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีป คือ เอเชีย และยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่าน ชม อุโมงค์ส่งน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Saray มีเสาแบบโครินเทียนค้ำยันถึง 336 ต้น โปรดสังเกตเสารูปหัวเมดูซ่าตะแคง จัดว่าเป็นเสาที่เด่นที่สุด ภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ ตอน Greeting From Moscow ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในบางฉาก จากนั้นนำท่าน ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา สมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ซีฟู๊ดเมนูปลา ณ Barba Girith Restaurant

พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand S Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งแกรนด์ บาซ่าร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้า ชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและ ทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและไม่คำนึงถึง ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน สวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็น ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโด ลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar เป็นตลาดเก่าแก่สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ขายของสารพักป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย สำหรับลูกค้าสุดพิเศษของเราเท่านั้น (บริษัทอื่นไม่มี)

พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand S Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งก่อนที่จะอำลา ตุรกี ที่ สไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market เป็นแหล่งขายของส่งมีทั้งของกิน ของเล่น เสื้อผ้าเดินเพลินเหมือนเดินสำเพ็ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Malaysia โดยเที่ยวบินที่ MH 031

วันที่สิบของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร

05.40 น. ถึงสนามบิน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Malaysia รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร Bangkok โดยเที่ยวบินที่ MH 784
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 10วัน บินมาเลเซีย แอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-31ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 53,999
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,999
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 51,999
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 49,999
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES(MH)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน และรถไฟ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 2 และ 1 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 25,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทน ในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางไทยเล่มจริงที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และต่ออายุ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของลูกค้า และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งนามบัตรระบุอาชีพ ตำแหน่ง การงาน
 • รูปถ่ายสี รูปปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน วันลาหยุด และเงินเดือน หรือสำเนาทะเบียนการค้าในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีแรก (หากมีการต่อเล่มกรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับเลขบัญชีเงินฝากใน ปัจจุบัน)
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • ข้าราชการต้องมีจดหมายรับรองการทำงานและมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริง) หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมทั้งมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเป็นแม่บ้านต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้ง หมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภาย ใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.

ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *