.


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไฮไลท์ฟ็อกซ์กลาเซีย Promotion Westcoast 9วัน บินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

74,000 73,000


รายการเดินทาง

วันที่ 16 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

19.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินอิมมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 โดยแวะที่พักเครื่องที่ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ส (แวะพักเครื่องระหว่างเวลา 07.45-09.15 น.)

วันที่17 กันยายน 2559 ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง

14.20 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) จากนั้นนำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ หลังจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร้สท์เชิร์ช บนยอดเขาแคชเมียร์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งในย่านถนนโคลอมโบหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHONE CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่18 กันยายน 2559 ไคร้สท์เชิร์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – โฮกิติกะ – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไคร้สเชิร์ช

08.15 น. ออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็นรถไฟสายเดียว ที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดใน นิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะ บนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

10.40 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส Arthur’s Pass สถานีระหว่างทาง รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน เดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลาง การผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจ มาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของ ฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ณ ภัตคาร

บ่าย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ และให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมือง (Western Dinner) ในโรงแรม

วันที่19 กันยายน 2559 ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - เมืองฮาส - ทะเลสาบวานากา – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางชมธารน้ำแข็ง “ฟ็อกซ์ กลาเซียร์” ธารน้ำแข็งที่อยูในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับและเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่ง กำเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้าง ทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง วานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากาให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และเมืองมหัศจรรย์ของเล่น และชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World ก่อนเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก A-LINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 20 กันยายน 2559 ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่วทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านช มการกระโดดบันจี้ที่น่าตื่นเต้น ให้ท่านได้หวาดเสียวกับการชมกระโดดบันจี้จัมพ์ที่สะพานคาวารัว (สำหรับท่านที่สนใจกระโดดบันจี้ รายการนี้อยู่นอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 1 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลงเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ล่องชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์สู่วอลเตอร์พีค เพื่อชมการสาธิตการตัดขนแกะ โชว์สุนัขต้อนแกะและเลือกชื้อสินค้าจากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริม ทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย (สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ การกระโดดบันจี้, นั่งเรือเร็ว หรือนั่งกระเช้ากอนโดล่า ที่อยู่นอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งมังกร Lobster

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก A-LINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 กันยายน 2559 ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์-โอมาราม่า– ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ก่อนนำท่านออกเดินทางจากเมือง ควีนส์ทาวน์เดินทางสู่เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

บ่าย เดินทางผ่าน เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของ นิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่ง หญ้าที่เลี้ยงม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มี ฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เพื่อเข้าสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช แวะให้ท่าน ได้ ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีม รกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ ที่เมือง ASHBURTON

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHONE CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 22 กันยายน 2559 ไคร้สท์เชิร์ช – อิสระให้ท่านได้เลิอกทัวร์ชมปลาวาฬ - ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งเดินเล่นภายในเมืองไคร้ทเชิร์ท หรือท่านจะเลือกซื้อทัวร์ไปดูปลาวาฬ ที่เมืองไคคูร่า สำหรับท่านที่ซื้อทัวร์ดูปลาวาฬ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมืองไคคูร่า เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843—1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการ จัดทัวร์ชมปลาวาฬมากและยังเป็นเจ้าแรกใน นิวซีแลนด์ ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านการชมปลาวาฬจะต้องขึ้น อยู่กับสภาพอากาศด้วย)

(อิสระให้ท่านได้ผักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เลือกซื้อทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ชมปลาวาฬพร้อมอาหารเที่ยง) ทัวร์ที่ 1แพ็คเกจชมปลาวาฬพร้อมอาหารกลางวัน ในราคา 220 NZD. PER PAX

12.45 น. นำท่าน ลงเรือยอร์ชลำใหญ่ ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน นำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการ ผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิด ที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของ โลกในธรรมชาติ ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ ชม ปลาวาฬหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนแนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)

15.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

19.00 น. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COPTHONE CENTRAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 23 กันยายน 2559 ไคร้สท์เชิร์ช - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย

13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

16.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ( แวะพักเครื่องระหว่างเวลา 18.15 — 19.45 น.)

วันที่ 24 กันยายน 2559 ไคร้สท์เชิร์ช - กรุงเทพฯ

01.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์นิวซีแลนด์ ไฮไลท์ฟ็อกซ์กลาเซีย Promotion Westcoast 9วัน บินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 16-24ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 74,000 47,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 73,000 47,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 73,900 47,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 71,900 35,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 7,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**
** สำหรับห้องที่พัก 3 ท่าน กรณีส่วนลดของท่านที่สาม ลดเฉพาะในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น**

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EMIRATES(EK)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ยกเว้น ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ยื่นแบบกรุ๊ป 1,400บาท/ท่าน ยื่นแบบเดี่ยว 3,000บาท/ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน โปรดแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมา ณ วันสำรองที่นั่ง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 8-10 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริงและใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) กรณีลูกจ้าง หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ 1,800 บาท ต่อท่าน (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป) และวีซ่าครอบครัว 2,900 บาท ต่อครอบครัว (วีซ่าครอบครัวคือสามี ภรรยา จดทะเบียนสมรส หรือมีหลักฐานเพียงพอที่แสดงความเป็นสามี ภรรยาในกรณีไม่จดทะเบียน และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน กรอกใบสมัครเพียง 1 ใบ)
 • กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 3,400 บาท

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *