.


ทัวร์มาเลเซีย มะละกา ปุตราจาย่า เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 4วัน บินลุฟท์ ฮันซ่า

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

18,000 17,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา

12.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 4) โซน Gเคาน์เตอร์สายการบิน ลุฟทรานซ่า แอร์ไลน์ ( เยอรมนี ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

15.10น. เหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินLufthansa Airlinesเที่ยวบินที่ LH 782

18.10 น. ถึงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่มะละกาเมืองมรดกโลก นครแห่งประวัติศาสตร์ อดีตศูนย์กลางการค้าแห่งโลกตะวันออก นำท่านสัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาติต่างๆ ที่เคยปกครองดินแดนแห่งนี้เป็นเมืองท่าสำคัญที่ มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือขวานทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(1)
นำท่านเข้าที่พัก Hotel Mahkota http://www.malacca.ws/mahkota/photos.htm หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อน หรือเพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี พร้อมทั้งเลือกทานอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

วันที่สอง มะละลกา- เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางชม เมืองมะละกาเมืองมรดกโลก นครแห่งประวัติศาสตร์ อดีตศูนย์กลางการค้าแห่งโลกตะวันออก นำท่านสัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาติต่างๆ ที่เคยปกครองดินแดนแห่งนี้ ชมDutch Squareอดีตย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาชมความงดงามของ Stadthuys, Victoria Fountain, Christ Churchจากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกา จากเนินเขาSt.PaulHillและสักการะ รูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่วิหารเซนต์ปอลซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังที่เมืองประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซาที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1511หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละกา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าSky Way เส้น ทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาทีนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel หรือเทียบเท่าจากนั้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและ กลางแจ้ง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (อายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

นำท่านเข้าที่พักFirst World Hotel

ค่ำ บริการอาหารค่ำ(4)ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - วัดเทียนโฮ่ว - KL Tower

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นทั้งปี ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกในยามเช้า เดินเล่นรอบนอกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและ กลางแจ้ง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (อายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะ โรงงานช็อคโกแลตให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)

จากนั้นนำท่านผ่านชม เมือง กัวลาลัมเปอร์ที่สวยงาม พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพของนครกัวลาลัมเปอร์ จากจุดชมวิวที่ระดับความสูง 276 เมตรของ เมนารากัวลาลัมเปอร์ หรือ KL Tower ซึ่งเป็นหอคอยเพื่อกิจการโทรคมนาคมที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก นำท่านสู่ วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์ รวมทางจิตใจของชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ห้องอาหารโรงแรม(7)

นำท่านเข้าที่พักHotel Radiusหรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง หรือเพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี พร้อมทั้งเลือกทานอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)

นำท่านชมอิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdekaจัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samadอาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกาอาคาร Royal Selangor Clubสถาน ที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร แล้วนำท่านถ่ายรูปกับอาคารแฝดที่สูงถึง 452 เมตร และเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCCซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝาก

นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตราโดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตราซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา และสะพานWawasanBridgeสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(10)

21.30 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lufthansa Airlinesเที่ยวบินที่ LH 783

22.40น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

อัตราค่าบริการ ทัวร์มาเลเซีย มะละกา ปุตราจาย่า เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 4วัน บินลุฟท์ ฮันซ่า

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 18,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 17,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 16,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 15,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน LUFTHANSA GERMAN AIRLINES(LH)
 • ค่าประกันสายการบินและค่า Fuel Surcharge
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท่องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
 • ค่ากระเป๋าและหมวกที่ระลึก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : มัดจำท่านละ 5,000 บาท และส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ
  ��� �ช่วงปีใหม่ : สำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 51 - 1 ม.ค. 52 ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *