.


ทัวร์มาเลเซีย กัวลาฯ มะละกา Cowboy Town 4 วัน บินมาเลเซียแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

12,000 11,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ KLIA.- เมืองมรดกโลกมะละกา –A’FAMOZA RESORT คาวบอยทาวน์

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะ………

11.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ MH 785เมืองหลวงของประเทศ มาเลเซีย พักผ่อนบนเครื่อง

14.15 น. เดินทางถึงสนามบิน K L I A.ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นขึ้น รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองมะละกา

17.30น. นำเข้าที่พักA’ FORMOSA RESORT ในบรรยากาศแบบรีสอร์ทและสนามกอล์ฟที่สวยงาม และเป็นที่ๆ มี กิจกรรมต่างๆมากมาย ให้ท่านได้สัมผัส

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารให้ท่านชมชีวิตแบบตะวันตก สไตล์คาวบอย CowboyTown เมืองจำลองแบบมาจากชาวอินเดียแดง พบกับ โชว์ต่างๆ และ สวนสนุกกลางคืน และ การแสดงต่างหนัง 4 มิติ ให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลิน จนได้เวลาพักผ่อน รวมตั๋วเข้าชมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว อิสระ...........พักผ่อน

วันที่สอง มะละกา เมืองมรดกโลก-ปุตราจายา- กัวลาลัมเปอร์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 2)

08.00 น. ท่านท่องเที่ยว เมืองมรดกโลก มะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของ มาเลเซีย ที่ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และ ร่องรอยของอารยะธรรมตะวันตก ชมย่านที่อยู่ของ ชาวฮอลันดา ดัชท์สแควร์ มัสยิด ประจำรัฐ ที่ผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมของจีนและมุสลิม ชม วิหารเซนต์พอล และ ป้อมปืนใหญ่ เอ ฟาโมซา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา PUTRAJAYA เมือง หลวงศูนย์ราชการ ใหม่ของมาเลเซีย ที่นำเอาหน่วยงานของราชการมา รวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิด ประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล บันทึกภาพความสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

บ่าย นำท่านชม เมืองหลวง KL. ทาวเวอร์ บันทึกภาพความสวยงามแล้วนำชม ตึกแฝดปิโตรนาส TWIN TOWER ที่สูงที่สุดในโลก สูง 452 เมตรจากนั้นผ่านชม ตึกรัฐสภาสุลตาน อับดุล-ซามัด มัสยิดกลาง พระราชวัง เสาธงที่สูงที่สุดในโลก ที่เมอร์เดก้า สแควร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและ อนุสาวรีย์ทหารอาสายุคปรับปรุงใหม่ บันทึกภาพความสวยงาม

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)……

พักที่ GRAND SEASON HOTEL KL. หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – BATU CAVE-เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู (BatuCave)สร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันธ-กุมาร เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู มีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตรยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

บ่าย หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ยอด เก็นติ้งไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลก SKY WAY ยาวที่สุดใน เอเชีย 3.4 กิโลเมตรชมความสวยงามของ ผืนป่าดงดิบด้านล่าง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบาย ๆ ชมอัครสถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 6,000 ฟิต นำท่านเข้าที่พัก บนยอดเก็นติ้ง genting highland ใกล้สวนสนุกกลางแจ้ง และ คาสิโนระดับโลก ในบรรยากาศแห่งแสง สี เสียง

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7)หลังอาหารเชิญ ท่าน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนใหม่ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง หรือเดินเที่ยวชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ (สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น อายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้าคาสิโน) การ ท่องเที่ยวบนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ควรจัดกระเป๋า เสื้อผ้า และ ของจำเป็นต่างๆ ไว้สำหรับพัก 1 คืน เป็นกระเป๋าใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึ้น – ลง กระเช้า และ ค้างแรม บนเก็นติ้ง

สำหรับท่านที่เดินทาง 3 ท่าน บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ไม่มีเตียงเสริมบริการให้

วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ - KLIA. กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

หลังอาหารเชิญท่านสนุกสนานต่อบน เก็นติ้งไฮแลนด์ อย่างเต็มที่ เพลิดเพลิน ไปกับ ทีมปาร์ค อินดอร์-เอาท์ดอร์สวนสนุก มีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย หรือ สนุกกับการเสี่ยงโชคต่อบนสถานคาสิโน ตามอัธยาศัย (เสียค่าใช้จ่ายเอง นอกเหนือจากรายการ)

จนได้เวลานัดหมาย.......จากนั้น Check Outนำนั่งกระเช้า ลงจากเก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ K L I A. แห่งใหม่ที่ทันสมัยของภูมิภาค

17.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 780

18.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุกท่าน………………….

อัตราค่าบริการ ทัวร์มาเลเซีย กัวลาฯ มะละกา Cowboy Town 4 วัน บินมาเลเซียแอร์ไลน์

ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง


ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES(MH)
 • ค่าประกันสายการบินและค่า Fuel Surcharge
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท่องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
 • ค่ากระเป๋าและหมวกที่ระลึก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : มัดจำท่านละ 5,000 บาท และส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ
  ��� �ช่วงปีใหม่ : สำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 51 - 1 ม.ค. 52 ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *