.


ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ 5 วัน บินมาเลเซียแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

18,000 17,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์

08.00น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
M สายการบินมาเลเซียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก แด่สมาชิก

11.05น. เดินทางโดยสายการมาเลเซียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 785นำท่านเหิรฟ้าสู่
ประเทศมาเลเซีย

14.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว……….. รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านนั่งรถโค้ช เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highlandสถาน ตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่ที่พักFirst World Hotel บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และเชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ (ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

19.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง (มื้อที่ 1)หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

**เราจะขึ้นไปนอนเก็นติ้งไฮแลนด์ เป็นคืนแรก ควรจัดกระเป๋า เสื้อผ้า และของจำเป็นต่างๆ ไว้สำหรับพัก 1 คืน เป็นกระเป๋าใบเล็ก หรือกระเป๋าที่ทางทัวร์แจกให้ เพื่อสะดวกในการเดินทางขึ้น-ลง กระเช้า และค้างแรมบนเก็นติ้ง**

วันที่สอง เก็นติ้งไฮแลนด์ – คาเมร่อน ไฮแลนด์

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร…. (มื้อที่ 2)อำลาเก็นติ้งฯ นำท่านนั่งกระเช้าลง จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์เมืองที่เป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เมืองทาห์ปาร์ขึ้นคาเมร่อน ผ่านเมืองริงเรต ทานาราตะ และบรินจาง ระหว่างทาง นำท่านแวะชม น้ำตกอีสกันด้าถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกผ่านชม ทะเลสาบ เลคแซม และผ่านชมวิถีชีวิตของ ชาวซาไก ที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม จากนั้นเดินทางต่อ แวะชมไร่ใบชาซึ่งท่านจะมองเห็นคล้ายผืนกำมะหยี่ ปกคลุมทั้งภูเขา จากนั้นเดินทางชม สวนสตรอเบอรี่ ซึ่งมีอยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่สูงสุดบนคาเมร่อน เมืองบรินจาง ท่านสามารถซื้อแบบสดๆๆ ในสวน ..

18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบพื้นเมือง (มื้อที่ 4) สุกี้ยากี้ หรือ ชาบูชาบู ซึ่งเป็นอาหาร
ขึ้นชื่อของ คาเมร่อนเชิญลิ้มลองรส

หลังอาหารให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ในตลาดด้านบน มีชาชนิดต่างๆ มากมาย ฯลฯ
แล้วนำท่านเข้าที่พัก ที่ CAMERON HIGHLANDEQUATORAIL HOTEL / HERLITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์-ช้อคโกแลต-ปุตราจายา-เมืองมะละกา

07.00 น. บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารอำลาเมืองคาเมร่อน นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 น.)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

บ่าย นำชมทัศนียภาพของ เมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก(สูงถึง 452 เมตร) หอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER, สนามหลวงมาเลเซีย (จัตุรัสเมเดก้า),ตึกรัฐสภา ถ่ายรูปหน้าพระราชวัง…จากนั้นนำท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจำหน่ายเองในราคากันเอง ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่

15.00น. ท่านชม PUTRAJAYAเมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ที่ได้นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิด ประจำรัฐ แห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล ชม ทะเลสาบ เปอร์ดานาปุตรา ชมความสวยงามด้วยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า “นครอุทยาน นครปัญญาชน”

15.30 น. เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เมืองเก่าที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก สัมผัส ดัชท์สแควร์ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ความสวยงามของ มัสยิดประจำรัฐผสมผสานศิลปะของจีนและมุสลิมเข้าด้วยกัน ชม วิหารเซนต์ปอล และป้อมปืนใหญ่ โปรตุเกส

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำเข้าที่พัก LEGACY MALACCA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์- รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) อำลาเมืองมะละกา นำท่านเดินทางสู่ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร์เพื่อเดินทางเข้า ประเทศสิงคโปร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

บ่าย นำท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ ประเทศสิงคโปร์จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ได้ถูกเนรมิตขึ้นใน รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า อภิมหาโครงการมูลค่า 1.58 แสนล้านบาท โดยมีแอทแทร็กชั่นและเครื่องเล่นทั้งหมด 24 ชนิด โดยมีเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่ หรือ ดัดแปลงเพื่อสวนสนุกแห่งนี้โดยเฉพาะถึง 18 ชนิดด้วยกันwww.rwsentosa.com รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่าได้ สร้างสรรค์ธีมพาร์คแห่งแรกที่รวบรวมสุดยอดของเครื่องเล่นที่สร้างมาจาก ภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ รถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลก ปราสาทแสนโรแมนติกของเชร็ค ฮีโร่ตัวเขียวผู้โด่งดัง การโชว์ร้องเพลงสดโดยเหล่าสัตว์ประหลาดจากยูนิเวอร์แซล ขบวนแคแรคเตอร์ยอดนิยมอย่าง มาริลิน มอนโร และเบ็ตตี้ บู๊บ ที่จะคอยต้อนรับการมาเยือนของทุกท่าน พร้อมด้วยเมนูเด็ดจาก 30 ภัตตาคารและร้านอาหาร อิสระให้ท่านมีเวลาเต็มที่ พร้อมชม การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์โดยแท้

ค่าธรรมเนียม และ ตั๋วเข้าชมต่างๆ ในเกาะเซ็นโตซ่าไม่รวมในรายการท่องเที่ยว ถ้าหากท่านสนในตั๋ว สถานที่ต่างๆ สามารถติดต่อที่ ออฟฟิต หรือ หัวหน้าทัวร์ ได้

UNIVERSAL STUDIO ท่านละ 72 S$(เสาร์-อาทิตย์)
ท่านละ 66 S$(จันทร์-ศุกร์)
1 ดอลล่าสิงคโปร์ ประมาณ = 25 บาทไทย

(อิสระอาหารเย็น ไม่มีจัดเลี้ยง เพื่อสะดวกสำหรับท่าน)

20.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Changi Village Hotel / River View Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมอร์ไลอ้อน -ไหว้เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

09.00 น. นำท่านชมบ้านเมืองของ สิงคโปร์ ผ่านใจกลางเมือง บันทึกภาพความสวยงามของบ้านเมืองที่ก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชมสิงโตเงือก (เมอร์ไลอ้อน)สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ กลางอ่าวมาริน่า ชม ตึกเอสเพลนเนท เธียเตอร์ ออน เดอะเบย์

จากนั้น....นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ผ่านชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ในย่าน CHINA TOWN

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 11)ข้าวมันไก่ ร้านดังในสิงคโปร์ ร้าน BOON TONG KEE

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านถนนออชาร์ดย่าน ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่น ห้างทากาชิมาย่า และCENTER POINT , CK TANG , TOY R US

17.00 น. นำท่านสู่ สนามบินชางกี ของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.40 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3506 หรือ TR 2108 (19.30-20.35)

22.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจทุกท่าน…………

อัตราค่าบริการ ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ 5 วัน บินมาเลเซียแอร์ไลน์

ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง


ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES(MH)
 • ค่าประกันสายการบินและค่า Fuel Surcharge
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท่องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
 • ค่ากระเป๋าและหมวกที่ระลึก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : มัดจำท่านละ 5,000 บาท และส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ
  ��� �ช่วงปีใหม่ : สำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 51 - 1 ม.ค. 52 ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *