.


ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studio 4 วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

21,000 20,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ช๊อปปิ้งถนนออชาร์ด

09.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณ เคาน์เตอร์ 6 แถว M สายคาเธ่ย์แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ชาง-กี ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบินคาเธ่แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 713

15.30 น. ถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนาและการสร้างเมืองให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ระหว่างทางผ่านชม ทิวทัศน์ อันสวยงามและความสะอาดสะอ้านของถนนหนทาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก Bencoolen hotel หรือ เทียบเท่า จากนั้นให้ ท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า นานา ชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point , Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง

เย็น นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(1)

วันที่สองของการเดินทาง สิงคโปร์ – Universal Studio – เกาะเซนโตซ่า – น้ำพุดนตรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(2) นำท่านเข้าสู่ Universal Studioแห่งเกาะ Sentoza ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลา สิคพาร์ค และ water world, Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก, Zone Madagascarเปิดมิติใหม่แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับเหล่า ตัวการ์ตูนดัง, Zone Hollywoodชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนจริง, Zone NewYorkตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับพายุเฮอริเคนที่พัด กระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้, Zone Sci-fi cityตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT :รถไปเหมะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก , Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ ร่วมตื่นเต้นกับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด นอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึกและสนุกสุดเหวี่ยง กันต่อ กับตั๋วเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
บ่าย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินใน Universal Studioต่ออย่างจุใจ หรือท่านจะเลือกเดินซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ใจกลางเกาะเซนโตซ่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(3)ภายในเกาะ จากนั้นนำท่านชมไฮไลท์ของเกาะเซ็นโตซ่า น้ำพุเต้นระบำ ที่ใช้ระบบสเปเชียลเอ๊ฟแฟ๊คแห่งเดียวในโลกนำท่านเข้าสู่ที่พัก Bencoolen hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม สวนนกจูล่ง– ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี -น้ำพุแห่งความโชคดี Suntec City – Singapore Flyer

เช้า รับ ประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนก JURONG BIRD PARKที่มีพื้นที่กว่า 20 เอเคอร์ เป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนกมากกว่า 5,000 ชนิด นำท่านนั่งรถพานอเรล ชมทิวทัศน์รอบสวนนก ตื่นตากับ Penguin Paradeที่นกเพนกวินมากมายอาศัยอยู่ และเล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ เหมือนกับขั้วโลกใต้ อีกทั้ง Southeast Asia Bird Aviaryชมฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ฝูงนกพีรีแกนนับร้อย เพลิดเพลินกับการแสดงของ เหยี่ยวและนกอินทรีย์ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกกลางคืน ซึ่งแฝงกายอยู่ในความมืด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษBBQไม่อิ่มไม่เลือกเสริฟ (5) จากนั้นนำท่านซื้อสิ้นค้าปลอดภาษี แล้วนำท่านตามรอยฮวงจุ้ยหมายเลข 8 Suntec Cityที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือทั้งห้า เมื่อมองจากมุมมองด้านบน คุณอาจได้ชมความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าหากได้สัมผัส น้ำพุนี้แล้วจะประสบแต่ความโชคดี จากนั้นนำท่านสัมผัสความอลังการ ของเครื่องเล่นแห่งใหม่ชิงช้าสวรรค์ ยักษ์ SINGAPORE FLYER(รวมค่า บัตร SINGAPORE FLYER)ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ของประเทศสิงค์โปร์ อาทิแม่น้ำสิงต์โปร์ เมอร์ไลอ้อน BUSINESS CENTER เกาะเซนโตซ่า อีก ทั้งในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ ไกลถึงประเทศอินโดนีเซีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)นำท่านเข้าสู่ที่พัก Bencoolen hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ซิตี้ทัวร์ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) จากนั้นนำท่านผ่านชมเมือง ชมสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlionนี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็น
สัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง นำท่านชมย่าน Sim Lim Squareนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน พร้อมชมวัดแขกศรีกฤษณะ ที่ สวยงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวสิงคโปร์ จากนั้น ผ่านชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ในย่าน China Town

14.00น. ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการคาเธ๋แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 712

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์สิงคโปร์ Universal Studio 4 วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 7-10ต.ค. , 14-17ต.ค. , 28-31ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 21,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX)
 • ค่าประกันสายการบินและค่า Fuel Surcharge
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่ง และระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ให้บริการตั้งแต่กรุงเทพฯ (คณะผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *