.


ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ นิวซีแลนด์ แกรนด์ทัวร์ 10วัน สายการบินเอมิเรตสฺ์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

110,000 109,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ซิดนีย์

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

19.50 น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแอร์ เอ็มมิเรตท์ เที่ยวบินที่ EK 418 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง ซิดนีย์ – ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

08.45 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้าอ่าวที่สวยงาม ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุด ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย กับร่องรอยเมื่อครั้งอดีตที่ กัปตัน เจมส์ คุ้ก ยกพลขึ้นบกชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ “ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ” ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย ที่เชื่อมระหว่าง ซิดนีย์ กับซิดนีย์ฝั่งเหนือ พร้อมจิบกาแฟ อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้า และสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ หมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถั่วแมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋อง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาเท่นส์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ สวนสัตว์ Koala Park ” เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับ การชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขต ร้อนชื้น ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ สมควรแก่เวลานำท่านสู่เมือง Penrich

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

จากนั้นเดินทางสู่ “ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึง กับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิด ประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม “ หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister) ” ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์ บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิดนีย์ - อ็อคแลนด์ – ซิตี้ทั้วร์ - อิสระช็อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงฟอร์ดสมิธ เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์

07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแอร์ เอ็มมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 412 (โดย Air bus A 380 เครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก)

12.50 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้น ชมยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็นภูเขาไฟ ปัจจุบันดับแล้ว มีร่องรอยคล้ายกระทะใบใหญ่ ซึ่งเป็นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ็อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีท มอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร์ช – ซิตี้ทัวร์ – อิสระช็ปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่าน เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอ็อคแลนด์ เพื่อเดินทางสู่เมือง ไครัสเชิร์ช

............ น. ออกเดินทางสู่เมือง ไคร้สท์เชิร์ชโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ ....

........... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านเที่ยวชม เมืองไคร์สเชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมบ้านเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น้ำเอวอน แม่น้ำสายเล็กๆ น่ารัก ที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย, โรงเรียนไคร์สเชิร์ช คอลเลจ ต้นแบบการเรียนการสอนจากอังกฤษ, สวนสาธารณะพระนางวิคตอเรีย จากนั้นขึ้นสู่ เนินเขาแคชเมียร์ ชม ทัศนียภาพอันแสนสวยงามของตัวเมืองไคร์สเชิร์ช และความกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มแคนเทอเบอรี่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งย่านถนน โคลัมโบ หรือผักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND CHANCELLOR หรือเทียบเท่า

วันที่หก ไคร้สเชิร์ช – นั่งรถไฟทรานอัลไพน์ – โฮกิติกะ-ธารน้ำแข็งฟ็อก กลาเซียร์

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไคร้สเชิร์ช

08.15 น. ออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง (ช่วงเดือนตุลาคม จะเป็นช่วงที่เส้นทางสายนี้สวยงามที่สุด

10.42 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟอาเธอร์พาส Arthur´s Pass สถานีระหว่างทาง รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลาง การผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจ มาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่หุบเขาที่เหมือนแกรนด์แคนยอน “ฟ็อกซ์ กลาเซียร์” ธารน้ำแข็งที่อยูในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอัน งดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาว ระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับ (สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมสนุกสนานกับการนั่ง เฮลิคอปเตอร์เพื่อชมยอดเขา ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ถ้าท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (Western Dinner) ในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GLACIER COUNTRY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ฮาส-ทะเลสาบวานากา-ควีนทาวน์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.30 น. เดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมืองฮาส (Haast) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทาง เป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE) ที่สองข้าง ทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมือง เล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากา ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม เมืองมหัศจรรย์ของเล่น และชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World ก่อนเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งล๊อปสเตอร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ควีนส์ทาวน์ –มิวฟอร์ด ซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ทางตอนใต้ผ่านเทือกเขาสูง ลัดเลาะริมทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าฟาร์มแกะสู่เมืองเทอานาว และหยุดแวะพักผ่อนอริยาบท ชมทะเลสาบเทอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ MILFORD SOUND ใน ดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ FIORD LAND ที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงาม ที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD CRUISE ชม ความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ

บ่าย จากนั้นล่องเรือกลับท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า ควีนทาวน์–แอร์โร่ทาวน์-ครอมเวลล์ –โอมาราม่า-ทะเลสาบปูคากิ-เทคาโป-ไคร้สเชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่1แต่เป็นการพบ ทองเพียงระยะสั้นๆ ให้ท่านได้หวาดเสียวกับการกระโดดบันจี้จัมพ์ที่สะพานคาวารัว (สำหรับท่านที่สนใจกระโดดบันจี้ รายการนี้อยู่นอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)ผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ สู่เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอยส์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช แวะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีม รกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ ไคร้สเชิร์ช-ชมเมือง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระผักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกช็อปปิ้ง(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่สนามบินไคร้สเชิร์ช >17.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอ็มมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 419

00.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ นิวซีแลนด์ แกรนด์ทัวร์ 10วัน สายการบินเอมิเรตสฺ์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 2-11ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 110,000 73,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 109,000 66,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 105,000 59,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 99,000 55,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 15,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 2,500 2,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EMIRATES(EK)
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเพิ่มภาษีน้ำมันหลังจากนี้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเป็นพนักงาน ขอหนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า
 • กรณีเป็นข้าราชการ ขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • กรณีเป็นเด็ก ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *