.


ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ พร้อมชมทัชมาฮาล 7 วัน บินแอร์อินเดีย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

44,000 44,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ-เดลี-ปัตนะ

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบิน แอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวก

08.55 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยว บินที่ IC854

11.55 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธี ประเทศอินเดีย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศ รอรับคณะ บริการอาหารแบบปิกนิกบนรถเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

นำชม “กรุงเดลลี”(Delhi) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมบริเวณ “เมืองเดลลีใหม่”ชม ศิลปะ การวางผังเมือง ซึ่งอังกฤษได้ออกแบบผังเมืองใหม่ที่ทันสมัย และสวยงามในปี ค.ศ. 1912 ชมตึกที่ทำการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ผ่านชม “ทำเนียบประธานาธิบดี” “ราษฎรปติภาวันอาคารรัฐสภา หรือ “โลกยสภา”แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบได้อย่างสง่างาม และ “ประตูชัย”(Indian Gate) ซึ่งสร้างอุทิศให้กับทหารหาญที่เสียชีวิตในสงคราม โดยมีไฟจุดเป็นการไว้อาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านชม วัดอัครชาดาม Akshadhamซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharajผู้นำนิกาย Swamınarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เดลี

18.05 น. ออกเดินทางสู่เมือง ปัตนะ โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ IC 415

19.25 น. คณะเดินทางถึงเมือง ปัตนะ รถรอรับคณะที่สนามบิน

เข้าสู่ที่พักโรงแรม CHANKYA HOTEL หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง ปัตนะ-ราชคฤห์-คยา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต ตั้งอยู่บนหุบเขา มีภูเขา5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชฌกูฏ เดินทางขึ้นสู่ เขาคิชฌกูฎ นมัสการ และทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์“มูลคันธกุฎิ”ระหว่างทางแวะชมสถานที่สำคัญๆเช่น ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ กุฎิพระอานนท์ ชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์พร้อมชมทิวทัศน์เมืองราช คฤห์ การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ระยะทางประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึงสำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

นำท่านลงจากเขาผ่านชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อ พระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ แวะชมบริเวณ สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร และชม รอยเกวียนโบราณ หลักฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤห์ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่ พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถ สถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15ค่ำ เดือน 3และพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นซึ่งเรียกการประชุม นี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่เมือง คยา (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าชมบริเวณ พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา พระพุทธปฏิมากร ปางชนะมารอายุ1,400ปีเศษที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยาสักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ และนมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่อนิมิสสะเจดีย์ รันตนฆะระเจดีย์ และรัตนจงกรมเจดีย์ เป็นต้น

จากนั้นนำท่านชม“สถูปบ้านนางสุชาดา”นางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประมาณ200 เมตร ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชมแม่น้ำเนรัญชรา สายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าว

เย็น สมควรแก่เวลา เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TAJ DARBAR หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์**

(บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ปิด 21.00น.)

วันที่สาม คยา-พาราณสี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่เมือง พาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

พาราณสีเมืองเก่าแก่อายุกว่า 6,000ปี ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้มากมาย ผู้ครองเมืองก็มักจะชื่อ พระเจ้าพรหมทัตต์คุ้น หูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาลเมืองนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่าเป็นที่ปฏิบัติ ธรรมของฤาษีอันเป็นเขตอภัยทาน)ปัจจุบันเมืองนี้เรียกว่า“สารนาถ”(ที่พึ่งของ หมู่กวาง)

12.00 น. ถึงเมืองพาราณสีนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมIDEAL TOWER หรือเทียบเท่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร) เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน “ป่าแห่งพระรัตนตรัย” แวะชม เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ครั้งแรก นำท่านสักการะ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บำเบ็ญสมาธิภาวนา แล้วนำท่านชมสถานที่สำคัญรอบๆบริเวณ ธัมเมกขสถูป ชม“ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ นำท่านสักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง และชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่า เป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เป็น สถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในสารนาถรวมทั้งเป็นที่ตั้งแสดง พระปฏิมากรรมปางปฐมเทศนาที่งามเป็นเลิศในแบบฉบับทางศิลปกรรมที่งามที่สุดของ อินเดีย ควรแก่การเข้าเยี่ยมชมและคารวะนอกจากนั้นยังมีหัวเสาอโศก วัตถุโบราณเกี่ยวกับศาสนาพุทธ พราหมณ์อีกมากมาย

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash)บนสรวงสวรรค์ ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคา และพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมIDEAL TOWER หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ พาราณสี-กุสินารา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง กุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

บ่าย คณะเดินทางถึง เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทานปัจฉิมโอวาทและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และการแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุ

นำคณะเดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร ชมสถานที่พระอานนท์ เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ จากนั้น นำคณะกราบนมัสการ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิงชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์(Ramabhar)

สมควรแก่เวลา เข้าสู่ที่พักโรงแรม LOTUS NIKKO หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่ห้า กุสินารา-ลุมพินี-โครักขปูร์-อัคระ

**(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)**

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ลุมพินี (ประมาณ 190กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

12.00 น. นำท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน อินเดีย-เนปาล

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก

บ่าย นำคณะเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี พระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้ ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ ก่อนหน้านี้มีต้นโพธิ์และ วิหารมายาเทวี นมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้วชม หินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี

สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่เมือง โครักขปูร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมือง โครักขปูร์

17.05 น. เดินทางโดยรถไฟ Vashali Express สู่เมืองอัคระ ชมบรรยากาศสองข้างทางของเมืองอินเดีย ผ่านหน้าต่างรถไฟ คืนนี้พักผ่อนบนรถไฟ 1 คืน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ บนรถไฟ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก อัคระ

04.45 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเมือง อัคระ

รถโค้ช รอรับคณะจากสถานีรถไฟ สู่โรงแรม YAMUNA VIEW หรือเทียบเท่า

เพื่อทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทาง นำคณะเข้าชม ทัชมาฮาล(Taj Mahal) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักที่ พระเจ้าชาห์จาฮานสร้างเป็นที่ฝังศพ พระนางมุมตัสพระ มเหสี เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก อันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และงดงามกว่าที่จะเชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ที่สลักเสลาอย่างอ่อนช้อยงดงาม ฝังพลอย และอัญมณี อันมีค่านานาชนิด โดยช่างฝีมือชั้นเอกของโลกยากที่จะหาที่ใดเปรียบ อิสระให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงดงามของอนุสรณ์แห่งความรัก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังอัคราฟอร์ต เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้าอัคบาร์สร้ฮงขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะจะพาท่านไปชมห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่าน จะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาลถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนน์

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม YAMUNA VIEW หรือเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่เจ็ด อัคระ-เดลี-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงเดลลี(ประมาณ275 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) เดินทางถึง กรุงเดลลีเมืองหลวงของประเทศอินเดีย

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินทิราคานธี

14.00 น. คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ IC 853

19.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ ประทับใจ ไปแล้วอยากไปอีกไม่รู้เบื่อ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ พร้อมชมทัชมาฮาล 7 วัน บินแอร์อินเดีย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 13-19พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-9ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 44,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000.- บาท และค่า วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 6 ดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *