.


ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 7วัน สายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

33,000 32,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-พาราณสี

14.00น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 บริเวณทางเข้า 3แถวเอฟ ด้านหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์พบกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ เดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่IT022

17.30น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮาวราห์

22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2

พักที่ บนรถไฟ

วันที่สองของการเดินทาง พาราณสี-กุสินารา

09.00น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองพาราณสี จากหลังรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา(ระยะทาง 270กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง กุสินารา-ลุมพินี-กุสินารา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ลุมพินี(ระยะทาง190 กม.ใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พุทธวิหาร960

หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการ สวนลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบถาวรวัตถุศักดิ์สิทธิ์บริเวณลุมพินี ดังนี้ วิหารมายาเทวี สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา ชม ภาพหินแกะสลัก พระนางสิริ มหามายาประสูติพระกุมาร พระพุทธรูปปางประสูติ และรอยพระพุทธบาทน้อย ที่สันนิษฐานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประสูติอายุกว่า 2,300 ปี สระโบกขรณี ที่สรงน้ำพระนางสิริมหามายาและพระกุมาร เสาหินพระเจ้าอโศกที่ มีขนาดความสูง 22 ฟุต4 นิ้วและมีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษา พราหม์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชสมัยของพระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยลุมพินี ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลควบคุมการก่อสร้างโดยพระวิเทศโพธิคุณ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยลุมพินี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุสินารา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรมพักที่ IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง กุสินารา-พาราณสี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชมปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มหาปรินิพพานสถูป สถูปใหญ่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพาน ตั้งอยู่หน้าพระสถูป ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ต้นสาละ ปลูกไว้เพื่อเป็นอนุสสติว่า พระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละ มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กม. จากนั้นนำชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองมาสร้างและพระราชทานพระบรม สารีริกธาตุให้มาบรรจุ ชมพระอุโบสถที่งดงามมาก ชมคลีนิค 8 บาท รักษาได้ทุกโรค เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยกุสินารา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ระยะทาง 270กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ RADISSON HOTELหรือเทีบบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง พาราณสี-พุทธคยา

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศ เพื่อ ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่ น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชม พิธีบูชาพระอาทิตย์ และการอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา (ระยะทาง 220กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ชมสุชาดาสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ชม วัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดสิกขิม วัดภูฎาน วัดศรีลังกา ฯลฯ นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิสูง 80 ฟุตที่ชาวพุทธญี่ปุ่นสร้างถวาย จากนั้นนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่าน นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านสู่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งรัฐบาลไทยได้สร้างขึ้น เมื่อคราวฉลองพุทธยันตี 25 พุทธศตวรรษ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-กัลกัตตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ2.30ชั่วโมง)มหานครของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร นำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก (การขึ้นเขาคิชกุฏ เป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงลาดชันแบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตรรถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้น ท่านสามารถใช้บริการ “เสลี่ยง” ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการประมาณ 700 รูปี ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ RAJGIR RESIDENCY

หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้ง หมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกัลกัตตาโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อาหารกล่อง)

พักที่ บนรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กัลกัตตา-กรุงเทพฯ

เช้าตรู่ เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา

11.20น. ออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯโดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่IT021

15.15 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 7วัน สายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 25ก.ย.-1ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 33,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 27,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 3-9ต.ค. , 10-16ต.ค. , 30ต.ค.-5พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 32,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 27,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 34,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 32,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 29,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 6-12พ.ย. , 12-18พ.ย. , 21-27พ.ย. , 26พ.ย.-2ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 32,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 27,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 2-8ธ.ค. , 9-15ธ.ค. , 24-30ธ.ค. , 26ธ.ค.-1ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 34,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 32,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 29,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์เปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มขึ้นของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บ เพิ่ม

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Kingfisher Airline(IT)
 • ค่าที่พักตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ
 • ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้นมัสการพุทธสถาน ต่างๆ ตามรายการ และค่าเข้าชมทัชมาฮาล
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (พร้อมอาหารเสริมจากทางบริษัท)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
 • ค่าทิปกระเป๋า และค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินโดยชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000.- ณ วันจองรายการทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 •  
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • กรุณาส่งมอบเอกสารการใช้ทำวีซ่า ให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 20วัน ก่อนการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • รูปถ่าย สี ถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *