.


ทัวร์อินเดีย ไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4 กาฐมัณฑุ 8 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

54,000 54,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา

10.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าที่ 2เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยเจ้าหน้าที่จากธรรมจารีคอยอำนวยความสะดวกและแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

12.10น . ออกเดินทางสู่เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8820

14.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการของธรรมจารีจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านที่สนามบินเดินทางสู่ตัวเมือง พุทธคยา อำเภอหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับจังหวัด คยา เดิมชื่ออุรุเวลาเสนานิคม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

15.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมนิกโก้โลตัส พุทธคยา

16.00น. เดินทางสู่บริเวณพระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารอายุ1,400 ปีเศษที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา

สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ และนมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่อนิมิสสะเจดีย์ รันตนฆะระเจดีย์ และรัตนจงกรมเจดีย์ เป็นต้นทำสมาธิ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา ตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ปิด 21.00น.)

วันที่สอง พุทธคยา-พาราณสี

06.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00น. เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ แล้วเดินทางสู่พาราณสี

08.00น. เดินทางสู่เมืองพาราณสี

(ระยะทางประมาณ 270กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

11.00น. รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารระหว่างทาง

15.00น. ถึงเมืองพาราณสีนำท่านเดินทางสู่ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา

(ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร) เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน ป่าแห่งพระรัตนตรัย แวะชมเจาคันธีสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ครั้งแรก

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ ธัมเมกขสถูปสถานที่พระองค์ทรงแสดง ปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บำเบ็ญสมาธิภาวนา แล้วนำท่านชมสถานที่สำคัญรอบๆบริเวณ ธัมเมกขสถูป

ชม“ยะสะเจดีย์ สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์

สักการะ พระมูลคันธกุฏิกุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000หลัง และชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่า เป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก

18.00น. เข้าที่พักณโรงแรมรามาดา พาราณสี (Hotel Ramada Varanasi)

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ / ถวายน้ำปานะพระภิกษุ และพักค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม พาราณสี – กุสินารา

06.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00น. เดินทางสู่ เมืองกุสินารา(ระยะทางประมาณ 276กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8ชั่วโมง)

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารระหว่างทาง

15.00น. ถึง เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทานปัจฉิมโอวาทและถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ และการแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุ

นำท่าน เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนา

ชมสถานที่พระอานนท์ เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ

นมัสการ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิงชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์(Ramabhar)

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมโลตัสนิกโก้ กุสินารา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สี่ กุสินารา –ลุมพินี

07.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล(ใช้เวลาเดินทางประมาณ6-8ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

11.30น. นำท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960ชายแดน อินเดีย-เนปาล รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศเนปาล

16.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเนวาร์นาร์ ลุมพินี (Nirvana Hotel)

18.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่ห้า ลุมพินี – กาฐมัณฑุ (เนปาล)

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. นำท่านเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้วชมหินสลักภาพประสูติ

ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี

10.00น. นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.30น. เดินทางสู่สนามบินไพราว่าเมืองลุมพินี

14.20น. ออกเดินทางสู่กาฐมัณฑุโดยสายการบินBuddha Air เที่ยวบินที่BHA 854

15.10น. ถึงสนามบินกาฐมัณฑุ

บริการของธรรมจารี จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรแรม SoalteeCrownePlaza

พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่หก กาฐมัณฑุ-นากาโก๊ต (Nagarkot)

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น เดินทางไปนมัสการ เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ(Swayambu Nath)หรือที่ชาวเนปาลเรียกว่า วัดลิง เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเนปาลและเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุด ด้วยเนื่องจากองค์เจดีย์อยู่บนภูเขาแดง ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่มากมาย

ชมทัศนียภาพเมืองและชีวิตชาวเนปาลพร้อมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู

ชม จตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า อาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ พระราชวังนี้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์ และพระมหากษัตริย์เนปาล ออกเสด็จมาชมการสวนสนาม ด้านหน้าพระราชวังมี หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่ทวารบาล รักษาประตูทางเข้าพระราชวัง ชม บ้านกุมารีที่ พำนักของเทพธิดามีชีวิตของชาวเนปาล ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวบ้านกุมารีเป็นตึกไม้ 3 ชั้นแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ชม กาฐมณฑป อาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ จากนั้น อิสระเชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot)อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร มีชื่อเสียงในการชม พระอาทิตย์ขึ้น และตกที่สวยงาม รวมถึง ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ในวันฟ้าโปร่ง ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล(ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Country Villa

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์) หลังอาหารค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด นากาโก๊ต – บัตตาปูร์ – กาฐมัณฑุ

05.00 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นจากโรงแรมที่พัก ถ้าทัศนวิสัย ดีจะมองเห็น ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งมียอดเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดทั้งหมด 18 ยอด และอยู่ในเนปาล 8 ยอด โดยสามารถมองเห็น จากนากาโก๊ต (เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ยอดเขาหิมาลัย จะเปลี่ยนเป็นสีทองงดงามยิ่ง)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับเข้ากาฐมัณฑุ

นำท่านเข้าสู่ บัตตาปูร์ หรือ ภักตปุระ (Bhaktapur Durbar Square)เมืองที่มีความหมายว่า เมืองแห่งผู้คนที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ นำท่านชม จัตุรัส ภักตะปุร์ ดูร์บาร์, พระราชวัง 55 พระแกล (ประตู ทองคำ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่ง เดิมบักตาปูร์ เคยเป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้ามาก่อน ทำให้มีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาล สมัยศตวรรษที่ 18

จากนั้น ชม มณฑปญาฏะโปละ มณฑปที่สูงที่สุด ในเนปาล สร้างใน พ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ หลังคามี 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเนปาล ได้เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ กาฐมัณฑุ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปาทัน เมืองโบราณ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำบัคมาติ ปาทัน หรือ ลาลิตปูระ นครรัฐใหญ่ในยุคต้นของเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความงาม สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มัลละที่ 16-18 ถือว่าเป็นยอดศิลปะแห่งเนปาล

ชม จตุรัสปาทันดูบาร์ สแควร์ (Patan Durbar Square)ตั้ง อยู่กลางใจเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานมากมาย เป็นสถาปัตยกรรมหินที่สำคัญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ชม กฤษณะ มัณฑีร์ เป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ ถือว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ ของเนปาล

ชม กุมเภสวอร์ วัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น ลดหลั่นกันสร้างขึ้นสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ ชม วัดทองวัด ในพุทธศาสนา หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ซึ่งตามความเชื่อของชาวเนปาล เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสู่สรวงสวรรค์

ชม เจดีย์พุทธคยาจำลอง อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝากที่ ตลาดทาเมล

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ เข้าสู่ที่พัก ณ โรแรม SoalteeCrowne Plaza

วันที่แปด กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. เดินทางสู่ วัดโพธินาถ ชม เจดีย์โพธินาถ”(Bouddha Nath)เป็น วัดทางพุทธศาสนาที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์เขียนเป็นรูปตา-คิ้ว ไว้ทั้ง 4 ด้าน โดยที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบต ที่อพยพเข้ามาในปีพ.ศ. 2502 และมีสินค้าพื้นเมืองทิเบตวางขายมากมาย

11.00น. แล้วเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน

13.55น. อำลากรุงกาฐมัณฑุเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 320

18.30น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย ไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4 กาฐมัณฑุ 8 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 13-20พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 54,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 54,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 53,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 42,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 4-11ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 53,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 53,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 42,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์เปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มขึ้นของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บ เพิ่ม

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าที่พักตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ
 • ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้นมัสการพุทธสถาน ต่างๆ ตามรายการ และค่าเข้าชมทัชมาฮาล
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (พร้อมอาหารเสริมจากทางบริษัท)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
 • ค่าทิปกระเป๋า และค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินโดยชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000.- ณ วันจองรายการทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 •  
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • กรุณาส่งมอบเอกสารการใช้ทำวีซ่า ให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 20วัน ก่อนการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • รูปถ่าย สี ถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *