.


ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถานทั้งสี่ ทัชมาฮาล 10 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

60,000 60,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา

09.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าที่ 2เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

12.15น . ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินTG 8820

เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย1.30ชั่วโมง

14.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการของธรรมจารีจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านที่สนามบินเดินทางสู่ตัวเมือง พุทธคยา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 20นาที) พุทธคยาเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับจังหวัด คยา เดิมชื่ออุรุเวลาเสนานิคม

15.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัล เรสซิเด้นซ์ หรือเทียบเท่า (Hotel Royal Rescidency)

นำท่านสู่ภายในปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และ พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันสูงตระหง่านเป็นสักขีพยาน ณ สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารอายุ 1,400 ปีเศษ ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา ด้วยพระพักตร์ที่แสดงออกด้วยเมตตากรุณาอั้นเปี่ยมล้นชาวพุทธทั่วโลกจึงต่าง พากันเบียดเสียดเพื่อเข้าไปกราบไหว้บูชา

นำท่านสักการะแทบบาทพระศาสดา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ โพธิ์บัลลังค์ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ

นมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์ เป็นต้น ทำสมาธิ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา ตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00น. นำท่านเดินทางสู่วัดไทยพุทธคยา เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทย

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น พักผ่อน หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา (บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ปิด 21.00 น.)

วันที่สอง พุทธคยา-ราชคฤห์-พุทธคยา

06.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

07.00น. เดินทางสู่เมืองราชคฤห์(ระยะทางประมาณ 70กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมง)

เมืองราชคฤห์ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารครอง เมืองตั้งอยู่บนหุบเขาทุกทิศมีภูเขา5ลูกล้อมรอบคือเวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริและคิชกูฏ

นำท่านผ่าน ซากกำแพงเมืองโบราณ เมื่อผ่านซากกำแพงเมืองโบราณแล้ว จะพบโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ สถูปที่พบกันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับมหาบรุษก่อนตรัสรู้

09.30น. นำท่านขึ้น เขาคิชฌกูฎ เพื่อนมัสการ พระคันธกุฎิ”กุฏิพระพุทธองค์ การขึ้นเขาคิชฌกูฏ เป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร

ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึง สามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็ถึง

สำหรับท่านที่เดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

ระหว่างเดินทางขึ้นเขานำท่านแวะชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ถ้ำพระมหาโมคลานะ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ถึงยอดเขาคิชฌกูฎ นำท่าน ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แวะชม ซากชีวกัมพวัน “สวนมะม่วงของหมอชีวก”เป็น ซากอารามของหมอชีวกชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิต หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารของโรงแรมราชคฤห์ เรสซิเด้นซ์

13.00น. นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่า พระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถ สถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15ค่ำ เดือน 3ซึ่งเรียก การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น

นำท่านแวะชม นาลันทาเก่า(โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารย์และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบัน เหลือไว้แต่ ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด ในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร สักการะ “สถูปพระสารีบุตร” สถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่เมืองราชคฤห์

16.00น. เดินทางกลับสู่ พุทธคยา ระยะทาง 90ก.ม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)

แวะชมบริเวณ คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร และชม รอยเกวียนโบราณ หลักฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤห์

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก โรงแรมรอยัล เรสซิเด้นซ์ หรือเทียบเท่า(Hotel Royal Rescidency)

วันที่สาม พุทธคยา-พาราณสี

07.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00น. เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้ อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประมาณ 200เมตร ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ชม แม่น้ำเนรัญชรา สายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน

09.00น. นำท่านชมวัดชาวพุทธนานาชาติ ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยามีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย เช่น “วัดภูฐานวัดญี่ปุ่น วัดทิเบต”

11.00น. รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13.00น. เดินทางสู่เมืองพาราณสี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

18.00น. ถึงเมืองพาราณสีเข้าที่พัก ณ โรงแรม รามาดา พาราณสี (Hotel Ramada Varanasi) หรือเทียบเท่า

พาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 6,000ปี ไม่เคยร้าง ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้มากมาย ผู้ครองเมืองก็มักจะชื่อ พระเจ้าพรหมทัตต์คุ้น หูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาล เมืองนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคม มายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของฤาษีอันเป็น เขตอภัยทาน)ปัจจุบันเมืองนี้เรียกว่า สารนาถ (ที่พึ่งของหมู่กวาง) จากนั้น นำท่านชมและ เลือกซื้อของฝากจากเมืองพาราณสี

รับประทานอาหารณห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ พาราณสี – กุสินารา

05.00 น. นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคาซึ่ง ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash)บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย,ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและ พิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย

จากนั้น นำท่านกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00น. นำท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

แวะชม เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์

จากนั้น เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป บูชาสักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็น สถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม“ยะสะเจดีย์”สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง

10.00น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่ และงดงามที่สุดในโลก พระพุทธรูปองค์นี้ได้ส่งประกวดระดับโลก และชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง

11.30น. รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13.00น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 270กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพการจราจร)

20.00น. ถึง กุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลกาเซีย เมืองโครักขปูร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพิเรียลกุสินารา หรือเทียบเท่า(Hotel Imperial Kushinagar)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่ห้า กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล)

**(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)**

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน บูชาสักการะ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน (ยาว 6 เมตร) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนา ปิดทองที่ฝ่าพระบาท

จุดธูปเทียน ปทักษิณรอบ ปรินิพพานวิหาร แล้วชม สถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรียกว่ารามภาร์(Ramabhar)

นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13.00น. เดินทางสู่ลุมพินี ระยะทางประมาณ 190กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

นำท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960ชายแดน อินเดีย-เนปาล

20.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม นิวคริสตัล (New Crytal Hotel)หรือเทียบเท่า รับประทานอาหาร

ค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่หก ลุมพินี – สาวัตถี

07.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00น. นำท่านเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์และ กรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมี พระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ ก่อนหน้านี้มีต้นโพธิ์และวิหารมายาเทวี

นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้ว ชมหินสลักภาพประสูติ ชม เสาอโศก และสระโบกขรณี

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13.00น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ270 กิโลเมตร(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8ชั่วโมง)

นำท่านแวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960ชายแดน อินเดีย-เนปาล จากนั้นประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

20.00น. ถึง สาวัตถี หรือ ศราวัสตี(Sravasti)สมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ปาวัน สาวัตถี(Hotel Pawan Sravasti ) หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่เจ็ด สาวัตถี – ลัคเนาว์

07.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00น. ชมสถานที่พระพุทธองค์แสดง ยมกปาฏิหาริย์มีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตร ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหารย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ

หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์ เมื่อออกพรรษา ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวัน เทโวโรหนะ ที่สังกัสสะนคร

08.30น. นำท่านสู่ วัดเชตวันมหาวิหารที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษา นานถึง 19พรรษา เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด

นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝนนมัสการ ธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิพระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล นมัสการ “อานันทะโพธิ“ ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

ชมคฤหาสน์ของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านบิดาของท่านองคุลิมาลชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเ

13.00น. ออกเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ ระยะทาง 176กิโลเมตร (ใช้เวลา ประมาณ 4ช.ม.)

19.00น. ถึงเมืองลัคเนาว์ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม พิคคาเดลลี (Hotel Piccadilly)หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่แปด ลัคเนาว์ - อัคระ

06.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00น. เดินทางสู่เมืองอัคระผ่านเมือง กานปูร์ (ระยะทางประมาณ 290กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพการจราจร)

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ระหว่างทาง

18.00น. ถึงเมืองอัคระ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเจพีอัคระ(Hotel Jaypee AGRA)หรือเทียบเท่า

19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่เก้า อัคระ – เดลลี

07.00น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00น. เดินทางไปชม ทัชมาฮาล สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้

แล้วเดินทางเข้าชม พระราชวังอัคราฟอร์ด ซึ่งสวยงามวิจิตร เคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮันถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระ ชนม์

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13.30น นำท่านสู่ กรุงนิวเดลลี ระยะทาง203กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)

18.00น. ถึงเดลลี นำท่านชม กรุงเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย นำท่านสู่ย่านราชปติภาวัน เปรียบเทียบศิลปะการก่อสร้างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก ชมการวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงรูปร่างทรงกลมสไตล์กรีกโบราณ ศิลปะผสมกลมกลืนระหว่าง ศิลปะอินเดีย ศิลปะโมกุล และศิลปะตะวันตก ชมประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ประตูชัยที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่

20.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน อินทิรา คานที

วันที่สิบ เดลลี – กรุงเทพฯ

00.50น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 316

05.50น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

“พร้อมความประทับใจอิ่มบุญเพิ่มบารมีกับธรรมจารีทัวร์

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถานทั้งสี่ ทัชมาฮาล 10 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 29พ.ย.-8ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 60,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 18-27ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 59,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์เปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มขึ้นของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บ เพิ่ม

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าที่พักตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ
 • ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ - ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้นมัสการพุทธสถาน ต่างๆ ตามรายการ และค่าเข้าชมทัชมาฮาล
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (พร้อมอาหารเสริมจากทางบริษัท)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
 • ค่าทิปกระเป๋า และค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินโดยชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000.- ณ วันจองรายการทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 •  
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • กรุณาส่งมอบเอกสารการใช้ทำวีซ่า ให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 20วัน ก่อนการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • รูปถ่าย สี ถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *