.


ทัวร์เนปาล Discovery Nepal 4 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

36,000 33,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – กาฐมัณฑุ

08.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-319

12.25 น. เดินทางถึงประเทศเนปาล หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาสวยมภูนารถเพื่อขึ้นไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท (Swayambhunath)หรือ วัดลิง ที่มีอายุที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เล่ากันว่าสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระโมคคลา และ พระสารีบุตร สถานที่แห่งนี้มีการผสานระหว่าง 2 ศาสนาได้อย่างลงตัว ศาสนา 1 คือพุทธศาสนาแบบตันติ หรือตัรตระ สืบสายมาจาก ธิเบต และอีกศาสนาหนึ่งคือ ฮินดู สำหรับผู้ถือ พระปิจัสวารี ผู้รักษาและอำนวยพรให้ดับคนป่วยไข้ ทุกเช้าของวันอาทิตย์และวันอังคารชาวบ้านจะนำไก่หรือแพะมาบวงสรวง (สังเวย) เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่า ชมพระราชวังแห่งเมืองกาฐมัณฑุ เริ่มจากตัวท้องสนามหลวง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของประเทศไทยเรา เนื่องจากตัวพื้นที่มีจำกัด ปัจจุบันสถานที่ที่แห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป นำสินค้าพวกของที่ระลึกมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยว และบางครั้งก็จะใช้สำหรับเรียกประชุมชาวบ้าน อาทิ เมื่อมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ๆ เป็นต้น ถัดจากนั้นชม บ้านเทพธิดาเตเลจู (เทพธิดาพรหมจรรย์) เด็กสาวตัวน้อยที่ถูกลิขิต ตามความเชื่อครั้งโบราณมาว่า นางคือภาคหนึ่งแห่งเทพธิดาเตเลจู ที่มายังโลกมนุษย์ เพื่อเป็นผู้คอยปกปักรักษาพระเจ้าแผ่นดิน และประเทศเนปาล เด็กน้อยผู้นี้ต้องพำนักอยู่ในบ้านนี้ตลอดทั้งปี โดยไม่สามารถเยี่ยงกรายออกไปที่ไหนได้เพียง 1 วัน ในช่วงเทศกาลอินทราจตรา ตราบจนถึงวาระแห่งความเป็นสาวเต็มตัวเด็กน้อยผู้นี้จึงจะพ้นจากตำแหน่ง และจะมีการหาผู้อื่นมาสืบแทน ความเชื่อนี้สืบทอดมานานกว่าพันปี เราจะเดินต่อเรื่อยไปเพื่อ ชมกาฐมณฑป อาคารไม้หลังใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่า สร้างต้นสาละเพียงต้นเดียวที่ตรงกลางจะประดิษฐานเทวรูปแห่ง มาจูคเณช ซึ่งเล่ากันว่าทำด้วยทองคำ ชื่อแห่งเมืองกาฐมัณฑุมีความมีความหมายว่า” บ้านหลังใหญ่”ที่มาจากสถานที่แห่งนี้เช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินชมวิหารหลังใหญ่หลังน้อยที่เรียงรายอยู่ตรงรอบเขต พระราชวัง มีวิหารที่น่าสนใจสองหลังคือ วิหารพระศิวะ พระวิษณุ พระอิศวร วิหารศิวะและพระนางปารมาตี ยืนคู่กันตรงขอบหน้าดูแล้วให้นึกว่าเทพเจ้ามายืนดูเราอย่างนั้นแหละ และเดินเรื่อย ๆ ผ่านกลองหนังใบใหญ่ที่จะใช้ตีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ปราบดาภิเษก เป็นต้น ผ่านหน้าบรรณใหญ่ซึ่งภายในมีภาพสลักกาฬไภยราบองค์ขาว เป็นหน้ากากสิทองลงสิสันส่วนต่าง ๆ ของช่วงลำคอและใบหน้าได้อย่างสวยงาม ถัดมาเป็นกาฬไภยราบองค์ดำ เต็มองค์ที่ปลายเท้าจะเยียบยืนอยู่บนร่างมนุษย์ ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม โดยหากผู้ใดที่เชื่อว่ากระทำผิดแต่ไม่ยอมรับสารภาพ จะนำคนผู้นั้น มากล่าวต่อหน้ารูปสลัก หากผู้นั้นกล่าวเท็จจะถูกลงทัณฑ์จากเทพเจ้าจนถึงแก่ชีวิต จากนั้น ชมพระราชวัง หนุมานโดก้า เดิมใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเปิดให้เข้าเฉพาะ ช่วงเช้าของทุกวัน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปราบดาภิเษกในการขึ้นครองราชสมบัติของพระมหากษัตริ์ พระองค์ใหม่ ด้านหน้าประตูทางเข้าจะมีรูปปูนปั้นในลักษณะท่านั่ง ใบหน้าปิดด้วยผ้าแดงซึ่งดูยากมากว่านี่หรือคือองค์หนุมาน ถัดไปไม่ไกลคือ วิหารเตเลจู ซึ่งเป็นพระวิหารหลวงที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ปีละครั้งในช่วง ประมาณเดือนตุลาคมซึ่งในการนี้จะมีการอันเชิญกุรีออกมาจากที่พำนักและมีการ แห่ไปรอบตัวเมือง เพื่ออำนวยพรให้กับพระราชา พระราชินี เชื้อพระวงศ์และประชาชนชาวเนปาล ให้ประสบแต่ความสุข สวัสดิมงคลโดยถ้วนทั่วกัน ถัดจากตัวมหาวิหารจะมีวิหารเล็ก 2 หลัง คือ วิหารจานารถ และ มณฑปโกปินารถ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณเดือนตุลาคม 1,500 ปี วิหาร 2 หลังนี้มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม แต่ก็ยังคงความสวยงามของภาพแกะสลักนูนต่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก HYATT REGENCY HOTEL, KATHMANDUหรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง กาฐมัณฑุ – ปาทัน - นากาโก๊ด

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน (Patan)เมืองที่มีความงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อด้านทองเหลือง เมืองนี้มีวัดที่สำคัญอยู่ 3 แห่ง วัดแรก คราบาฮ์(Kwa Bahal)หรือ วิหารทองคำ เป็นวัดทางพุทธศาสนา หลังคามีการประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคำติดเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรด พื้น บนแผ่นทองคำยังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดูแปลกตา แผ่นทองนี้เชื่อว่าทอดลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์หลังโปรด พระมารดา อีกทั้งผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและพำนักอยู่ในละแวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ และยังนำมาปล่อยที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก มีทั้งนก, เตา และหนู ส่วนผู้ที่เข้าชมก็ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของที่ทำจากหนังสัตว์ เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2 คือ เจดีย์มหาพุทธ (Maha Budha)เจดีย์ แห่งนี้สร้างเลียนแบบองค์เจดีย์พุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับ พันชิ้นเรียงรายจนถึงยอดบน ด้านข้างจะมีวิหารองค์น้อยจำลองรูปสลักตอนประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ได้จำลองจากเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ถ้ายังพอมีเวลาและยังไม่เหนื่อยเกินไปเชิญท่านชมวัดที่ 3 คือ วัดกุมบาซอร์ (Kumbeshwar)สร้าง ตามความเชื่อแบบฮินดู พบในปี 1392 ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองปาทัน แต่ยังคงความสมบูรณ์ และความสวยงามอย่างมากด้วยรูปปูนปั้นเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ ทั้ง ยังได้มีการตกแต่งลงสีอย่างงดงาน แบบอินเดีย จากนั้นให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งจะมีร้านค้าต่าง ๆ อาทิร้านจำหน่ายเครื่องประดับ ร้านจำหน่ายพรมของชาวธิเบตที่อพยพมาพำนักในเนปาล พรมที่มีชื่อเสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดีนอกจากนี้ยังมี ร้านที่จำหน่ายสินค้าพวกงานไม้และงานทองเหลือง ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่ บ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถสู่ยอด เขานากาโก๊ด จากนั้นออกเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot Mountain)เพื่อพักผ่อนและชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองกาฐมัณฑุ เดินลัดเลาะตามหมู่บ้าน สัมผัสกับ วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พักCLUB HIMALAYA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง นากาโก๊ด–บักตาปูร์-กาฐมัณฑุ

ตื่น แต่เช้าเพื่อรอรับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหม ตัดเรียบระหว่างขอบฟ้ากับภูเขาสูงชัน เพียงไม่นานภูเขาทั้งลูกก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครนำผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุม ไว้เกือบทั้งแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเป็นสีขาวสุกของหิมะที่ทับถมอยู่เป็นพัน ๆ ปี หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชม ยอดเขาเอเวอร์เรส แม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้ชม

เช้า อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองกาฐมัณฑุ อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างทางจะนำท่านชม เมืองบักตาปูร์ ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็นรูปนกยูง ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้อไม้ และโดยรอบยังฉลุลวดลายต่าง ๆเอาไว้อีกด้วย นำท่านชมพระราชวังแห่งเมืองบักตาปร์ ที่ได้ชื่อ พระราชวัง 55 พระแกล ในแต่ละบานจะฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย ตัวพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1934 ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ้นด้วยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบประตูทางเข้าของพระราชวังมีการนำแผ่นทองคำมาห่อหุ้ม จนได้สมญาว่าประตูทองคำ แผ่นทอคำนี้มีการจำหลักรูปเทพเจ้าและของศักดิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เดินเข้าออก นำท่านเดินเข้าไปชมด้านในของตัวอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ่งซึ่งบนซุ้มประตูมีเครื่องไม้แกะสลักเป็นลวดลายอ่อน ช้อยวิจิตรบรรจง ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น สืบเนื่องเมื่อช่างผู้ทำได้เสร็จแล้วพระราชาจมีพระราชบัญชาให้ตัดมือทั้ง 2ข้าง และควักนัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผู้นั้นออก ถัดจากที่แห่งนี้ไม่ไกลจะมีห้องสรง ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ด้านบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ยออกเพื่อการปกปักรักษาและอำนวยพรให้กับพระมหา กษัตริย์ น้ำในสระนี้เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ำในสระจะอุ่น เมื่อเข้าฤดูร้อนน้ำในสระจะเย็น นำท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา ซึ่งมีความสูงถึง 98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็นวิหารที่สูงที่สุดในประเทศเนปาล แต่ละชั้นของขั้นบันได จะมีรูปปั้นของเทพต่าง ๆ อาทิ พญาครุฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็นต้น หากพอมีเวลานำท่านไปชม หมู่บ้านช่างปั้นหม้อ เพราะนอกจากเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานไม้แล้วเรื่องงานปั้นก็งดงามไม่กัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดทางศาสนาฮินดูสำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งชาวฮินดูที่พำนักในประเทศต่าง ๆ ต้องถือโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ เพื่อขอพร ณ ที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก วัดนั้นคือ วัดปศุปฏินารถ (Pasupatinath)ทั้ง นี้เนื่อง ด้วยเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รับอนุญาติให้ชมความงามภายในได้ แต่เราก็สามารถจะได้ชมความงาม บางส่วนจากภายนอก อีกทั้งท่านจะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยู่ภายนอกสถานที่แห่งนี้ ถัดไปไม่ไกลนักจะมี วัดพุทธนารถ (Bouddhanat)วัดนี้มีเจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่าง ๆ จะประดับประดับประดาด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และ อากาศ ในผืนผ้าจะมีการลงอักขระ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด 1 ครั้ง เท่ากับเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้น สุดยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์ ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดีย์ประดิษฐานอยู่กลางวัดแล้ว ยังมีพระ อารามที่ประดิษฐาน พระอวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน อารามนี้องค์ดาไลลามะ เคยเสด็จมาประทับ เมื่อครั้งลี้ภัยมาจากธิเบตก่อนที่จะไปประทับเป็นการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา ในประเทศอินเดีย หากท่านใดประสงค์จะสวดมนต์ 84000 พระธรรมขรรค์แบบทางลัด ก็ขอเชิญท่านร่วมหมุนกงล้อยักษ์ โดยท่านต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจำนวน 3 รอบ ภายในกงล้อได้มีการบรรจุมนตรา 84,000 พระธรรมขรรค์ไว้ภายในเช่นกัน

ค่ำ อาหารค่ำแบบพื้นเมืองพร้อมชมการแสดง

เข้าสู่ที่พัก HYATT REGENCY HOTEL, KATHMANDUหรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มในการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในย่าน ตลาดคาเมล สถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกที่สุด อาทิเสื้อผ้า ของที่ระลึก และของแต่งบ้านมากมาย สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG-320

18.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เนปาล Discovery Nepal 4 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 17-20ก.ย. , 24-27ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 36,000 19,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,000 17,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500 16,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,800 15,600
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 9,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 1-4ต.ค. , 8-11ต.ค. , 15-18ต.ค. , 25-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 35,900 19,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,300 17,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500 16,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,800 15,600
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 9,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 5-8พ.ย. , 12-15พ.ย. , 19-22พ.ย. , 26-29พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 35,900 19,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,300 17,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,500 16,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,800 15,600
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 9,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000.- บาท และค่า วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 6 ดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *