.


ทัวร์อินเดีย เดลลี หริตวาร์ ทัชมาฮาล 4 วัน บินแอร์อินเดีย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

31,000 31,000


รายการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (1) กรุงเทพ – เดลลี – หริวาร์

06.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย แถว Wโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ IC 858

11.55น. คณะถึงสนามบินอินทิราคานธี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) หลังรับสัมภาระและผ่านพิธีการตรวจ นำท่านเดินทางสู่เมืองหริวาร์ เมืองศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสี่แห่งของชาวฮินดู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

เย็น นำท่านชมพิธีคงคาอารตี เป็นท่าน้ำที่เป็นที่บูชาแม่น้ำคงคา จุดนี้นับว่าเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำคงคาสายใหญ่มีน้ำไหลเชี่ยวมากในเวลาพลบ ค่ำจะมีพิธีกรรมบูชาพระแม่คงคาด้วยการจุดประทีปลอยกระทงปล่อยลงสู่แม่น้ำ คงคา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พักที่ Country Inn Hotel

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (2) หริวาร์ – ฤษีเกษ – อัครา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าน้ำฮากีโปรี เพื่อชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ซึ่งประกอบพิธีกันช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อบูชาองค์สุริยเทพ จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สักการะองค์พระแม่อุมาเทวี ให้ท่านได้กราบขอพรองค์ท่านได้เวลาพอสมควรลงจากยอดเขา / อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฤาษีเกษ ( ระยะทาง 24 กิโลเมตร ) เมืองที่เป็นแหล่งของชุมนุมของบรรดานักบวชฤาษี หลายลัทธิศาสนามาปฏิบัติตนเพื่อบรรลุโมกขธรรมของศาสนาตน ชมสะพานลักษมันจุฬา เป็นสะพานลอยแขวนข้ามแม่น้ำคงคา หัวสะพานทั้งสองข้างทำเป็นเสาสูงหล่อคอนกรีต และโครงเหล็กก่อยันอยู่สองฟากฝั่ง โดยไม่มีเสายันข้างล่าง สองฝั่งเป็นภูเขาล้อมรอบ ชมแม่น้ำสายเชี่ยวสีมรกตเนื่องจากไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่พระลักษณ์ใช้เป็นที่ข้ามแม่น้ำ ณ.จุดนี้จะมองเห็นอาศรมฤาษีและเหนือขึ้น ไปจากจุดนี้จะเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระศิวะบริเวณนี้โดยรอบจะเป็นอาศรมของ นักบวชฮินดูที่มักแวะเวียนจาริกมาปฏิบัติธรรมตามความเชื่อของตน ท่านจะได้เห็นภาพนักบวชมาบูชาพระแม่คงคาด้วยน้ำนม ในเวลารุ่งอรุณ ผ่านชมสถานที่สอนโยคะและการนวดแผนโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบำบัดโรค ที่เรียกว่าอายุรเวช/ สักการะองค์พระศิวะ และเทพเจ้าต่างๆ ของชาวฮินดู

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านดินทางสู่เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / พักที่ Marina Hotel

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (3) อัครา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

07.00 น. นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทัชมาฮาลซึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหิน อ่อนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปีเพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ชาจาฮันต่อพระมเหสีมุมตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุ ร่างของพระนางมุมตัสและกษัตริย์ชาจาฮัน ที่สวยงามโดดเด่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

บ่าย นำท่านเยือนอัคราฟอร์ทพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้ เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โมกุลมีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศภายใน ประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนามและอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ชา จาฮันโดยบุตรชายของพระองค์เองพระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมอง ผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่ อย่างนิรันดร์ / พักที่ Marina Hotel

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (4) อัครา - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

05.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

14.00 น. ออกเดินทางจากเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ IC 853

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย เดลลี หริตวาร์ ทัชมาฮาล 4 วัน บินแอร์อินเดีย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 12-15พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 31,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000.- บาท และค่า วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 6 ดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *