.


ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตรา จาริกบุญ สู่แดนพุทธภูมิ 11 วัน บินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

52,000 52,000


รายการเดินทาง

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรุงเทพ-กัลกัตตา-ปัฏนา

๑๓.๓๐ น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินคิงฟิชเชอร์ ประตู ๓ เคาน์เตอร์ F เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสัมภาระและการ เช็คอิน

๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยเที่ยวบินที่ IT ๐๒๒ สู่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย(ใช้เวลาในการบินประมาณ ๒.๔๕ ชั่วโมง)

๑๗.๔๕ น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา (เวลาในอินเดียช้ากว่าไทย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางสู่เมืองปัฏนา(PATNA)

๑๘.๒๕ น. ออกจากกัลกัตตาเดินทางสู่เมืองปัฏนา โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ เที่ยวบินที่ IT ๔๕๗๙ (ใช้เวลาในการบินประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง)

๑๙.๕๕ น. ถึงสนามบินเมืองปัฏนา ในอดีตมีชื่อเรียกเช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็นสถานที่ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วอินเดียและต่างแดนใน สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัยพักโรงแรมเมือง
ปัฎนาPatliputra Hotel

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปัตนะ-นาลันทา-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-พุทธคยา-พระมหาเจดีย์ (พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ลำดับ ๒)

เช้า บริการ อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่นาลันทา นำท่านชม มหาวิทยาลัย- นาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีพ.ศ. ๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้ง หมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง ๓ เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ ๑๒๕๐ องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม Rajgir Residency หลังอาหารนำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชมถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและชม เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก

เย็น บริการอาหารเย็นที่วัดไทยพุทธคยา และพักผ่อนที่วัดไทยพุทธคยา

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ พุทธคยา

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ วัดไทยพุทธคยา

นำท่านนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ นับเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก มีแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งพระเจ้าอโศกโปรดให้สร้างด้วยศิลาแกะสลักถวายเป็นพุทธบูชา อายุกว่า 2,300 ปี ประดิษฐาน ณจุดที่พระพุทธองค์ประทับนั่งตรัสรู้ และพระศรีมหาโพธิเจดีย์สูงตระหง่านตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปี ซึ่งชาวพุทธไทยนิยมเรียกกันว่า พระพุทธเมตตา บริเวณปริมณฑลของต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเกี่ยวเนื่อง ด้วยพุทธประวัติช่วงตรัสรู้ เช่น อนิมิสสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีซากปรักหักพังของวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งถูกทำลายทอดทิ้งอยู่โดยรอบ เราจะสวดมนต์และเจริญภาวนาร่วมกันตามสมควรแก่เวลาและโอกาส ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธ์ และศึกษาเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่วัดหลังอาหารเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวัดไทยพุทธคยาตามศรัทธา

นำท่านสู่คฤหาสน์ของนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระบรมโพธิสัตว์ในวันที่พระองค์ตรัสรู้ และชมสถานที่ทรงลอยถาดทองคำ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา จากนั้นไปเยี่ยมชมวัดพุทธนานาชาติโดยรอบ เช่นวัดศรีลังกา วัดญี่ปุ่น วัดภูฏาน เป็นต้น

ค่ำ นำท่านเข้าพักที่โรงแรมRoyal Residency และรับประทานอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ พุทธคยา - พาราณสี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ไปนมัสการลาพระพุทธเจ้าที่บริเวณต้นโพธิ์พุทธคยา และให้อิสระช้อปปิ้ง โดยเฉพาะผ้า Pashimina

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมรอยัล เรสซิเดนซี่ ก่อนออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี

เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (๖ชม)

นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดู เชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อันหลั่งไหลลงมาจากสรวงสวรรค์ ชมพิธีกรรมของชาวศาสนิกฮินดูในยามสนธยาณ ริมฝั่งแม่น้ำ อันเป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณกาล ชมพิธีอาบน้ำล้างบาป พิธีการฌาปนกิจศพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ท่ามณิกรรณิการ์ ซึ่งดำเนินสืบเนื่องกันมายาวนานถึงกว่า ๔,๐๐๐ ปี (ห้ามถ่ายภาพการเผาศพ)

รับประทานอาหารและพักผ่อนที่โรงแรม Varanasi Hotel Hindustan

ศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ พาราณสี (สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ลำดับ ๓)

เช้า รับประทานอาหารเช้า

วันนี้เรามีเวลาทั้งวันที่เมืองพาราณสี ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยอย่างต่อแนื่องมานานหลายพันปี และมีความเป็นมาอันยาวนานกว่าเมืองอื่นใดในโลก จึงมีร่องรอยอารยธรรมและวัฒนธรรมอันหลากหลายน่าศึกษายิ่งนัก แม้พระพุทธองค์ก็เสด็จมาแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อัน ตั้งอยู่ใกล้เมืองพาราณสีนี้เช่นกัน

นำท่านตามรอยบาทพระศาสดาสู่สารนาถ ซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันของบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แวะชมเจาคัณฑีสถูป เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระปัญจวัคคีย์ออกมาถวายการต้อนรับแก่พระองค์ ชม ธัมเมกขสถูปที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมราชิกสถูปที่แสดงอนัตตลักขณสูตร มูลคันธกุฏีที่พระพุทธองค์ประทับในพรรษาแรกหลังตรัสรู้ ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก บริเวณวัดอันกว้างขวางและเคยเป็นที่อยู่จำพรรษาของพระอรหันต์ทั้งหลาย มูลคันธกุฏีวิหารใหม่ที่สร้างขึ้นโดยอนาคาริกธรรมปาละ นักบุญจากศรีลังกา เป็นต้น แม้ว่าพุทธสถานโบราณที่สารนาถจะถูกชาวต่างศาสนารื้อถอนทำลายไปเป็นอันมาก เช่นเดียวกับพุทธสถานโดยทั่วไปในอินเดีย แต่ก็ยังมีซากหลงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็น อย่างดี

กลับมาทานอาหารกลางวันที่โรงแรม วาราณสี ฮินดูสถาน

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ (ห้ามนำกล้องถ่ายภาพเข้า) ซึ่งมีปูชนียวัตถุในพระพุทธศาสนาแสดงอยู่มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศิลป์อันดับหนึ่ง โดยเฉพาะพระพุทธรูปศิลาปางปฐมเทศนาอายุราว
๑,๖๐๐ ปี ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปหนึ่งเดียวที่งดงามที่สุดในโลก และหัวสิงห์พระเจ้า
อโศกซึ่งมีเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวเช่นกัน แดดร่มลมตกและออกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว เราอาจเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ในบริเวณธัมเมกขสถูปอีกรอบหนึ่ง หรือไปเลือกของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและพักที่โรงแรม วาราณสี ฮินดูสถาน

วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ พาราณสี-กุสินารา (กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลำดับ ๔)

๐๕.๐๐น. รับประทานอาหารเข้าที่โรงแรม

๐๖.๐๐น. นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน (๒๘๐ กิโลเมตร/๘ ชั่วโมง) แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในเมืองโครักขปูร์โรงแรม อวันติกะ

๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา

นำท่านชมพุทธสถานแห่งเมืองกุสินารา โดยเฉพาะนิพพานวิหาร นิพพานสถูป ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณป่าสาละ (สาลวโนทยานของมัลละกษัตริย์) และมกุฏพันธนเจดีย์ อันเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลัง จากที่พระพุทธศาสนาเสื่อมสลายไปจากอินเดีย กุสินาราซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางพระศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง ก็พลอยถูกทอดทิ้งไปด้วย พุทธสถานแห่งนี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานาน จนเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนไปหมดสิ้น เพิ่งจะมาถูกค้นพบในยุคที่อังกฤษปกครองอินเดียต่อมาในสมัยที่ท่านเยาวห์ราล เนห์รู เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลอินเดียได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ทำให้กุสินาราเป็นจุดหมายสำคัญของนักจาริกบุญจากทั่วโลก นำท่านชมพุทธสถานและย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญในช่วงวันสุดท้ายของพระบรมศาสดา ให้ท่านได้ซาบซึ้งในพุทธจริยาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ปูชนียวัตถุสำคัญที่สุด ณ สถานที่นี้คือ พระพุทธรูปหินทรายแดงปางปรินิพพานที่งดงาม ศิลปะสมัยคุปตะ อายุราว ๑,๔๐๐ ปี

เข้าพักและทานอาหารเย็นที่ โรงแรม โลตัส นิกโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและพักที่Lotus Nikko Hotel

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กุสินารา-ลุมพินี (เนปาล) )( ลุมพินีสถานที่ประสูติ ลำดับ๑)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ชมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัด

๑๐.๐๐ น. กราบนมัสการลานิพพานสถูป

๑๑.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมนิกโก

๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปลุมพินี (เนปาล)

กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัว เพื่อพร้อมหยิบสำหรับประทับตราผ่านแดน

ค่ำ ถึงที่พักในลุมพินี รับประทานอาหารและพักที่โรงแรม Crystal

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ลุมพินี-กบิลพัสดุ์-สาวัตถี

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๐๐ น. นำท่านสู่สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะพระบรมโพธิสัตว์

ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาลปัจจุบันมีชื่อว่า รุมมินเดย์ ตั้งอยู่กึ่งทางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมือง
เทวทหะ พระบรมโพธิสัตว์ได้ประสูติ ณ สถานที่นี้ ดังมีศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่เป็นหลักฐาน และมีสระน้ำในบริเวณใกล้เคียงที่เชื่อก้นว่า เป็นที่สรงสนานพระวรกายของพระกุมาร ยิ่งกว่านั้นยังได้มีการค้นพบรอยพระบาทของพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งหยั่งลงสู่พื้นดินเป็นก้าวแรกหลังประสูติกาล อันนับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ มีภาพศิลาแกะสลักเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นแสดงไว้ด้วย บริเวณโดยรอบสถานที่ประสูตินี้เป็นที่ตั้งของวัดในพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ กาล ในสมัยที่อูถั่นเป็นเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ ได้มีการประกาศให้ลุมพินีวันเป็นดินแดนแห่งสันติภาพของโลก (World Peace Project) และจัดสรรพื้นที่สำหรับการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งนานาประเทศได้มาดำเนินการจัดตั้งศูนย์และสถาบันต่างๆเอาไว้มากมาย เราจะร่วมกันไหว้พระสวดมนต์กัน ณ บริเวณที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งแรกใน ๔ แห่ง ที่ทรงตรัสว่าชาวพุทธควรไปนมัสการ

๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ชายแดนอินเดีย-เนปาลประทับตราหนังสือเดินทางแล้วมุ่งหน้า สู่เมืองสาวัตถึ ระยะทางประมาณ ๒๗๐ กิโลเมตร (๗-๘ ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชมซากเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นราชธานีแห่งแคว้นสักกะ มีร่องรอยพระราชวัง ๓ ฤดูปรากฏอยู่ให้เห็นเป็นหลักฐาน มีเรื่องราวปรากฏในพุทธประวัติว่า เจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยที่นี้ เมื่อเสด็จออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก้ได้เสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์นี้เช่นกัน

ค่ำ ถึงเมืองสาวัตถี นำท่านเข้าที่พักและรับประทานอาหารที่โรงแรมปาวัน

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ สาวัตถี-ลักเนาว์-อาคระ

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๐๐ น. นำท่านชมเมืองสาวัตถีวัดเชตวนาราม

ในสมัยพุทธกาลเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีของแคว้นโกศล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง และมีอำนาจมากที่สุด พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นโกศล และมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ทั้งอนาถปิณฑิกเศรษฐีและวิสาขามหาอุบาสิกาก็มีนิวาสสถานอยู่ในเมืองนี้เช่น กัน ท่านเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติพุทธกิจ ทำให้พระพุทธองค์ทรงอยู่จำพรรษาที่เมืองสาวัตถีนานถึง ๒๕ พรรษา เฉพาะที่วัดเชตวนารามก็ประทับอยู่ถึง ๑๙ พรรษา นับว่านานกว่าที่อื่นใด เมืองสาวัตถีจึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาเป็นอันมาก ทั้งพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดง ณ เมืองนี้ ก็มีมากมายกว่าที่อื่นๆด้วย ชมคฤหาสน์ของอนาถปิณฑิกเศรษฐี และของราชปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลิมาลเถระ นำท่านนมัสการพระสถูปที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ก่อนเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวตึงส์ เดินชมวัดเชตวนาราม คันธกุฎีที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษา ธรรมสภา อาคารอุโบสถ กุฏิพระอรหันต์ต่างๆ ย้อนรอยรำลึกถึงพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกผู้มีผลงานในการเผยแผ่พระศาสนาดีเด่นเป็นพิเศษ เช่น พระสารีบุตร พระสีวลี พระอานนท์ เป็นต้น ตลอดจนสถานที่พระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกาถูกธรณีสูบ ซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดเชตวนาราม

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันที่โรงแรม

๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปลักเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ (๑๗๖ กิโลเมตร ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง) ผ่านเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เชื่อกันว่าเป็นเมืองของพระรามและพระนางสีดา (ในเรื่องรามเกียรติ์)

๑๗.๐๐ น. ถึงลักเนาว์ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ก่อนเดินทางไปสถานีรถไฟ
(อย่าลืมแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างเดินทางโดยรถไฟในคืนนี้ บรรจุกระเป๋าเล็กสำหรับติดตัวเอาไว้ด้วย)
ไปสถานีรถไฟลักเนาว์

๒๓.๓๐ น. เดินทางโดยตู้นอนในรถไฟปรับอากาศขบวนมถุราเอกซ์เปรสสู่อาคระ(ใช้เวลาเดินทาง 7 ชม)

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ อาคระ

๐๖.๐๐ น. ถึงสถานีอาคระ นำท่านเข้าพักและรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโฮเวิร์ดปาร์ค

๐๘.๐๐ น. นำท่านชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆในเมืองอาคระ ให้เวลาท่านเต็มวันเพื่อได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวอันประหลาดมหัศจรรย์ ในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของอินเดีย และชื่นชมสุดยอดสถาปัตยกรรมที่ทั่วโลกยอมรับว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้มาดูชม นำท่านเยือน ทาชมหัล (Taj Mahal)
อนุสาวรีย์แห่งความรัก
ที่จักรพรรดิชาห์ชะฮันโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตาช มเหสีของพระองค์ซึ่งสวรรคตก่อนวัยอันควร ใช้ช่างและคนงานก่อสร้างถึงกว่า ๒ หมื่นคน และใช้เวลาสร้างถึง ๒๒ ปีจึงแล้วเสร็จ สำเร็จเป็นอาคารหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ที่งดงามเกินพรรณนา ประดับประดาด้วยลวดลายอันวิจิตรพิศดาร ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานโมกุลอันลือเลื่อง

บ่าย ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินทรายแดง ประกอบด้วยหมู่อาคารพระที่นั่งต่างๆ ที่สร้างต่อเติมอย่างต่อเนื่องหลายยุคสมัย ทำให้เห็นพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง และสุสานของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์โมกุล ซึ่งปกครองอินเดียจากอาคระในฐานะราชธานีเป็นเวลาอันยาวนาน สำหรับสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ยิ่งใหญ่และงดงามน่าไปเที่ยวชมก็ได้แก่ วิหารราธสวามี

ค่ำ รับประทานอาหารที่โรงแรมและพักผ่อน(Howard Park Hotel)

วันพฤหัสบดีที่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ อาคระ-เดลลี-กรุงเทพฯ (ถึงกรุงเทพฯวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม)

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปนครเดลลี (๒๐๐ กิโลเมตร/๔ ชั่วโมง)

ถึงเดลลี นำท่านเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจในนครเดลลี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชธานี ๗ นคร เพราะเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นและถูกทำลายหลายครั้งในประวัติศาสตร์อันยาว นานของอินเดีย ครั้งสุดท้ายอังกฤษเป็นผู้สร้างขึ้น เรียกว่า นิวเดลฮี หรือ เดลฮีใหม่ ก่อนจะย้ายเมืองหลวงจากกัลกัตตามาอยู่ที่นี่ และเรียกส่วนที่สร้างกันไว้ในสมัยก่อนหน้านั้นว่า โอลด์เดลฮี หรือ เดลฮีเก่า เมืองเดลฮีจึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสถานที่น่าเที่ยวชมมากมาย และมีพิพิธภัณฑ์ดีที่สุดของอินเดียด้วย แม้สุสานของจักรพรรดิหูมายูนที่เป็นต้นแบบของทาชมฮัล ก็อยู่ที่เดลฮีนี้เข่นกัน มีบันทึกว่า พระพุทธองค์เคยเสด็จมาแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่ชาวแคว้นกุรุ ซึ่งถูกระบุว่าอยู่แถวเดลฮี ดังที่พระเจ้าอโศกทรงโปรดให้มีการจารึกไว้บนแผ่นศิลา เดลฮีจึงมีวัดวาอารามในพระพุทธศาสนามากมาย แต่ถูกกองทัพมุสลิมที่บุกเข้ามายึดครองทำลายเสียจนหมดสิ้น สถานที่ตั้งหอชัยหินทรายสีแดง ชื่อ กุตุบมินาร์ ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. ๑๒๐๐ นั้น แท้ที่จริงก็คือที่ตั้งของวัดพุทธเก่านั่นเอง เดลลียังมีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง คือ ป้อมแดง ซึ่งสร้างขึ้นจากหินทรายสีแดงเช่นกัน เป็นผลงานอมตะอีกชิ้นหนึ่งของจักรพรรดิชาห์ชะฮาน (ค.ศ. ๑๖๒๘-๕๘) จักรพรรดิ์นักก่อสร้างแห่งราชวงศ์โมกุล สำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดินซื้อของที่ระลึก ท่านจะพบว่าย่านชันปาท (Janpath)เป็นสรวงสวรรค์โดยแท้ ถึงแม้จะไม่ต้องการซื้ออะไรเป็นพิเศษ แต่การได้เดินชมสินค้าพื้นเมืองในย่านถนนสายนี้ ก็นับเป็นความเพลิดเพลินและเป็นการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วย

ค่ำ ทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเดลลี

๐๑.๓๐ น. อำลากรุงเดลลี เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์เที่ยวบินที่๐๒๕

๐๗.๑๕ น. เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ สุขใจอิ่มบุญได้บารมีกันถ้วนทุกท่าน

อัตราค่าบริการ ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตรา จาริกบุญ สู่แดนพุทธภูมิ 11 วัน บินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 4-14ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 52,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Kingfisher Airline(IT)
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปต่างๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000.- บาท และค่า วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 6 ดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *