.


ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน มหาปิรามิด นครเพตรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 8 วัน บินอียิปต์แอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

60,000 59,000


รายการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะผู้เดิน ทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เดินทางออกระหว่างประเทศ แถว (ROW) Q เคาน์เตอร์ 14 - 17 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม & กระดาษ

00.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS961 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9 ชม.)

06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม Barcelo Cairo Hotel หรือเทียบเท่า นำท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรามิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต นำท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย แวะ ชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของ โลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญ เทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่ สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ไคโร

วันที่สาม : ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – ชมเสาปอมเปย์ - สวนมอนตาซ่าร์

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ

09:00 น. คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรมฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยว ชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัย โรมัน ปกครอง อียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อน คริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้า อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และตั้งชื่อ ให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย Catacomb1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

เที่ยง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งสำคัญ โบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็ก ซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ภายนอกป้อม ปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ (MONTAZA GARDENS) ที่สร้าง ขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง นานาชนิดของทวีปแอฟริกา เตรียมเดินทางกลับเมือง ไคโร

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองไคโร

นำท่านเดิน ทางกลับโรงแรม เพื่อพักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร

วันที่สี่ : ไคโร - พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุ๊ซ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพ ทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บน เก้าอี้และมีพระมเหสีของ พระองค์กำลังทา น้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม สมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

เย็น บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชม บรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี

นำท่านเดิน ทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร

วันที่ห้า : ไคโร – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตร้า

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมนำท่านเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่สนามบิน

08.30 น. นำท่านเหิรฟ้าอีกครั้งสู่เมืองอัมมานประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน MS719 CAI AMM 0830 1005

10.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

นำท่านเดิน ทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสีย ชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม ชมโบสถ์แห่ง เมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วย ภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ำค่ำ แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญ ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมือง เบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่า ระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารภายในโรงแรมที่พัก PANORAMA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หก : นครเพตร้า – กรุง อัมมาน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม และเตรียมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

ชมเมืองเพ ตร้า ประเทศจอร์แดน (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานหลายพันปีการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญ หายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำ ให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน นำ ท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้าน ปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง พบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราว ศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบา เทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ ฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุม ฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ได้ลงความ เห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรม ทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิม ชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่ แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้ อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BASIN ภายในเมืองเพตร้า

บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4* DANA PLAZA Amman Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : เจอราช - เที่ยวกรุงอัมมาน – ไคโร - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเตรียมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อ ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 — 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรง ละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร JERASH REST HOUSE ภายในเมืองเจอราช

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมี ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161—180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) , ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

17.30 น. นำท่านเดินทางกลับสนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน MS702 AMMCAI 1935 2105

21.05 น. ถึงสนามบินไคโร และนำท่านต่อเครื่องอีกเครื่องเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ ด้วย MS958 CAI AMM 2240 1200+1

22.40 น . เหิรฟ้าอีกครั้งเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

วันที่แปด : สนามบินสุวรรณภูมิ

12.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

อัตราค่าบริการ ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน มหาปิรามิด นครเพตรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 8 วัน บินอียิปต์แอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 13-20ก.ย. , 21-28ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 60,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 55,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 18-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 62,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 62,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 58,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-29ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EGYPTAIR(MS)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 3 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าขี่อูฐ ประมาณ 15-30 USD (ถ้ามี)
 • ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด ประมาณ 100 L.E (ถ้ามี)
 • ค่าเข้าชมมัมมี่ 11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ 100 L.E (ถ้ามี)
 • ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 80 L.E. (ถ้ามี)
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 2 USD/ท่าน/เที่ยว (กรณีโปรแกรมรวมประเทศจอร์แดน)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตอียิปต์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท ค่าบริการ 500 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 8-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 5,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 10,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ1,500 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่าตั๋วโดยสาร 30,000 บาท ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งการสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน / ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ และ เป็นรูปสีเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น โดยทางธนาคารต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทุกฉบับ
 • กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
 • นักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนสมรส /มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน )
 • บิดา หรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา * อันประกอบไปด้วย หนังสือยินยอมให้เดินทางจากที่ว่าการอำเภอ / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
 • ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 • บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
 • ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกัด พร้อมบัตรข้าราชการ
 • กรณีที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลและต้องระบุว่า “ผู้เดินทางสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ( ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ) ในกรณีนี้ ทางสถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต ฯ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *