.


ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise 8 วัน สายการบินอียิปต์แอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

61,000 60,000


รายการเดินทาง

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อม กันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q15 สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

วัน ที่ 24 มิ.ย. 2559 ไคโร – ปิระมิด - สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษ

00.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 961 เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวก ในการผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางไป เช็ค-อินท์ ที่โรงแรมฯ รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม (ถ้าโรงแรมว่าง สามารถเข้าห้องพักได้)

08.45 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ไปยังที่ ราบสูงกีซ่า (Giza Plateau) เพื่อชมปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่นมหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และ ปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบ สูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร เป็นแบบหากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบจีน

จากนั้นนำท่าน ไป ชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus) ซึ่งทำจากต้นกก (Kok) และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกและต่อไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่า นี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่น หลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์(Dior) อารามิส (Aramis) โปโลสปอรต์ (Polo Sport) และ ดัคคานัวร์ (Dakkar Noir)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เย็น ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรมฯ พักค้างคืนในโรงแรม Bercelo Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า

** เวลาที่เช็คอินท์ที่สนามบินไคโร — กระเป๋าที่โหลดของท่านจะไปเจอท่านที่เมืองอัสวาน แต่ท่านจะลงที่เมืองอบูซิมเบลก่อน และกระเป๋าถือไม่ควรมีของหนัก ควรจะเป็นสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น เช่น พาสปอร์ต ,กระเป๋าสตางค์,หมวก,กล้อง,แว่นดำ,ผ้าคลุมฯลฯ อาจมีขนมปังเพื่อทานบางเล็กน้อยเผื่อหิว **

วันที่ 25 มิ.ย. 2559 ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน (เรือสำราญ)

09.00 น. เช็ค-เอ้าท์ ออกจากโรงแรมฯ (รับอาหารกล่องที่เคาน์เตอร์ต้อนรับด้านหน้า)

จากนั้นออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไป เมืองอบูซิมเบล (Abu Simbel) MS401 CAI ABS 0900 1140 (เครื่องจะแวะรับคนที่สนามบินอัสวาน ประมาณ 30 นาที ท่านไม่ต้องลงจากเครื่องบิน) กระเป๋าใหญ่เช็คตรงไปที่เมืองอัสวาน

11.40 น. ถึงเมืองอาบูซิมเบล เดินทางต่อไปชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari)

14.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศอีกครั้งเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอัสวาน(Aswan) โดย MS 402 ABS ASW 1400 1445 (ท่านจะได้รับกระเป๋าใบใหญ่ที่นี้ )

14.45 น. เมื่อถึงเมืองอัสวานเดินทางไป ชมเขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี คศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคน ทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ ไหลท่วมเวลาฝนตกหนัก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบ ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ (Nasser) มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร

เที่ยง นำท่านเข้าพัก ในเรือสําราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่นํ้าไนล์มีห้อง พักหรูระดับ 5 ดาว Movenpick Nile Cruises รับประทานอาหารกลางวันในเรือ

บ่าย นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิต ที่เก่าแก่และเสาหิน โอเบลิก (Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิก ที่สูง ที่สุดในอียิปต์ จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปลง เรือเฟลุคคา (Felucca) เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ Elephantine ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง จากนั้นเดินทางกลับเรือใหญ่

20.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักค้างคืนบนเรือ **เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน และเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่าง ๆ

วันที่ 26 มิ.ย. 2559 คอมออมโบ- เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไป ชมวิหารคอมออมโบ (เรือเทียบท่าวิหารไม่ต้องต่อรถ) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค (Sobek) มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้าน ขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ในเรือ

บ่าย นำท่านไป ชมวิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน จะนั่งประมาณ 3 — 4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ นำท่านกลับสู่เรือใหญ่

20.00 น. รับประทานอาหารเย็นในเรือ หรือร่วมงาน Galabia & Games Party และ พักค้างคืนบนเรือ

เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ (Luxor) ผ่านไปทาง ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร การที่ เรือจะผ่านไปได้นั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชม. และต้องมีการต่อแถวเป็นคิว ดังนั้น เราไม่อาจทราบได้ว่าเรือของเราจะเป็นลำที่เท่าไหร่ ดังนั้น อาจจะทำให้โปรแกรมในเมือง ลุคซอร์เปลี่ยนแปลงไป)

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 ลุคซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์

08.30 น. นำท่านเดินทางไป ชมเขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และ หุบเขากษัตริย์ (Valley of The King) เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ จากนั้นนำไป ชมวิหารฮัสเชฟสุต (Hatshepsut) และ รูปปั้นยักษ์แมมม่อน (Memmon Gigantic) หากต้องการเข้าหลุมตุตันคาเมนชำระเพิ่มท่านละ 80 อียิปต์ชั่นพาวน์

14.30 น. เดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ

รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องและพักค้างคืนบนเรือ

วันที่ 28 มิ.ย. 2559 ลุคซอร์ - ไคโร

07.30 น. อาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30 น. ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก (East Bank)ของเมืองลุคซอร์ ชมวิหารคาร์นัค (Karnak) และวิหารลุคซอร์ (Luxor) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วย สฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงห์โตหมอบ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกเดินช้อปปิ้งได้ที่ตลาดลุคซอร์

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.40 น. ออกเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร โดย MS356

19.50 น. ถึงเมืองไคโร นำท่านเข้าพักค้างคืนที่ในโรงแรมฯ

วันที่ 29 มิ.ย. 2559 ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – พิพิธภัณฑ์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นขึ้น ชม ป้อมปราการ Citadel Mohamed Ali ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยน กับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโร จากมุมสูง นำท่านออกเดินทางไป ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ Egyptian Musuem ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ จัดตั้งขึ้นในปี คศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน (Tutankhamon) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว (หากต้องการเข้าชมมัมมี่ ซื้อบัตรผ่านประตู ท่านละ 100 อียิปต์ชั่นพาวน์)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบไทย

บ่าย นำท่านต่อไปยัง ตลาดข่านแอลคาลิลี่ Grand Bazaar ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อ ผ้า,ฯลฯ เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์ ***

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น

23.00 น. อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960

วันที่ 30 มิ.ย. 2559 กรุงเทพฯ

12.00 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อียิปต์ Egypt Nile Cruise 8 วัน สายการบินอียิปต์แอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 8-15ต.ค. , 22-29ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 61,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 60,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 54,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 11-18พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 54,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EGYPTAIR(MS)
 • ค่าห้องพักโรงแรมฯ 5* / 4* ในไคโร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าห้องพักบนเรือตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร
 • ค่ายกกระเป๋า สนามบิน/โรงแรมฯ/บนเรือสำราญ , ค่าคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • บริษัท ไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยเท่านั้น กรณี กรุ๊ป 10 – 14 ท่านเพิ่มอีกท่านละ 2,000 บาท มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งการสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน / ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ และ เป็นรูปสีเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น โดยทางธนาคารต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทุกฉบับ
 • กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
 • นักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนสมรส /มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน )
 • บิดา หรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา * อันประกอบไปด้วย หนังสือยินยอมให้เดินทางจากที่ว่าการอำเภอ / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
 • ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 • บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
 • ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกัด พร้อมบัตรข้าราชการ
 • กรณีที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลและต้องระบุว่า “ผู้เดินทางสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ( ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ) ในกรณีนี้ ทางสถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต ฯ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *