.


ทัวร์อียิปต์ Pleasure Egypt 8 วัน สายการบินอียิปต์แอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

69,000 68,000


รายการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน อียิปต์แอร์ เคาเตอร์ คิว 14-15 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ไคโร – ปิระมิด – สฟิงซ์-เมมฟิส (เช้า/กลางวัน/เย็น)

00.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 961 BKK CAI ………………….. ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

05.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เจ้าหน้าที่บริษัทอีจี้ไทยฯ อำนวยความ สะดวกในการผ่านตรวจคนเข้า เมืองประเทศอียิปต์ จะคอยให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางไปยังโรงแรมฯ (ในกรณีที่ห้องว่างสามารถเช็คอินได้เลย)รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมฯ

จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ไปยัง ที่ราบสูงกีซ่า (Giza Plateau) เพื่อ ชมปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และ ปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของ ฟาโรห์เคฟ-เฟร เป็นแบบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BBQ)

จากนั้นนำท่าน ไป ชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus) ซึ่งทำจากต้นกก (Kok) และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก จากนั้นเดินทางไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจาก สูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่น หลังโกนหนวดของบริษัทดิออร์ (Dior) อารามิส (Aramis) ,โปโลสปอร์ต (Polo Sport) ดัคคานัวร์ (Dakkar Noir) นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ที่นี้ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่ โบราณและ รูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า Sakkara เพื่อ ชม ปิระมิดขั้นบันได ( Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ในโรงแรมฯ หรือ เลือกซื้อทัวร์ (Optional Tour) ขอแนะนํา การแสดง แสง สีเสียงที่ปิระมิด (Light & Sound at Pyramid)

พักค้างคืนที่ โรงแรม 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคโร – ซิทาเดล - พิพิธภัณฑ์ - ตลาดข่านเอลคาลิลี (เช้า/กลางวัน/เย็น)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ

เช้า นำท่านออกเดินทางไป ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณจัดตั้งขึ้นในปี คศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว (หากต้องการเข้าชมมัมมี่ ซื้อบัตรผ่านประตู ท่านละ 20 เหรียญ สหรัฐ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง ชม ป้อมปราการ (Citadel) อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโรสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ กรุงไคโรไกลถึงปิรา มิดที่กีเซห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohammad Ali) สุเหร่า ที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ออกแบบโดยสถาปนิกชาว กรีก สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกา ที่พระเจ้า หลุยส์ฟิลิปป์ แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส จากนั้นนำท่านไป ตลาดข่านเอลคาลิลี (Khan el Khalili) ให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายรวมทั้งเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำ เพชร และพลอย น้ำหอม เสื้อผ้า สำเร็จรูป ผ้าชิ้น เครื่องทองเหลือง เครื่องแก้ว ลวดลายงดงามและเครื่องหนังเป็นต้น ตลาดนี้นับได้ว่าเป็นตลาดโบราณที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันออกกลาง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืนที่ โรงแรม 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน (เรือสำราญ) (เช้า/กลางวัน/เย็น)

02.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมฯ แล้วออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปเมืองอบูซิมเบล MS…. CAI ABS …………….. (รับ อาหารกล่องที่เคาน์เตอร์ต้อนรับด้านหน้า ท่านสามารถรับประทานบนรถหรือ ที่สนามบินได้เลย หากทานไม่หมดก็อาจจะเก็บขนมปังเอาไว้เผื่อช่วงกลางวันอาจจะหิวเพราะบ้าง ครั้งอาจจะทานอาหารกลางวันช้า ขึ้นอยู่กับการทำทัวร์ สำรองเอาไว้เพื่อท้องน้อยๆของเรา )

** โปรดทราบว่าเครื่องบินจะแวะรับผู้โดยสารที่อัสวาน ประมาณครึ่งชั่งโมง คณะทัวร์ไม่ควรลงจากเครื่องเนื่องจากจุดหมายของเราอยู่ที่ อาบูซิมเบล ท่านจะต้องเดินชมวิหารระยะทางประมาณ 1 กม ไม่แนะนำให้ถือกระเป้าลากหรือสิ่งของที่หนักเกินไป ขอให้นำใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ให้หมด นำติดตัวไปเฉพาะ แว่นกันแดด, กล่อง ,หรือสิ่งที่จำเป็น

07.45 น. ถึงเมืองอาบูซิมเบล เดินทางต่อไป ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้ เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เจ้าหน้าที่บริษัทอีจี้ไทยฯจะรออยู่ที่ด้านหน้า ตรงช่องขายตั๋ว

09.30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศอีกครั้งเพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง อัสวาน (Aswan) โดย MS … ABS ASW ………. (กระเป๋าและสัมภาระที่โหลดมาจากไคไรจะได้รับที่เมืองอัสวาน)

11.30 น. เมื่อถึงเมืองอัสวานเดินทางไป ชมเขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี คศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคน ทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ ไหลท่วมเวลาฝนตกหนัก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่อง เที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบ ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำาไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ (Nasser) มีความ ลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเข้าพักในเรือสําราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่นํ้าไนล์มีห้องพักหรูระดับ 5 ดาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในเรือ

บ่าย นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิต ที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปลง เรือเฟลุคคา (Felucca) เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่องไปรอบๆทะเลสาบ แวะชม สวนพฤกษชาติ จากนั้นเดินทางกลับเรือ

20.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Deluxe

เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน และเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่าง

*หมายเหตุ ปกติเรือจะออกจากท่าประมาณ-2- 3 ทุ่ม ในกรณีที่เรือออกจากท่า ช้ากว่า 3 ทุ่ม อาจจะทำให้โปรแกรมในวันถัดไป เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรเช็คอีกครั้ง กับไกด์ หรือลูกเรือ

วันที่ห้า อัสวาน-คอมออมโบ- เอ็ดฟู (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไป ชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค (Sobek) มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ในเรือ

บ่าย นำท่านไป ชม วิหารเอ็ดฟู สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2000 ปีมาแล้ว จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือใหญ่

20.00 น. รับประทานอาหารเย็นในเรือ Deluxe

พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ (Luxor) ผ่านไปทาง ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ที่น่าสนใจมาก

วันที่หก ลุคซอร์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์

08.30 น. นำท่านเดินทางไปชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่า เท่านั้น ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าอาจจะได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้ก็เป็นได้ จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ โดยรวมแล้ว ท่านคงจะอดสงสัยไม่ได้แน่ว่าภาพวาดสีที่เห็นอยู่นี้จะยังคงทนทานมาได้นาน ขนาดนี้เชียวหรือ แต่คงเป็นเพราะอากาศที่ร้อนและแห้ง ที่ช่วยทำให้จิตรกรรมยังคงอยู่ได้ทนทานเมื่อเทียบกับบ้านเราที่ร้อนชื้น ทำให้ภาพจิตรกรรมต่างๆ หลุดลอกไปอย่างมากมาย จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมนอกเหนือจากสุสานฟาโรห์องค์อื่นๆแล้ว สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมน ยังคงเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวต่อคิวกันลงไปไม่หยุดหย่อน แม้ว่าหลังการเยี่ยมชมแล้วจะถูกวิพากวิจารณ์จากนักท่องเที่ยวก็ตาม แต่ว่าอย่างน้อย “มาแล้วก็ต้องลงไปดูละกัน” (สำหรับผู้สนใจจะลงไปให้ซื้อบัตรเข้าชมต่างหาก) จากนั้นนำท่านชม วิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับมากนัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมจิบชาในยามบ่าย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย โปรแกรมทัวร์แนะนำ Light & Sound ที่ Karnak

เย็น รับประทานอาหารเย็น

พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Deluxe **โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ

วันที่เจ็ด ลุคซอร์ - ไคโร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30 น. ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ นำท่าน ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็น วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทำให้นึกไม่ออกก็เป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีทำอย่างไร

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triumph) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่เอ๊ะ! ทำไมจึงมีเหมือนกันเล่า อียิปต์ไปเอามาจากฝรั่งเศสหรือ? ลองหาคำตอบดูละกัน ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) หลังจากนั้นก็ Shopping ตามอัธยาศัย (ถ้ามีเวลาเหลือ)

จากนั้นออกเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังสนามบินเมืองไคโร โดย MS....... LXR CAI ............

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร

เดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติไคโรเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพโดย MS......... CAI BKK .........

วันที่แปด ไคโร - กรุงเทพฯ

12.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อียิปต์ Pleasure Egypt 8 วัน สายการบินอียิปต์แอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 19-26พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 68,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 57,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 16,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 900
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-10ธ.ค. , 26ธ.ค.-2ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 69,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 58,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 17,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 900

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EGYPTAIR(MS)
 • ค่าห้องพักโรงแรมฯ 5* / 4* ในไคโร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าห้องพักบนเรือตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร
 • ค่ายกกระเป๋า สนามบิน/โรงแรมฯ/บนเรือสำราญ , ค่าคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • บริษัท ไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยเท่านั้น กรณี กรุ๊ป 10 – 14 ท่านเพิ่มอีกท่านละ 2,000 บาท มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งการสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน / ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ และ เป็นรูปสีเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น โดยทางธนาคารต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทุกฉบับ
 • กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
 • นักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนสมรส /มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน )
 • บิดา หรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา * อันประกอบไปด้วย หนังสือยินยอมให้เดินทางจากที่ว่าการอำเภอ / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
 • ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 • บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
 • ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกัด พร้อมบัตรข้าราชการ
 • กรณีที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลและต้องระบุว่า “ผู้เดินทางสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ( ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ) ในกรณีนี้ ทางสถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต ฯ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *