.


ทัวร์แกรนด์อียิปต์ เจาะลึกเหนือจรดใต้ 8วัน สายการบินอียิปต์แอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

56,000 55,000


รายการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เดินทางออกระหว่างประเทศ แถว (ROW) Q เคาน์เตอร์ 14 - 17 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – ไคโร – ซัคคาร่า – เมมฟิส – ปิรามิด – สฟิงซ์

00.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS961 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9 ชม.)

06.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเพื่อมุ่งหน้าสู่โรงแรมในเมืองไคโร ถึงโรงแรมฯ นำท่านเช็คอินท์ กรณีห้องว่างท่านจะได้เข้าห้องพัก จากนั้น รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของ อียิปต์โบราณ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2ของอียิปต์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (SAKKARA) เพื่อ ชม ปีรามิดขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่ แท้จริงในสมัยต่อมา (TRUE PYRAMID)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นำท่านเดิน ทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่ง เมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรามิดนี้ มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต นำท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง แวะ ชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก ทำจากต้นกก (PAPYRUS)ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอม แบบนี้สืบ ทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและเข้าพักที่ โรงแรมระดับสี่ดาว Barcelo Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : กรุงไคโร – อเล็กซานเดรีย - กรุงไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยว ชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัย โรมันปกครองอียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย Catacomb 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ

เที่ยง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย
ชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งสำคัญ โบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ภายนอก ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้น เป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ (MONTAZA GARDENS) ที่สร้าง ขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง นานาชนิดของทวีปแอฟริกา จากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนค้างคืนที่โรงแรมระดับสี่ดาว Barcelo Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : กรุงไคโร – มหาวิหารอบูซิมเบล – อัสวาน – ล่องเรือเฟลุกะ – เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารฟิเล่

03.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมนำท่านเช็คเอ้าท์ออกเดินทางจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อบินไปสู่เมืองอบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์

05.00 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองอาบูซิมเบล ด้วยเที่ยวบิน MS130 CAI ABS 0500 0745

07.45 น. เดินทางถึง เมือง “อาบูซิมเบล” เพื่อ ชม “มหาวิหารอาบูซิมเบล” (ABU SIMBEL) ซึ่ง ประกอบด้วยวิหารของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 และวิหารของ พระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบล นี้งดงามและยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงก้องโลก เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่ อัสวาน จะทำให้วิหาร 17 แห่งจมลงอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ ต้องมาช่วยยกย้ายให้พ้นน้ำ วิหารอาบูซิมเบลแห่งนี้ก็ถูกยกสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคโรประเทศอียิปต์

10.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองอัสวานด้วยเที่ยวบิน MS133 ABSASW 1045 1130 1215


11:30 น. ถึงสนามบินเมืองอัสวาน ซึ่งท่านจะได้รับกระเป๋าใบใหญ่ที่นี้ พร้อมกับเจอเจ้าหน้าบริษัทฯ ให้การต้อนรับนำท่านเดินทางสู่โรงแรมฯ เพื่อเช็คอินท์และพักผ่อน โรงแรม Basma Hotel หรือเทียบเท่า

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองอัสวาน นำ ท่านเช็คอินท์เข้าโรงแรมฯ และเตรียมเดินทางออกไป ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน (ASWAN HIGH DAM) ซึ่งสร้างขวาง กั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั้งประเทศอียิปต์ จากนั้น ชมเสาหินโอเบลิสก ์ ที่สลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (THE UNFINISHED OBELISK) เสาโอเบลิสก์นี้เป็น อนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพ “อามุน-รา” หรือสุริยะเทพ

เย็น ล่อง เรือเฟลุกะ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้แรงลมในการขับเคลื่อน ชมพระอาทิตย์ตกดิน รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารแห่งฟิเล (PHILAE TEMPLE) ตั้งอยู่บนเกาะ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส บริเวณวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้า และด้วยลวดลายสลักต่างๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้น แสดงถึงอิทธิพลจากกลุ่มคริสต์ที่ได้เข้ามาในอียิปต์ และท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมเพื่อ ชมการแสดง Sound & Light Show ได้ที่นี่ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนและค้างคืนในโรงแรม

วันที่ห้า : อัสวาน - คอมอมโบ – เอ็ดฟู – ลักซอร์ – วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

การเดินทางในช่วงเช้า ชมวิหารคอมออมโบ (TEMPLE OF KOMOMBO) ที่สร้างเพื่อถวายแด่เทพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดระดับน้ำ ซึ่งเรียกว่า ไนล์โลมิเตอร์ ที่เป็นตัวช่วยประเมินการบอกปริมาณผลผลิตในแต่ละปี และทำให้ทางการสามารถกำหนดระดับภาษีที่ต้องเก็บจากประชาชนได้ นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เอ็ดฟู (EDFU) เข้าชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ที่สุด เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สวยงาม สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพฮอรัส (HORUS) เทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบ

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองลักซอร์

นำท่าน ชม วิหารลักซอร์ (THE TEMPLE OF LUXOR) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพ อมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ นอกจากนั้น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซ์ (SPHINX AVENUE) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค จากนั้นนำท่าน ชม มหาวิหารคาร์นัค (THE TEMPLE OF KARNAK) เป็น วิหารที่ใหญ่ที่สุดใน โลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนค้างคืนภายใน เมืองลุคซอร์ ที่โรงแรมฯ Sonesta St.George Luxor Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก : หุบผากษัตริย์ – วิหารเดลบาฮารี (วิหารฮัตชิสุท) – ไคโร ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์

06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ ระหว่างทางที่จะนำท่านไปชมหุบผา กษัตริย์ จะแวะ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน Colosi of Memnon หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทป ที่ 3

07.30 น.
นำท่านไป ชมหุบผากษัตริย์ (VALLEY OF THE KINGS) ซึ่ง เป็นสถานที่ฝังพระศพของ ฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมนอกเหนือจากสุสานฟาโรห์องค์อื่นๆ แล้ว สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมน ยังคงเป็นที่ที่ นักท่องเที่ยวต่อคิวกันลงไปไม่หยุดหย่อน แม้ว่าหลังการเยี่ยมชมแล้วจะถูกวิพากวิจารณ์จากนักท่องเที่ยวก็ตาม แต่ว่าอย่างน้อย “มาแล้วก็ต้องลงไปดูละกัน”(สำหรับผู้สนใจจะลงไปให้ซื้อบัตรเข้าชมต่างหาก) นำท่านชม วิหารเดลบาฮารี (DEIR EL BAHARI) อนุสรณ์สถานที่ ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก คนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3500 ปี

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลัคซอร์เพื่อ บินกลับเมืองไคโร ด้วยเที่ยวบิน MS356 LUX CAI 1740 1850

ค่ำ บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์

ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมือง ต่างๆประกอบดนตรี

พักผ่อนค้างคืนที่เมืองไคโร โรงแรมระดับสี่ดาว Barcelo Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : พิพิธภัณฑ์ – ซิตาเดล โมฮัมเหม็ด อาลี – ข่าน แอลคาลิลี่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรม และเตรียมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของ ฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม สมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่ง เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลก เปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโร จากมุมสูง

บ่าย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960 CAIBKK 2200 1200+1

23.00 น. เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ

วันที่แปด : สนามบินสุวรรณภูมิ

12.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

อัตราค่าบริการ ทัวร์แกรนด์อียิปต์ เจาะลึกเหนือจรดใต้ 8วัน สายการบินอียิปต์แอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 21-28ก.ย. , 30ก.ย.-7ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 56,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 51,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 8-15ต.ค. , 22-29ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 12-19พ.ย. , 19-26พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-10ธ.ค. , 5-12ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 60,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) -
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EGYPTAIR(MS)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 3 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าขี่อูฐ ประมาณ 15-30 USD (ถ้ามี)
 • ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด ประมาณ 100 L.E (ถ้ามี)
 • ค่าเข้าชมมัมมี่ 11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ 100 L.E (ถ้ามี)
 • ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 80 L.E. (ถ้ามี)
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 2 USD/ท่าน/เที่ยว (กรณีโปรแกรมรวมประเทศจอร์แดน)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตอียิปต์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท ค่าบริการ 500 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 8-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 5,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 10,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ1,500 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่าตั๋วโดยสาร 30,000 บาท ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งการสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน / ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ และ เป็นรูปสีเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น โดยทางธนาคารต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทุกฉบับ
 • กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
 • นักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนสมรส /มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน )
 • บิดา หรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา * อันประกอบไปด้วย หนังสือยินยอมให้เดินทางจากที่ว่าการอำเภอ / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
 • ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 • บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย * หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
 • ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกัด พร้อมบัตรข้าราชการ
 • กรณีที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลและต้องระบุว่า “ผู้เดินทางสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ( ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ) ในกรณีนี้ ทางสถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูต ฯ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *