.


ทัวร์อียิปต์ Grand Egypt Special Cruise 9 วัน บินอียิปต์แอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

66,000 62,000


รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ไคโร

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ ระหว่างประตู 7 และ 8 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วัน ที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ / ไคโร (9.15 ชม.)> เมืองเก่า – โบสถ์คอปติคไคโร – พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - กีซ่า (ชมสฟิงซ์ ) ชม Valley Temple (สถานที่ทำมัมมี่) - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม

00.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS 959

06.00 น. ถึง สนามบินกรุง ไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกับตัวแทนของบริษัทฯ ที่รอต้อนรับท่านอยู่ที่สายพานรับกระเป๋า

07.00 น. หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปโรงแรมที่พัก ซี่งอยู่ห่างสนามบินประมาณ 10 นาที

07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น. ไกด์ท้องถิ่นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเก่า (Old Cairo) ชม ศิลปะความงามแห่งประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่ง ความลี้ลับและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรือ รู้จักกันในชื่อ “ไคโร” ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพง ใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดนตะวันออกกลางอีกด้วย นำท่าน ชม Old Coptic Cairo ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) -โบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็ม กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและ มาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระ เยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น เดินทางหลบหนีมาซ่อน ภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี อยู่ต่ำจาก พื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) ออกแบบโดยสถาปนิค ชาวฝรั่งเศส ชื่อ มาร์เซล โดน่อน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระหว่างประเทศ เป็นสถานที่เก็บสะสม โบราณวัตถุที่เก่าแก่และล้ำค่ามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ จนกระทั่ง ยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000 ชิ้น เก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอารยะธรรมอียิปต์โบราณอัน รุ่งเรืองไว้ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของฟาโรห์อย่างครบครัน ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิต ประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือ การทำมัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรียบเสมือนของกำนัลจากเทพแห่งความตาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์

OPTIONAL ชมห้องมัมมี่ 11กษัตริย์ (Royal Mummy Room ) มัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และพระศพขององค์ฟาโรห์ทั้งหมด 11 พระองค์ซึ่งถูกค้นพบ ไม่รวมค่าเข้าชม 100 ปอนด์อียิปต์ ประมาณ 700 บาท

12.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคริสโต้ เสริฟด้วยนานร้อนๆ จากเตา จิ้มด้วยเครื่องจิ้มที่ทำจากถั่ว และ มะเขือม่วง, เครื่องเคียงเป็นผักดอง, จานหลักเป็นปลา หรือ ไก่ย่าง และข้าวผัด

1 4.00 น. ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่ สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เอง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วย ปิรามิด 3 องค์ คือ นำชม

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหินในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง,ห้องโถงใหญ่,ห้องโถงพระ ราชา, ห้องโถงพระราชินี ก้อนหินที่ใช้ ทำด้วยหินแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ถือเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรม รวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทูราผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร ชม สฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า

พิเศษ ..!! แถม ขี่อูฐ ชมปิรามิด เชิญถ่ายรูปกับพาโนราม่าวิว ขมมหาปิรามิด อูฐ 1 ตัว สำหรับสมาชิก 2 ท่าน ใช้เวลาขี่ประมาณ 10 นาที (รวมทิป)

จากนั้น ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ ในสมัยโบราณ และ โรงงานน้ำหอม ที่สืบทอดมาแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคารจีน แล้วเดินทาง เข้าที่พัก

พักที่ RADISSON BLU HOTEL ระดับ 5ดาว

วัน ที่สามของการเดินทาง ไคโร - อเล็กซานเดรีย – สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร - กรุงเทพ ฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดย ชาวกรีกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาลเป็นตำนาน รักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบันเป็นเมืองตาก อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทรายที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึ้นเป็นหย่อม ๆ

11.30 น. ถึงเมืองอเล็กซานเดรีย พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ชม Montaza Garden & Palace ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกพิเศษของประเทศ อีกตึก เป็นที่ตั้งของโรงแรม 6 ดาว ผ่านชมตลาดพื้นเมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน จากนั้นนำท่าน ชม หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุค กลาง สุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกันตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ชม Pompey´ s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่ รถแล่นเลียบชายทะเลเมดิเตอเรเนียนอันสวยงาม ผ่านโบสถ์ ประจำเมืองและ หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้าง ค.ศ.1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลทราย มีทัศนียะภาพที่สวยงามของอ่าวหน้าเมืองอเล็กซานเดรีย

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน บนตึกซีซีล

บ่าย นำท่าน ชม หอสมุดอเล็กซานเดรีย ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ 2 หมื่นที่นั่ง โดยแยกเป็นส่วนๆ มีไกด์ภาษาอังกฤษของห้องสมุดนำชมทุกชั่วโมง ใช้เวลาอธิบายประมาณ 10-15 นาที มีห้องสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง แล้วแต่โอกาส (ซึ่งมีค่าเข้าชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) ห้องสมุดใหม่หน้าตาทันสมัยมากเพิ่งเปิดทำการในอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดอียิปต์นี้ สร้างในที่ๆ ห้องสมุดเคยตั้ง และถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมาก อาร์คีมิดิสและยูคลิดใช้บริการของห้องสมุดนี้ ในสมัยนั้น ศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์เคยอยู่กับพิธากอรัส แต่สองศตวรรษหลังจากพิธากอรัสเสียชีวิตลง ศูนย์การเรียนเลขได้ย้ายไปอยู่ที่อเล็กซานเดรีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ได้ชัยชนะเหนือกรีก เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์ ได้สร้างเมืองหลวงที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นเมือง ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เมื่อพโทเลมีขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ อเล็กซานเดรียก็ได้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์หลั่งไหลสู่ เมืองนี้จากชื่อเสียงของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของ Demetrius Phalaerus ที่โน้มน้าวให้พโทเลมีรวบรวมหนังสือดี ๆ โดยบอกว่าคนเก่งกาจจะตามมาเอง จึงได้มี การรวบรวมหนังสือจากทั่วอียิปต์ กรีก เอเชียไมเนอร์ และยุโรป ความพยายามในการหาหนังสือนั้นเข้มข้นชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าอเล็ก ซานเดรียทุกคนจะถูกริบหนังสือ โดยหนังสือนั้นจะถูกนำไปคัดลอก (โดยการเขียนด้วยมือ) แต่ห้องสมุดจะขอเก็บต้นฉบับไว้และคืนฉบับคัดลอกให้เจ้าของ ห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือถึงหกแสนเล่มในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้กันว่านักคณิตศาสตร์สามารถหาความรู้ทุกอย่างในโลกได้โดยการมา ที่ห้องสมุดนี้ ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ถูกทำลายหลายครั้ง ตั้งแต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด้วยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย ห้องสมุดตั้งอยู่ติดกับท่าเรือจึงพลอยถูกเผาไปด้วย หนังสือนับแสนเล่มถูกทำลาย แต่คลีโอพัตราตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห้องสมุดให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีจึงยกทัพไปตีเมือง Pergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทั้งหมดกลับอียิปต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคารคาร์เวีย แล้วกลับที่พัก

พักที่ RADISSON BLU HOTEL ระดับ 5ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง ไคโร – คลองสุเอซ – คาบสมุทรไซนาย – อิสไมเลีย – ไคโร พาโนราม่า วิว – อนุสรณ์สถานทหารนิรนาม

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง อิสไมเลีย ( Ismailia ) อยู่ห่างจากเมืองไคโร 130 กิโลเมตร เมืองอิสมาเลียเป็นเมืองหลวงของ The Canal Region และเป็นเมืองที่ตั้งของ คลองสุเอซ (Suez Canal ) เริ่มขุดเมื่อ 25 เมษายน พ.ศ. 2402 ในประเทศอียิปต์ เชื่อมต่อระหว่างเมืองพอร์ทเซด (Port Said) ฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียนกับเมืองสุเอซ ที่ฝั่งทะเลแดง มีความยาว 162 ก.ม. กว้างประมาณ 60-300 เมตร ใช้เวลาขุด 10 ปี เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2412 คลองสุเอซออกแบบโดย แฟร์ดินองด์ เดอ เลซเซปส์ (Ferdinand de Lesseps) นักการทูตชาวฝรั่งเศส ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอียิปต์ ต่อมารัฐบาลอังกฤษเข้าซื้อหุ้นกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ คลองสุเอซช่วยย่นระยะทาง การเดินเรือระหว่างยุโรปกับเอเชีย ให้สั้นลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องแล่นเรืออ้อมแหลมกูดโฮปที่ทวีปแอฟริกา คลองสุเอซแบ่งเป็นส่วนเหนือและใต้ โดยมีทะเลสาบเกรทบิทเทอร์ (Great Bitter) อยู่ตรงกลาง ในตอนแรก ๆ ต้องมีที่กั้นน้ำ (The canal lock) ให้เรือแล่นผ่านเข้าไปที่ละช่วง ๆ เนื่องจากน้ำทะเลทั้งสองฝั่งมีระดับไม่เท่ากัน แต่ปัจจุบันถูกถอดออกไปแล้วเพราะระดับน้ำทะเลทั้งสองฝั่งใกล้เคียงกัน ปัจจุบันมีเรือเดินสมุทรแล่นผ่านปีละกว่า 20,000 ลำ คลองสุเอซนับเป็นคลองขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ โดยแรงงานชาวอียิปต์กว่า 15,000 ตน นำท่านข้าม สะพานแขวนไปคาบสมุทร์ไซนาย (Sinai) ชมบังเก้อและสถานที่บัญชาการใต้ถิ่น ที่อิสราเอลสร้างไว้ รวมทั้งอาวุธต่างๆ ที่หล่งเหลืออยู่ เมื่อสมัยอิสราเอลยึดครองแหลมไซไน จนกระทั่งอียิปต์ ประกาศสงครามเมื่อวันที่ 6 ดุลาคม 1973 เพื่อขอคืนดินแดนส่วนนี้ เป็นสงครามที่แสดงว่ามนุษย์ (ฝ่ายอียิปต์) มีความสามารถกว่าอาวุธทันสมัยของอิสราเอล คาบสมุทรไซนาย เป็นแผ่นดินรูปสามเหลี่ยมที่มียอดแหลมอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองท่าตากอากาศ Sharm el Sheikh บนริมฝั่งทะเลแดง ส่วนด้านทิศเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นทางแผ่นดินที่พาดผ่านจากแอฟริกาสู่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ราว 60,000 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศอียิปต์ จากนั้นนำนั่งเรือข้ามกลับมาเขต อีสไมเลีย ชมอนุสารีย์ประกาศอิสรภาพ วันที่ 6 ตุลา ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอิสไมเลีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นเดินทางกลับกรุงไคโร

บ่าย ถึงไคโร นำท่าน ชม แบบจำลองการสู้รบเหมือนจริงที่แหลมไซไน ที่ PANORAMA VIEW ก่อนไปดูอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีอันวา ซาดัด ที่ถูกลอบยิงในวันที่ 6 ตุลาคม 1981 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารไชน่าเวย์ แล้วกลับที่พัก

พักที่ RADISSON BLU HOTEL ระดับ 5ดาว

วันที่ห้าของการเดินทาง ไคโร - เมืองอบูซิมเบล (2.45 ชม.) - เมืองอัสวาน(45 นาที)

04.30 น. เช็คเอ้าท์ แล้วเดินทางไปสนามบิน (อาหารเช้าแบบกล่อง)
หมายเหตุ สัมภาระที่ไม่ใช้ให้เช็คโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน เพราะจะเป็นภาระในเวลาเดินทัวร์อบูซิมเบล ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จากนั้นเครื่องบินลำเดิมจะนำท่านบินย้อนกลับเมืองอัสวาน

06.00 น. เหิรฟ้าสู่ อาบูซิมเบล (Abu Simbel) โดยเที่ยวบินที่ MS 130 หมายเหตุ เครื่องแวะจอดที่เมืองอัสวาน 30 นาที สัมภาระจะถ่ายลงที่นี่ ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯ และไกด์ ท้องถิ่น จะเก็บรวบรวมไว้รอคณะ เมื่อเสร็จสิ้นการท่องเทียวจาก“มหาวิหารอาบูซิมเบล”

08.45 น. ถึง อาบูซิมเบล (ทัวร์ที่อาบูซิมเบล ดำเนินการณ์โดยสายการบินอียิปต์) มีรถทัวร์รอรับ (นั่งรถ ประมาณ10 นาที) ไป ชม “มหาวิหารอาบูซิมเบล” ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ วิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบล งดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก มหาวิหารอาบูซิมเบล ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พ้นน้ำ ถูกชะลอขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร เป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชา 3 ชั้น และมีรูปสลัก 4 องค์นั่ง อยู่ด้านหน้าวิหาร แต่ละองค์สูงเท่ากับตึก 8 ชั้น และทุกปีของวันที่ 20 ของเดือนกุมถาพันธุ์ และ ตุลาคม แต่ละปี ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก เล่ากันว่าวันที่ 20 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 20 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ

11.45 น. โดยเที่ยวบิน MS 133 บินกลับเมืองอัสวาน เมืองที่สวยงามที่สุด อากาศดี นักท่องเที่ยวนิยม มาพักผ่อนตากอากาศ เดิมเรียกเยบู (Yebu) เป็นภาษา-นูเบียน แปลว่าช้าง เนื่องจากสมัยโบราณ งาช้างในทวีปแอฟริกาถูกเก็บรวมมาซื้อขายกัน หลังจากกรีกเข้ามาปกครองอียิปต์ เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Elefantna หรือเกาะช้าง ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่พวกแอฟริกันผิวดำ นำงาช้าง เครื่องเทศ หนังสัตว์ มาขาย แลกเปลี่ยนสินต้าทางยุโรป และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำไนล์ มีความยาว 1,500 เมตร กว้าง 500 เมตร

12.30 น. ถึง อัสวานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ พร้อมสัมภาระของคณะ นำท่านเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศไปท่าเรือ ระหว่างทางชม เขื่อนยักษ์อัสวาน (High Dam) สร้างโดยรัสเซีย ปี ค.ศ. 1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์สูง 365 ฟุต ยาว 3,280 ฟุต ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ช่วยระบบชลประทาน ทำให้มีผลดีต่อการเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำไนล์ แต่มีผลเสียต่อโบ ราณสถานหลายแห่ง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ล้านวัตต์ต่อปี ให้ใช้ได้ทั้งประเทศ จากนั้นชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้เป็นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ จากนั้นนำท่านเข้าที่พักในเรือสำราญขนาดใหญ่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์

13.3 0 น. เช็คอิน - เรือสำราญ M/S …………… (พัก 3 คืน) (เนื่องจากกฎระเบียบของทางเรือ ทางทัวร์ไม่ได้รับ อนุญาติให้จัดบริการน้ำดื่มฟรีแก่คณะตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือ เครื่องดื่ม/น้ำและของว่างอื่นๆ จะมีจำหน่ายบนเรือในราคาค่อนข้างแพง น้ำดื่มขวดลิตร ราคาขวดละประมาณ 100 บาท บริษัทฯ บริการน้ำดื่มระหว่างทานอาหาร)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว เชิญท่านพักผ่อน เป็นเรือขนาด 70 ห้อง ขนาดห้อง ประมาณ 20 ตารางเมตร มีห้องน้ำทุกห้อง และมี สระว่ายน้ำ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ

พิเศษ ..!! แถม นั่ง เรือเฟลุกกะ (Felucca) ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยว สไตล์ อียิปต์โบราณ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมือง อัสวานรอบเกาะช้าง Elephantine ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผ่านชม Agha Khan Mausoleum สุสานอากาข่านเป็นประมุขของศาสนาอิสลามผู้ล่วงลับบนยอดเขาฝั่งตะวันตกของแม่ น้ำชมพระอาทิตย์ยามตกดินที่แสนจะโรแมนติด

19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ

21.00 น. ชมการแสดงรอบดึก ขึ้นอยู่กับรายการของเรือนั้นๆ

พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว

หมายเหตุ อาหารบนเรือเป็นแบบบุบเฟ่ต์ นอกจากขนมปังนานาชนิด, ผักต่างๆ, ข้าวผัด อาหารจำพวกเนื้อ คือ เนื้อ ไก่ และ ปลา เป็นหลัก, มีขนมและผลไม้บริการ

วันที่หกของการเดินทาง อัสวาน - คอม ออมโบ - เอ็ดฟู - เอ็ดน่า - ลุ๊กซอร์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไป เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติด ริมแม่น้ำไนล์บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำไนล์

09.00 น. เรือเทียบท่าหน้า วิหารคอม ออมโบ ไกด์นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขา เล็กๆ ที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม คำว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเป็นจระเข้ และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สำคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ ขายเสื้อผ้า, สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก เพลินกับการต่อรองราคาอย่างสนุกสนาน

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ ขณะเรือล่องต่อไปเมืองเอ็ดฟู

บ่าย เรือจอดเทียบท่าเรือเมืองเอ็ดฟู .......อิสะถ่ายรูปชมความงาม พิเศษ ..!! แถม นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารอียิปต์โบราณ ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้า และสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ

1 6.30 น. บนเรือบริการน้ำชารอบบ่าย เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่า ระดับน้ำต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิดประตูน้ำและการถ่ายระดับน้ำได้ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ

19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ

21.00 น. ชมการแสดงรอบดึก ขึ้นอยู่กับรายการของเรือนั้นๆ

ค่ำ เรือจอดที่ ลุ๊กซอร ์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม. (เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 1 คืน เครื่องบินใช้เวลา 1 ชม.) ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำไนล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่แห้งแล้ง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปี

พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว

วัน ที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองลุ๊กซอร์ - หุบผากษัตริย์ ( Valley of the Kings ) วิหารฮัสเซพซุต - รูปปั้น เมมนอน ( Colossi of Memnon ) - วัดคารฺนัคและวัดลุ๊กซอร์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว เมืองลุ๊กซอร์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม. (เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา 1 คืน เครื่องบินใช้เวลา 1 ชม.) ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำไนล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่แห้งแล้ง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า 3,000 ปี

08.00 น. นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร จากนั้นชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน พบทางเข้าแล้ว 14 แห่ง จัดให้ชมเพียง 5-6 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด เป็นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ ให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์ถึง 62 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตูตันคามอน เนื่องจากจำกัดให้เข้าชมวันละ 100 คน ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ

15.00 น. ชม “วิหารลุ๊กซอร์” เป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก ตั้งอยู่ทางใต้ของ วิหารคาร์นัคซึ่งมีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นสำหรับ บวงสรวงพระผู้เป็นเจ้า มีบางส่วนเหมือนกับวิหารคาร์นัคหน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ตั้ง อยู่สองตันเคียงกัน ปัจจุบันเสาตันหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ด กรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียนหลุยส์ของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1835 มีรูปปั้นขนาดเท่ากันยืนเรียงโดยรอบภายใน ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห์ตุตันคามอนและมเหสี ขนาดเท่ากัน (ปรกติโดยทั่วไปคนอียิปต์โบราณ จะสร้างรูปปั้นฟาโรห์ใหญ่กว่ามเหสี เพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่ามเหสี) สมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้ไป 3 กิโลเมตร ตกแต่งด้วยรูป ปฏิมากรรม ทำด้วยหินแกรนิต ควอร์ทไซด์ ชมเสาโอบิลิสก์ เสาบูชาสัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ หมายถึงความสว่างและชีวิต ตรงข้ามกับปิรามิด อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้วิญญาณ การสร้างเสาโอบิลิสก์ นิยมสร้างเป็นคู่ ลักษณะเป็นทรงยอดแหลมที่ตัดมาจากหินแกรนิตทั้งต้น มิใช่นำหินแต่ละก้อนมาประกอบกัน ทางเดินจะ ตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเข้า ไปจนถึงห้องบูชาเทพเจ้าด้านในสุด ซึ่งมีเพียงฟาโรห์เท่านั้นที่เข้าได้ เสาแห่งนี้มีปาฏิหาริย์ โดยครึ่งบนมีสีขาวซีด ครึ่งล่างเป็นสีเหลืองนวล เชื่อว่าตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเสานี้ จะสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา จากนั้นนั่งรถต่อไป ชม “วิหารคาร์นัค (Karnak)” ประกอบ ด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลังและเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก ได้ รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างเพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า (Amon — Mut - Khonso) ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เนื่องจากกระแสน้ำจากเขื่อนอัสวานไหล่บ่าท่วมทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของ สฟิงซ์หัวแกะนั่งหมอบเป็นแถวสองข้างทาง ใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง วิหารลุ๊กซอร์ และ วิหารคาร์นัค ในอดีตกาล และที่สวยงามมากคือ Hypostyle Hall หรือห้องเสา ซึ่งประกอบด้วยเสาสูง 134 ต้น เรียงเป็นแถวสลักด้วยอักษรและภาพ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดพื้นเมือง หรืออิสระเลือกนั่งรถม้า ชมเมืองตามอัธยาศัย

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร - บนเรือสำราญ

พักที่ บนเรือสำราญล่อง... แม่น้ำไนล์ - ระดับ 5 ดาว

วันที่แปดของการเดินทาง ลุ๊กซอร์ - ไคโร > Old Coptic - ป้อมปราการซิตาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า - บนเรือสำราญ

08.30 น. เช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางไปสนามบิน (กรุณาทิปพนักงานในเรือรวม 3 คืน ท่านละ US$ 10 โดยนำเงินใส่ซองฝากไว้ที่แคชเชียร์ และพนักงานยกกระเป๋าท่านละ US$ 2 ก่อนเช็คเอ้าท์)

10.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 262

11.15 น. ถึงกรุงไคโร ตัวแทนรอต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่า ชิตาเดล

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุบฟ่ต์ ที่ Hard Rock Cafe

14.30 น. ชั้นนำ ชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ. 1176 สมันสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการราชการ อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิด ที่กีเซ่ห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

16.00 น. อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี “ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์” เปิดขายตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส ***เชิญซื้อ “ คาร์ทูซ ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลกแปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์ เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย

19.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร

23.15 น. อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ

12.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี

อัตราค่าบริการ ทัวร์อียิปต์ Grand Egypt Special Cruise 9 วัน บินอียิปต์แอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 16-24ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 66,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 62,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 61,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 60,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EGYPTAIR(MS)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 • ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยให้บริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าพาหนะบริการท่านตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่) และ 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ+ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น+ทิปก์พนักงานรับกรุ๊ป โดยเฉลี่ย 2-10 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อ ท่าน / ต่อวัน ( ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของผู้เดินทางเป็นหลัก )
 • ค่าน้ำหนักเกินที่สายการบินกำหนดไว้ คนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ณ วันสำรองที่นั่งก่อน
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางมิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • นามบัตร (เพื่อใช้กรอกข้อมูลเรื่องสถานที่ทำงาน)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.

ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *