.


ทัวร์แกรนด์อเมริกาตะวันออก ออร์แลนโด 12วัน บินโคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

170,000 163,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน (เกาหลี)

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ทางเข้า 6 สายการบินโคเรียนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง อินชอน (เกาหลี) – นิวยอร์ก

00.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 654

08.15 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

11.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นิวยอร์กต่อ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 081

*** เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

10.40 น. ถึงสนามบิน จอร์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

บ่าย นำท่าน ชม มหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่าน ชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก ชม เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ และจัตุรัสไทม์สแควร์ ผ่าน ชม ย่านมหาเศรษฐีถนนสายที่ 5

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HILTON FORT LEE HOTEL หรือ เทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สาม นิวยอร์ก – ล่องเรือชมเกาะเทพีเสรีภาพ – ตึกเอ็มไพน์สเตท – แอตแลนติค ซิตี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางลงเรือเฟอร์รี่ไปยัง เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดน ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบ รอบ100 ปี ชม "กราวด์ซีโร่" ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งอาคารแฝด เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ ที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับจากเหตุการก่อวินาศกรรมในนครนิวยอร์คของผู้ก่อการร้ายเมื่อ 11 กันยายน ปี 2544

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก ( ลาสเวกัสตะวันออก ) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่ แอตแลนติคซิตี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TRUMP MARINA หรือ เทียบเท่า ( ท่านสามารถสนุกสนานกันต่อได้ที่ คาสิโน )

วันที่สี่ แอตแลนติค ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – ลิเบอร์ตี้เบลล์ - วอชิงตัน ดีซี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านอำลาดินแดนคาสิโนเพื่อเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก จุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN ARLINGTON AT BALLSTON หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า วอชิงตัน ดีซี – City Tours – สถาบันสมิธโซเนียน - ช้อปปิ้ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม U.S. Capital Building หรือตึกรัฐสภา อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี เป็นเมืองหลวงของอเมริกาที่สวยงามมาก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโปโตแมค มีลักษณะที่เป็นเมืองพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆ กรุงวอชิงตัน ดีซีเป็นเมืองอิสระไม่ขึ้นกับรัฐใด นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน ( The Smithsonian Institute ) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวม พิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright

(รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)

จากนั้นนำท่าน ชมสถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN ARLINGTON AT BALLSTON หรือ เทียบเท่า

วันที่หก วอชิงตัน ดี.ซี - แฮรีสเบิร์ก - HERSHEY’S CHOCOLATE - บัฟฟาโร่ - ไนแองการ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรีสเบิร์ก เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า จากนั้นนำท่าน ชมเครื่องจักรเก่าแก่ ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลกและให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ค มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เป็นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา และการแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทางแวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน นำท่าน ผ่านน้ำตก ไนแองการ่า น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดาและยังเป็นสถานที่ ๆ คู่แต่งงานนิยมมาฮันนีมูนกัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม CROWN PLAZA NIAGARA FALLS หรือ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด ไนแองการ่า – CAVE OF THE WIND or MAID OF THE MIST - ออรัลโด้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชม น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก (ในกรณีที่ไม่สามารถล่อง MAID OF THE MIST) นำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใต้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบัฟฟาโร่

15.11 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินคลีฟแลนด์ โดยสายการบิน เจ็ตคอนติเน็ลทอลแอรืเวย์ เที่ยวบินที่ CO 2173

16.18 น. ถึงสนามบินคลีฟแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ เมืองออรัลโด้

19.05 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ ออรัลโด้ โดยสายการบิน คอนติเน็ลทอลแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CO 1571

21.38 น. ถึงสนามบินออรัลโด้ จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก..

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม DOUBLE TREE HOTEL AT UNIVERSAL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ออรัลโด้ – ดิสนีย์เวิลด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านดินทางสู่ เมจิ คิงดอม (ดิสนีย์เวิลด์) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะเพลิดเพลินกับการแสดงและการละเล่นในดินแดนต่างๆ ที่สร้างขึ้นสมจริงตามจินตนาการของราชาการ์ตูน วอลดีสนีย์ เช่นดินแดนแห่งการเพ้อฝัน ฯลฯ ชื่นชมกับมิกกี้ เม้าท์, โดนัลดัค, สโนไวท์, ปีเตอร์แพน, และการ์ตูนอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ชมขบวนพาเหรดจากเหล่าการ์ตูนดังมากมายและอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินในดินแดนแห่งนี้ตลอดทั้งวัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม DOUBLETREE HOTEL AT UNIVERSAL STUDIO หรือ เทียบเท่า

วันที่เก้า ออรัลโด้ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังฉากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, อีที, ฯลฯ ซึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินจากการชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์

เที่ยง ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อิสระท่านเพลิดเพลินกับดินแดนแห่งนี้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่ท่านชื่นชอบนั่งรถชมรอบ บริเวณโรงถ่ายเสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชมโชว์ฉากเสี่ยงตาย สตั้นท์แมน และการแสดงโชว์ต่างๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม DOUBLE TREE HOTEL AT UNIVERSAL STUDIO หรือ เทียบเท่า

วันที่สิบ ออรัลโด้ – นิวยอร์ก – ช้อปปิ้ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายใน เมืองออรัลโด้ เพื่อเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค

10.50 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่มหานครนิวยอร์คโดยสายการบิน เจ็ตบลู เที่ยวบินที่ B6 046

13.16 น. เดินทางสู่สนามบิน JFK จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า Green Acres Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่รวบรวมสินค้าไว้มากมาย อาทิเช่นร้านสินค้าแบรนเนม, ร้านจิวเวลลี่, สินค้าสำหรับสุภาพสตรี และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม HOLIDAY INN JFK หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด นิวยอร์ก – อินชอน (เกาหลี)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เจ.เอฟ.เค.

12.40 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 082

*** เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

วันที่สิบสอง อินชอน (เกาหลี) - กรุงเทพฯ

16.50 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ต่อ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 653
23.10 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ …

อัตราค่าบริการ ทัวร์แกรนด์อเมริกาตะวันออก ออร์แลนโด 12วัน บินโคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 15-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 170,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 163,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 153,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 29,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 5-16พ.ย. , 19-30พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 169,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 162,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 153,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 29,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-14ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 169,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 162,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 153,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 29,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *