.


ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 10วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

86,000 85,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคานเตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

08.20 น. เหิรฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 700

12.10 น. ถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

14.10 น. เหิรฟ้าจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX 870

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

10.05 น. เดินทางถึง ซานฟรานซิสโก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ ท่าเรือหมายเลข 39 (Pier 39) ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุก มุมโลกที่เรียกกันว่า Fisherman’s Wharf มีร้านค้าน่ารักมากมายและสิงโตทะเลให้ชมกัน พร้อมกับวิวที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่าน ลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมืองผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ในอดีต โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ Palace of fine art สวนสาธารณะที่สวยงามมากที่สุดในซานฟรานโดยสร้างแบบโรมันผสมโกติกและเป็นที่ โด่งดังมากในการจัดงานแต่งงานและถ่ายหนัง หลังจากนั้นนำทุกท่านไปชม สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังและแวะให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกและเดินเล่นบนสะพานเพื่อสัมผัส กับบรรยากาศบนสะพาน จากนั้นนำท่านขึ้นเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโกโดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพ Panorama หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่าน China Town

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowned Plaza Union city หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซานฟรานซิสโก - ทะเลสาบทาโฮ่

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่ง โดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อ สัมผัสกับฟระสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่าน ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่าน ลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทางมีดอกไม้ประดับมากมาย อย่างสวยงาม ออกเดินทางสู่ เมือง South Lake Tahoe เมืองผักผ่อนยอดฮิตของคนอเมริกันและมีทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับสองของอเมริกาอีกด้วย ทะเลสาบที่ถูกยกย่องว่าเป็น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) ด้วยเพราะเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมารวมตัวกันบนพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน ทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเลย น้ำในทะเลสาบจึงเป็นน้ำจืดและมีความใสสะอาดเป็นอย่างมากมีความลึกอยู่ที่ ประมาณ 1,645 ฟุต ถือเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งท่านยังได้ชมวิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนที่ อยู่รอบๆทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Zephyr Cove เพื่อล่องเรือรอบๆ Lake Tahoe ชมพระอาทิตย์ตกที่ Emerald Bay ยามเย็นที่สวยงาม จนทำให้ท่านระลึกถึงอดีตวันวานแสนหวาน อิ่มเอมกับบรรยากาศที่ประทับใจไม่รู้ลืม**ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยใน การเดินทางเราขอเปลี่ยนแปลงรายการโดย ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมบรรยากาสธรรมชาติรอบๆแทน**

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Horizon Casino Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ทะเลสาบทาโฮ่ - อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาสลับสับซ้อน และ สวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็น เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่าน ชม อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกเต็มไปด้วยหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน และจะได้ ชม HALF DOME ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากนั้นชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก Bridalveil และ น้ำตก โยเซมิติ ภูเขา และต้นไม้ต่างๆที่มีขนาดใหญ่และมี อายุเก่าแก่มาก หลังจากนั้นจะ นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง เฟรสโน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เข้าพักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เฟรสโน – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่เมือง ลาสเวกัส โดยแวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ เมือง Barstow

บ่าย นำท่านเข้า สู่ Las Vegas premium outlet เป็นแหล่งช้อปปิ้ง Outlet ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบรนเนม มากมาย อาทิเช่น Coach ,Burberry Lacoste, Diesel , A/X, Salvador Farragamo, FCUK, Energies Miss sixty หลังจากนั้น เพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Excalibur Hotel & Casino หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

วันนี้เป็นวันอิสระให้ทุกท่านได้เลือกเดินทางไปสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์เคนย่อน พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี เปิดประสบการณ์แปลกใหม่อันน่าหวาดเสียวกับสิ่งก่อสร้างใหม่ล่าสุด Sky Walk สะพานแก้วที่สร้างอยู่เหนือแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ำโคโลราโด่ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2008 ความน่าทึ่งและความมหัศจรรย์นี้สร้างอยู่บนความสูงถึง 4,000 ฟุต ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ที่อยู่สูงที่สุดในโลก โดยอยู่สูงกว่าตึกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในโลก เช่น ตึก ปิโตรนัสที่มาเลเซียและตึก ไทเป 101 ที่ไต้หวัน ชื่นชมวิวทิวทัศน์แบบ 720 องศาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว การก่อสร้างสะพานนั้นออกแบบเป็นรูปเกือกม้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความต้านทานกับสภาพดินฟ้าอากาศและลมพัดที่แรงได้ถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ผนังและพื้นแก้วมีความหนาถึง 4 นิ้ว จุดประสงค์ที่สร้างสะพานแห่งนี้ก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่อวันมากกว่า 2,000 คน หากท่านใดไม่ไปก็สามารถพักผ่อน อิสระ เดินช้อบปิ้งในลาสเวกัสได้อย่างสนุกสนาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Excalibur Hotel &Casino หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส ระหว่างทางแวะ Outlet ช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังของอเมริกา อาทิเช่น เสื้อผ้า Polo, รองเท้าหนัง Nine West, กระเป๋า Coach, น้ำหอมดังๆ และอื่นๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยครึ่งต่อครึ่ง ที่ Fashion outlet mall

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางถึงเมือง ลอสแองเจลิส Hollywood เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมาย นับไม่ถ้วน และนำทุกท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งมี walk of frame เป็นถนนซึ่งท่านจะได้ ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบน ถนนฮอลลีวู้ด เช่น ทอม แฮงค์, แบรพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ จากนั้นนำท่านชมถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Anaheim Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่บริเวณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ บรรจงสร้างไว้ นำชมหมู่บ้านโจรสลัด (PIRATES OF CARIBBEAN) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบ หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่ว ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ (Small World) (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก)

บ่าย ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยในอวกาศกับสตาร์ทัวร์ (STAR TOUR) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการ นั่งรถไฟเหาะ (SPACE MOUNTAIN) ช้อปปิ้งของที่ระลึก ทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เมาส์, กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค, ไลออนส์คิง, โพคาฮอนทัส ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Anaheim Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 ดิสนีย์แลนด์ - หอดูดาว - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ชม กิฟฟิท พาร์ค ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนเขา และมีหอดูดาวให้ชมข้างบนพร้อมกับเป็นจุดชมวิวของลอสแองเจลิสวิวที่ท่าน สามารถถ่ายรูปแล้วเห็นป้าย Hollywood ใกล้ที่สุด จากนั้นนำท่านชมโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู๊ดตื่นเต้น และสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3, หรือสมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD (อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

หลังอาหารนำท่านสู่ สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

วันที่ 9 ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง - กรุงเทพ

01.50 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่ 10 ฮ่องกง - กรุงเทพ

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 713
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส 10วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 17-26ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 86,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 81,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 75,990
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,990
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-31ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 85,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 81,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 75,990
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,990
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 9-18พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 85,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 81,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 75,990
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,990
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *