.


ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก พิชิตไนแองการ่า 10วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

120,000 119,000


รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.05 น. เหิรฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 712 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ฮ่องกงเวลาเร็วกว่าไทย 1ชั่วโมง)

00.30 น. ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ด้วยเที่ยวบินที่ CX 888 (วันถัดไป)

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**** (แวนคูเวอร์ช้ากว่าไทย 15ชั่วโมง)

21.25 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วด่านศุลกากรแล้ว นำท่าน เข้าพักโรงแรม Sandman Richmond หรือเทียบเท่า

วันที่สอง แวนคูเวอร์ – นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้าอันสดใสนี้นำท่านเข้าเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้าที่สำคัญที่สุด ทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา นำท่านชมนครแวนคูเวอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานคาปิลาโน่ สะพาน แขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สแตนลีย์ พาร์ค” หนึ่ง ในสวนสาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดา เพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ที่สุดของแวนคูเวอร์ “เเกสทาวน์” (Gas Town) ศูนย์กลางการซื้อขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 1900 ชมนาฬิกาพลังไอน้ำแห่งแรกของโลก ที่มีน้ำหนักกว่า 2 ตัน และบอกเวลาทุกชั่วโมง เป็นเสียงนกหวีดตามจังหวะทำนองเดียวกันกับนาฬิกาเวสมินเตอร์ของอังกฤษ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เซ็ตอาหารแบบโต๊ะจีน)

20.40 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ ทำการเช็คอินเพื่อจะบินต่อไปเมืองนิวยอร์ก โดยใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง

22.50 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเจเอฟเค มหานครนิวยอร์กด้วยเที่ยวบินที่ CX888

***บินข้ามแบ่งเขตวันสากล*** (เวลาที่นิวยอร์กเร็วกว่าที่แวนคูเวอร์ 3 ชั่วโมงและช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง)

วันที่สาม นิวยอร์ก – Woobury Outlets

07.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เจเอฟเค ของมหานครนิวยอร์ค เมืองศูนย์รวมของความทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงต่าง ๆ และยังเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายทุก ๆ ปี นำทุกท่านเดินทางไป Woodbury Outlets วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไป จนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia,Armani และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

15:00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าพักโรงแรม Hilton East Brunswick หรือเทียบเท่า

18:00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่ นิวยอร์ก – CITY TOUR

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านล่องเรือไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของผังเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งเสรีภาพ ที่ ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค (ค.ศ. 1876) ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเขตบรูคลินส์ของมหานครนิวยอร์ค, เกาะแมนฮัตตัน และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ เทพีเสรีภาพแห่งนี้ที่เป็นของขวัญจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องในการฉลองครบรอบ 100 ปี ของประกาศอิสรภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุ้นของโลก นำท่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (ROCKEFELLER CENTER) ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ จากนั้นนำท่านขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท (EMPIRE STATE BUILDING) เพื่อชมทิวทัศน์ของนครนิวยอร์คบนชั้นที่ 86 ที่ท่านจะสามารถมองเห็น ทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร ที่มีชื่อเสียง เหมือนที่ท่านเห็นในภาพยนตร์ต่างๆ ถึงเวลาอันพอควรนำทุกท่าน ผ่านชม CENTRAL PARK สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมาก ในการถ่ายทำหนังเรื่องต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ นำทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (TIMES SQUARE) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของ นิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร

เข้าพัก Hilton East Brunswick หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นิวยอร์ก – ฟิลาเดเฟีย -วอชิงตัน ดีซี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย นำชมเมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ LIBERTY BELL สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ INDEPENDENCE HALL สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพ และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED STATES OF AMERICA)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมือง หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ นำท่านชมกรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาดไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดคือ อนุเสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจ ฟเฟอร์สัน และชมอนุเสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอน จากนั้นชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (THE SMITHSONIAN INSTITUTE) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ JAMES SMITHSON นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน เช่น NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORYซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่โรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า

วันที่หก วอชิงตัน ดีซี - แฮริสเบิร์ก- คอร์นนิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (HARRISBURG) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำ ซัวควิฮานน่า จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (CORNING) พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่โรงแรม Radisson Corning หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเลือก Shopping และชม โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ยี่ห้อ “CORELLE” ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วที่มีคุณภาพของอเมริกา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านเดินทางข้ามพรมแดน สู่ประเทศแคนาดา โดยผ่านสะพานเชื่อม ระหว่าง 2 ประเทศ หรือที่เรียกว่า RAINBOW BRIDGE จาก นั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่าอันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงามของน้ำตก ที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณต้องมาเยือน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม Sheraton on the Falls หรือเทียบเท่า

วันที่แปด น้ำตกไนแองการ่า - โตรอนโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า นำท่านล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิสต์ ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเทมาจากจุดสูงสุดตื่น ตาตื่นใจสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิด เสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิสต์ จะนำท่านขึ้นชมวิวน้ำตกจากบนหอคอย SKYLON)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ SKYLON เพื่อชมวิวที่สวยงาม

บ่าย นำท่านสู่เส้นทางอันสวยงามจากน้ำตกไนแองการ่าสู่ไนแองการ่า ออน เดะ เลค (NIAGARA ON THE LAKE) ซึ่ง เป็นเมืองเก่าที่ผู้อพยพดั้งเดิมมาตั้งถิ่นฐาน ด้วยอากาศที่เย็นสบายจึงเอื้ออำนวยต่อการปลูกองุ่นเพื่อใช้สำหรับทำไอซ์ไวน์ (ICE WINE) ที่ต่อมาสามารถสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับท้องถิ่นนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมือง โตรอนโต้ นำท่านชม นครโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันออก ผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภาของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมและขึ้น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่ง มีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของ แคนาดาในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เก้า โตรอนโต้ – ฮ่องกง

01.30 น. เหิรฟ้าจากโตรอนโต้สู่ฮ่องกง ด้วยเที่ยวบินที่ CX 829

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่สิบ ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CX 713
10.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ ทัวร์แคนาดา อเมริกาตะวันออก พิชิตไนแองการ่า 10วัน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 21-30ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 120,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 104,990
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,990
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 18-27พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 119,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,990
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 104,990
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,990
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS(CX)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *