.


ทัวร์แคนาดาตะวันตก แวนคูเวอร์ 8วัน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

143,000 136,000


เที่ยวแคนาดาตะวันตก ชมเมืองแวนคูเวอร์ วิคตอเรีย ชมสวนดอกไม้บูร์ชาร์ด ชมอ่าว Inner Harbor ชม STANLEY PARK เสาอินเดียนแดง (TOTEMPOLE) อุทยานแห่งชาติบานฟ์ น้ำตก BOW FALLS นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ นั่งรถ Snow Coach สู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ทะเลสาบหลุยส์ ชมไร่องุ่นและชิมไวน์ยอดนิยม โปรแกรมทัวร์สุดประทับใจ จองได้แล้ววันนี้

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป - แวนคูเวอร์

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

17.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 836

21.45 น. ถึง สนามบิน ไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.00 น. นำท่านเหินฟ้าต่อสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 032

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

19.10 น. ถึง แวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความ สมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ THE EMPIRE LANDMARK หรือเทียบเท่า

วันที่สอง แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย - แวนคูเวอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอัน สวยงามสู่ เกาะแวนคูเวอร์ นำท่านสู่เมือง “วิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมาและปลาวาฬเพชฌฆาตว่ายวน เวียนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ถึง สวนบูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่ง หนึ่งในโลก นำท่านชม สวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวนบูชาร์ ดตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ตัวเมืองวิคตอเรีย ชมตึกรัฐสภาเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง พร้อมชม รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ ชมอ่าว Inner Harbor นำท่านถ่ายรูปกับ โรงแรม The Empress โรงแรมเก่าแก่ที่สวยงามน่ารัก อิสระกับการช็อบปิ้งสินค้านานาชนิดของเมืองวิคทอเรีย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ณ THE EMPIRE LANDMARK หรือเทียบเท่า

วันที่สาม แวนคูเวอร์ - คัลการี - บานฟ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองแวนคูเวอร์ ชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ ซึ่งบุกเบิกโดย GASS JACK DEIGHTON ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเบียร์จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็ส ทาวน์ชม นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก นำชม STANLEY PARK และให้ท่านได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (TOTEMPOLE) ชม อ่าวอิงลิช ศาลาดาราศาสตร์ ชม สะพานแขวนคาปิลาโน สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก ชม คาปิลาโนแคนย่อน ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์

15.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์แคนาดา โดยเที่ยวบินที่ AC 218

17.18 น. ถึง สนามบินเมืองคัลการี เมืองแห่งรัฐอัลเบอร์ด้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของ รัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอย ที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐ อย่างมากมาย คือ การขุดน้ำมันดิบ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ เข้าสู่ที่พัก ณ BANFF INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บานฟ์ – โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบหลุยส์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ ชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่องTHE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่น สวยงาม บางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งรถ Snow Coach สู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) เป็น ธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LAKE LOUISE INN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ทะเลสาบหลุยส์ - เวอร์นอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตของ ทะเลสาบหลุยส์ ล้อม รอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนาย Tom Willson ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และ ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย นำท่านชมทะเลสาบต่างๆมากมาย บริเวณจุดชมวิว โบว์ซัมมิท ชมความสวยงามตระการตาของ ทะเลสาบเพย์โต สีฟ้าครามใต้เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งเพย์โต้ กลาเซียร์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวอร์นอน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ PRESTIGE HOTEL VERNON หรือเทียบเท่า

วันที่หก เวอร์นอน – ชิมไวน์ที่เคโลวน่า - แวนคูเวอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางจาก เวอร์นอน มุ่งหน้าสู่เมือง เคโลวน่า แวะชมเมือง เคโลวน่า เมืองขนาดเล็กมีประชากร 165,000 คน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการทำไวน์ มีภูมิอากาศที่กึ่งแห้งและอบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นทำไวน์และสวนผลไม้ เช่น เชอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ลล้อม ชมไร่องุ่นและชิมไวน์ยอดนิยมที่มีทั้งไวน์แดงและไวน์ขาว พร้อมทั้งค้นหาเรื่องราวตำนานของสัตว์ประหลาด โอโกโปโกะ (Ogopogo) แห่ง ทะเลสาบโอคานาแกน สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมีบันทึกการพบมากกว่าหนึ่งพันครั้งว่ามีผู้พบเห็น มันในทะเลสาบโอคานาแกน ซึ่งลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วยลักษณะของสัตว์ร่างใหญ่ หัวเล็กคล้ายม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็นพังผืด และหางเป็นเหมือนแส้ยาว จากการตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้นํ้า ลึก ทำให้เชื่อกันว่า โอโกโปโกะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่า แต่มันน่าจะมีอยู่จริง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ อิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนรอบสัน (Robson Street) แหล่งช้อปปิ้ง ณ ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแวนคูเวอร์

วันที่เจ็ด แวนคูเวอร์ – ไทเป

01.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์  โดยเที่ยวบินที่ CI 031

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

วันที่แปด ไทเป – กรุงเทพฯ

06.05 น. ถึง สนามบิน ไทเป ประเทศ ไต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08.40 น. นำท่านเหินฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 833
11.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯ ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์แคนาดาตะวันตก แวนคูเวอร์ 8วัน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 6-13พ.ย. , 20-27พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 143,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 136,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 127,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 4-11ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 135,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 129,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 122,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *