.


ทัวร์อเมริกาตะวันออก อเมริกาตะวันตก แคนาดา 14วัน บินโคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

196,000 186,000


เที่ยวแกรนด์อเมริกาตะวันออก+ตะวันตก แคนาดา ชมมหานครนิวยอร์ค ฟิลาเดลเฟีย แอตแลนติค ซิตี้ วอชิงตัน ดี ซี แฮริสเบิร์ก คอร์นนิ่ง บัฟฟาโล่ น้ำตกไนแองการ่า ลอสแองเจลิส คัลการี่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ทะเลสาบหลุยส์ น้ำตกโบว์ นั่ง Snow Coach Columbia IceField นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ ทะเลสาบโบว์ ทะเลสาบเพย์โต Bow Summit ดิสนีย์แลนด์

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ ( Check-in Ticket) – อินชอน (เกาหลี)

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ทางเข้า 6 สายการบินโคเรียนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง อินชอน (เกาหลี) - สนามบิน จอร์นเอฟ เคนเนดี้ (JFK) นิวยอร์ค City Tour – ชมเมือง

00.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ นิวยอร์ค โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 654 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี)

08.15 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

11.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ นิวยอร์ค ต่อ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 081

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

11.40 น. ถึงสนามบิน จอร์นเอฟ เคนเนดี้ (JFK) นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมมหานครนิวยอร์ค นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่าน ชม ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมระดับโลก ชม เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ และจัตุรัสไทม์สแควร์ ย่านมหาเศรษฐีถนนสายที่ 5

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่พัก ณ Hilton Fort Lee Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม นิวยอร์ค – เทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท–เซ็นทรัลปาร์ค - แอตแลนติค ซิตี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเพื่อ ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดน ที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศ ชม "กราวด์ซีโร่" ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งอาคารแฝด เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ ที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับจากเหตุการก่อวินาศกรรมในนครนิวยอร์คของผู้ก่อการ ร้ายเมื่อ 11 กันยายน ปี 2544 ครบรอบ 100 ปี นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย แวะชม เซ็นทรัลปาร์ค ปอดใหญ่ของอเมริกา สวนสาธารณะที่สวยงามและร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา จากนั้น นำทางเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติค ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารให้ท่านได้ สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโนหรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้

ที่พัก ณ Tropicana Resort & Casino หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ แอตแลนติค ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย - ลิเบอร์ตี้เบล - วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ และ ระฆังแห่งอิสรภาพ ลิเบอร์ตี้ เบลล์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Arlington at Bollston หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า วอชิงตัน ดีซี City Tour – สถาบันสมิธโซเนียน - Pantagon City Shopping Mall

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคย เป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจาก ตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่ )

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวผ่าน ชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน , ตึกรัฐสภา , สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่น อันทันสมัย นำท่านสู่ Pantagon City Shopping Mall (Macy Department Store ) ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอชิงตัน อิสระช๊อบปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Arlington at Bollston หรือเทียบเท่า

วันที่หก วอชิงตัน ดีซี - แฮร์ลิสเบิร์ก - HERSHEY’S CHOCOLATE - บัฟฟาโร่ - ไนแองการ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. เดินทางสู่ เมืองแฮรีสเบิร์ก เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์คมีประชากรประมาณ1.1ล้านคนเป็น เมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา และการแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” นำท่านผ่านน้ำตกไนแองการ่า น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดาและยังเป็นสถานที่ ๆ คู่แต่งงานนิยมมาฮันนีมูนกัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Crown Plaza Niagara Falls หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด น้ำตกไนแองการ่า ( CAVE OF THE WIN ) - TABLE ROCK

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชม น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ ชมความงามและใหญ่โตของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่ใกล้ที่สุด สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดจากทะเลสาบอีรี่ เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย ล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมความงามของน้ำตก ไนแองการ่า อย่างใกล้ชิด(หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้า ชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ฝั่งแคนาดา นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ( ฝั่งแคนาดา ) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่ม น้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำ ชมน้ำตกไนแองการ่าจากจุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด สามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาด มหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า

วันที่แปด Niagara On The Lake - โตรอนโต้ - CN TOWER

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต้ เมืองหลวงของจังหวัดออนทาริโอ ระหว่างทางให้ท่านแวะชม หมู่บ้าน Niagara on the Lake ( ลิ้มลองรสชาติของไวน์ ) เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงามของ ทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียงและเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ ( The Great Lake ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตรอนโต้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เมืองโตรอนโต้ ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภาของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตรและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอน โต้ได้อย่างจุใจ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ห้างใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า โตรอนโต้ –คัลการี่ –อุทยานฯ บานฟ์ –ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ –น้ำตกโบว์

04.00 น. เดินทางสู่สนามบิน โตรอนโต้ เพื่อทำการเช็คอิน พร้อมสัมภาระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ สนามบิน

08.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์ แคนาดา โดยเที่ยวบินที่ AC 117

10.10 น. ถึง สนามบินเมืองคัลการี เมืองแห่งรัฐอัลเบอร์ด้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่, อุทยานแห่งชาติบานฟ์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้ายังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่ง สร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐ อย่างมากมายคือ การขุดน้ำมันดิบ นำท่านบันทึกภาพสนามกีฬากลาง หอคอยตึกระฟ้าของเมืองคัลการีจากบนเนินเขา ออกเดินทางสู่ คัลการีโอลิมปิคพาร์ค เพื่อชมสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่ คัลการีเคยเป็นเจ้าภาพบันทึกภาพเปลวไฟในกระถางคบเพลิงพร้อมหอคอยกระโดดสกี ที่เป็นฉากหลัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ระหว่าง ทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง บานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม บางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดิน หาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ จากนั้นนำท่าน ชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BANFF INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง เช่น เสื้อผ้าเมืองหนาวสวยๆ ตามอัธยาศัย

วัน ที่สิบ อุทยานฯบานฟ์ – Snow Coach Columbia Icefield (Glacier) โบว์ซัมมิท – ทะเลสาบเพย์โต - ทะเลสาบหลุยส์ - คัลการี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนาย Tom Willson ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบต่างๆมากมาย บริเวณจุดชมวิว โบว์ซัมมิท ชมความสวยงามตระการตาของทะเลสาบเพย์โตสีฟ้าครามใต้เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อค กี้ที่ละลายมาจาก ธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์จากนั้นนำท่านนั่งรถ Snow Coach สู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง และให้ท่านชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพสวยๆงามๆ ไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองคัลการี ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Coast Calgary Plaza Calgary หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด คัลการี่ – ลอสแองเจลิส Ciy Tour

06.00น. เดินทางสู่สนามบิน คัลการี่ เพื่อทำการเช็คอิน

เช้า บริการอาหารเช้า

09.15 น. เดินทางสู่ นครลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน แอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 568

11.22 น. ถึง สนามบินลอสแองเจลิส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางนำท่าน ชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่าน ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BLACK TO THE FUTURE, JURASIC PARK, BLACK DULF และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON LOS ANGELES DOWN TOWN หรือ เทียบเท่า

วันที่สิบสอง ลอสแองเจอลิส – ดิสนีย์แลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ดินแดงแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำเพลิดเพลินกับการล่องไพรในดินแดนต่างๆเช่น ADVENTURELAND TOMORROW LAND, FANTAYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิงในจตุรัสนิวออร์ลีน สุขใจไปกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา สโนไวท์ พีน๊อคคิโอ ตลอดจนล่องเรือ รอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD

(** อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม **)

บ่าย สนุกสนานต่อกับ สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต หรือตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับ อินเดีย น่าโจนส์ พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรที่ท่านจะประทับใจไปกับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมาย ใน TOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ ช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ จนจบการแสดงขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน มิกกี้เม้าท์ โดนัลดั๊ก และกุฟฟี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON LOS ANGELES DOWN TOWN หรือ เทียบเท่า

วันที่สิบสาม ลอสแองเจลิส - อินชอน (เกาหลี)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน ลอสแองเจลิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต เพื่อทำการเช็คอิน

12.30 น. เดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 018

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

วันที่สิบสิบสี่ อินชอน (เกาหลี) - กรุงเทพฯ

17.20 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ต่อ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 653
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ …

อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันออก อเมริกาตะวันตก แคนาดา 14วัน บินโคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 11-24ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 196,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 186,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 175,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 32,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 5-18พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 195,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 185,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 175,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 32,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-16ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 195,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 185,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 175,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 32,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *