.


ทัวร์ฮาวาย ฮอนโนลูลู เพิร์ลฮาร์เบอร์ 7 วัน บินออลนิปปอน แอร์เวย์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

120,000 115,000


เยือนดินแดนอโลฮ่าฮาวาย เกาะโอฮาดู ฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย วังอิโอลานี พันช์โบลว์ หาดไวกิกิ โบลวโฮล เพิร์ลฮาร์เบอร์ ศูนย์วัฒนธรรม โพลินีเชี่ยน เกาะฮาวาย วัลเคโน เนชั่นนัล พาร์ค น้ำตกเรนโบว์

 

รายการเดินทาง

วันที่ (1) กรุงเทพ ฯ – ฮอนโนลูลู - หาดไวกิกิ

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการขึ้นเครื่อง

08.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงฮอนโนลูลู โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 954

16.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

*************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***************

21.00 น. นำท่านเหิรฟ้าต่อสู่ กรุงฮอนโนลูลู โดยสารการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH1052

09.00น. เดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย เกาะโอฮาอู อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านนั่งรถชมรอบเกาะโอฮาอู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย ประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ คาอู้,ลาไน,มาอูอิ,ฮาวายอิ,และโอฮาอู ที่เป็นเกาะสำคัญที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากสุด นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอิโอลานี พระราชวังของกษัตริย์ผู้ครองเกาะฮาวายในสมัยก่อนและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้รวบรวมชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นำชม พันช์โบล์ว สุสานของเหล่าทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงคราม ต่าง ๆ รวมถึงนักบินอวกาศชมความงดงาม หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน ชม ปากปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด สัญลักษณ์ของฮาวาย นำชม โบล์โฮล มีน้ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือ เทียบเท่า จากนั้นให้ได้ท่านพักผ่อนอย่างอิสระหลังจากเดินทางไกล ได้ใช้เวลาว่างสำหรับการเล่นน้ำ เดินเล่นพักผ่อนบนชายหาดไวกิกิ ,ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยือนอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู้ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

วันที่ (2) โฮโนลูลู – เกาะฮาวาย ( Big Island ) – ภูเขาไฟฮาวาย – น้ำตก เรนโบว์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โฮโนลูลู ( HNL airport )

07.40 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไฮโล เกาะฮาวาย โดยสายการบิน าวายเอี้ยน เที่ยวบินที่ HA 122

08.31 น. เดินทางถึงเมืองสนามบินไฮโล (ITO airport )เดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย (Volcano National Park)ที่มีอายุมากกว่า 70 ล้านปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะเที่ยวชมน้ำตก เรนโบว์ ฟอล ( Rainbow Falls )เป็นน้ำตกซึ่งมีความสำคัญทางการเกษตรมานานกว่าร้อยปี ชมหาดทรายสีดำที่เกิดจากลาวา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Waikoloa Village หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
(รายการวันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)

วันที่ (3) ไฮโล - ซิตี้ทัวร์ – โฮโนลูลู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะชมโรงงาน Big Island Candy Factory หรือ ที่รู้จักกันในนามช็อคโกแล็ตเคลือบถั่วแม็กคาดาเมียอิสระให้ท่านเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ไฮโล

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.03 น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน โฮโนลูลู โดยสายการบิน
ฮาวายเอี้ยน เที่ยวบินที่ HA 181

13.50 น.
เดินทางมาถึงสนามบิน โฮโนลูลู นำท่านเดินทางสู่ภัตตราคาร อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน

วันที่ (4) ฮอนโนลูลู - หาดฮานาอูม่า - โชว์ระบำชาวโพลินีเชี่ยน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ หาดฮานาอูม่า (HANAUMA BAY) หาดน้ำสวยและใสที่สุดของเกาะโอฮาอู ท่านสามารถเล่นน้ำได้ อย่างปลอดภัย มีความสุขกับการเห็นฝูงปลาทะเลต่างๆเวียนว่าย อยู่ใกล้ตัวท่าน ปัจจุบันหาดฮานาอูม่าเป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอนโนลูลู หลังจากนั้นแวะช้อปปิ้ง ณ นำท่านเข้าสู่ ตลาดสินค้านานาชาติ (INTERNATIONAL MARKET) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ สินค้าที่ระลึก งานศิลป์ท้องถิ่น,ฮาวาย ฯลฯ

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ ( Polynesian Cultural Center ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า
อิสระกับการพักผ่อน

วันที่ (5) ฮอนโนลูลู –อนุสรณ์สถานเรือรบ – ช้อปปิ้งย่านศูนย์การค้า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.
นำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour)
สมรภูมิเลือดที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข้าทำการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค นำท่านเข้าชมความงามของ เกาะโออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครฮอนโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้าอาลาโมนาเซ็นเตอร์ เอ๊าท์ เลทสโตร์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง,แบรนด์เนม

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า อิสระกับการ พักผ่อน

วันที่ (6) ฮอนโนลูลู - นาริตะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย.......สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการ บินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH1051

*****เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****

วันที่ (7) นาริตะ – กรุงเทพ ฯ

14.30 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ( เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ไทเป โดยสายการ บินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 915
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.......โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ฮาวาย ฮอนโนลูลู เพิร์ลฮาร์เบอร์ 7 วัน บินออลนิปปอน แอร์เวย์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 18-24ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 120,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 115,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 108,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 1-7พ.ย. , 15-21พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 119,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 114,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 108,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 5-11ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 119,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 114,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 108,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS(NH)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *