.


ทัวร์อเมริกาตะวันตก พิชิตแกรนด์แคนย่อน ซานดิเอโก้ 11วัน บินไชน่าแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

130,000 125,000


เที่ยวอเมริกา สะพานโกลเด้นเกท ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก เกาะอัลคาทาส ฉากดังจากภาพยนต์คอนแอร์ แกรนด์แคนย่อน ลาฟลิน ลาสเวกัส Factory Outlet บาสโตว์ อนาแฮม ดิสนีย์แลนด์ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานดิเอโก้ สวนน้ำ SEA WORLD

 

รายการเดินทาง

วันแรก (1) กรุงเทพ – ไทเป – ซานฟรานซิสโก

 

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.50 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 836

22.25 น. ถึง สนามบินไทเป (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.20น. นำท่านเหิรฟ้าต่อ สู่ เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 004

----------- เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล----------

18.20 น. ถึง สนามบินซานฟรานซิสโก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN CIVIC CENTER HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง (2) ซานฟรานซิสโก - สะพานโกเด้นเกท - ซีวิคเซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวินพีค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง และชม สะพานโกลเด้นเกท ที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกหรือท่าน ที่ชอบใส่ยีนส์ ต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi’s เริ่มต้นที่นี่ ซานฟรานซิสโก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN CIVIC CENTER HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) ซานฟรานซิสโก - ล่องเรืออ่าซานฟรานฯ – เกาะอัลคาทาส – ลาสเวกัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เพื่อเช็คสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ ลาสเวกัส

12.45 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส โดยสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UA 461

14.17 น. เดินทางถึง เมืองลาสเวกัส เข้าสู่ที่พัก RIVIERA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น การแสดงน้ำพุเต้นระบำ หากท่านใดต้องการ ชมโชว์ตระการตา JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

วันที่สี่ (4) ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน – ลาฟลิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนย่อน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน นำท่านสู่จุดชมวิว เชิญท่านถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก บันทึกภาพอันแสนวิจิตรด้วยฝีมือจิตรกรเอกให้ตรงใจท่าน ณ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่ อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับ ล้านปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาฟลิน ตลอดทางสัมผัสบรรยากาศยุคอินเดียแดงรุ่นบุกเบิก ชมเผ่าพื้นเมืองกับธรรมชาติ พักผ่อนเพลิดเพลินกับดินแดนพระอาทิตย์ตกกลางทะเลทราย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVER PALMS LAUGHLIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) ลาฟลิน – บาร์สโตร์ - อนาแฮม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่ บาร์สโตร์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด BARSTOW FACTORY OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอนาแฮม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ WYNDHAM ANAHEIM PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) อนาแฮม – ดิสนีย์แลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ดินแดงแห่งจินตนาการ และเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ และ นั่งรถไฟ หัวจักรพลังไอน้ำ เพลิดเพลิน กับการล่องไพร ในดินแดน ADVENTURELAND, TOMORROWLAND, FANTAYLAND, MICKEY’S TOON TOWNสัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียนผจญภัยบ้านผีสิงในจตุรัสนิวออร์ลีน สุขใจไปกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา,สโนไวท์,พีน๊อคคิโอ ตลอดจนล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD
(**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**)

บ่าย ชมรายการสนุกสนานต่อ เช่น สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต ตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN หรือ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับ อินเดียน่าโจนส์ พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรที่ท่านจะประทับใจกับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมายในTOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ และช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ จนจบการแสดงขบวนพาเหรด ของเหล่าตัวการ์ตูน มิกกี้เม้าท์ โดนัลดั๊ก กุฟฟี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM ANAHEIM PARK HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) ลอสแองเจลีส – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดยูนีเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอร์จ ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASIC PARK, BACKDRAFT และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ และ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
(**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM ANAHEIM PARK HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่แปด (8) ลอสแองเจลิส - ซานดิเอโก้ - BALBOA PARK - SEA WORLD PARK

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซานดิเอโก้ เมือง ซานดิเอโก้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ทั้งหมด 839.17 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน ห่างจาก ลอสแองเจลิสไม่มากนัก(120 ไมล์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BALBOA PARK สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางใจเมืองซานดิเอโก้ มีพื้นที่ 1,200 เอเคอร์ ที่สำคัญสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของสิ่งสำคัญหลายๆ อาทิเช่น CALIFORNIA TOWER มีระฆัง 100 ใบ ซึ่งจะลั่นทุกๆ 15 นาที เป็นต้น และติดกับชายแดนฝั่งเม็กซิโก ที่เมือง ทิจัวน่า (TIJUANA)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่

เมืองซานดิเอโก้ นำท่านสู่ สวนน้ำ SEA WORLD วน น้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง San Diego ซึ่งมี อยู่เพียง 3 แห่งในอเมริกาเท่านั้นณที่แห่งนี้ท่านจะได้พบเห็นพันธุ์สัตว์น้อย-ใหญ่แห่ง โลกใต้ท้องทะเลที่หาชมได้ยาก นานาชนิดท่านจะได้ชมการแสดงโชว์ของฝูงปลาโลมาและสิงโตทะเลและชมการแสดงโชว์ อันตระการตาอีกมากมายนอกจากนั้นท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นทางน้ำ และหวาดเสียวอาทิเช่นJourney to Atlantis , Wild Arctic เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN SEAWORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (9) ซานดิเอโก้ – ลอสแองเจลิส - ชมเมือง – สนามบิน - ไทเป

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ลอสแองเจลิส จากนั้นนำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่าน ไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองลอสแองเจลิส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันที่สิบ (10) ลอสแองเจลิส – ไทเป

00.25น. ออกเดินทางจาก สนามบินลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 007

--------------------- เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล--------------

วันที่สิบเอ็ด (11) ไทเป – กรุงเทพฯ

06.00น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศใต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08.45น. ออกเดินทางจาก สนามบินไทเป โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 833
11.35 น.
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ..กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันตก พิชิตแกรนด์แคนย่อน ซานดิเอโก้ 11วัน บินไชน่าแอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 15-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 130,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 125,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 117,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 5-15พ.ย. , 19-29พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 129,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 124,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 117,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-13ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 129,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 124,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) -
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 117,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันที่ยืนยันสำรองที่นั่ง ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm
  เอกสารการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 




  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *