.


ทัวร์เกาหลีใต้ Korea Super Hit 5 วัน บินเอเชียน่าแอร์ไลน์ / โคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

29,000 28,000


ทัวร์เกาหลีสุดฮิด เที่ยวเกาะนามิ เมาท์โซรัค(สวิสฯเกาหลี) ฟาร์มแกะ เอเวอร์แลนด์ Moonlight Parade & Fire Work Show กิมจิ วังโบราณ N Tower & Teddy Bear Museum หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence ช้อปปิ้งตลาดยอดนิยม โปรแกรมทัวร์สุดฮิต รีบจองก่อนเต็ม

 

รายการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L สายการบิน Asiana Airlines / OZ (เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ KE) ประตู 6 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยบริการท่าน

หมายเหตุ กระเป๋าทุกใบสัมภาระที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบาย รักษาความปลอดภัยของสายการบิน และควรเตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ส่วนของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และ มีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น เกาหลีไม่อนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ หากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ และท่านต้องทิ้งของ

23.05 น. เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ742 (หรือ KE652 2240-0600)ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยเจ้าหน้าที่สายการบิน) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

วันที่สอง อินชอน – นามิ Winter Love Song – เมาท์โซรัค –วัดชินฮึงซา

06.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการ รวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร เดินทางสู่จังหวัดคังวอนโดเมืองชุนชอน สมญานาม “เมืองแห่งทะเลสาบ” พาท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถาน ที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบค์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินบนทางเดินโรแมนติคกลางทิวสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ฝั่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน “ชุนชอนดักคาลบี้” ไก่ผัสซอสพริกรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย

บ่าย นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค เพลิดเพลินกับดินแดนที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ของบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่าจังหวัด อื่นๆ ชมความงดงามของภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สุดลูกหูลูกตา หุบเขาและเมืองเล็กๆ นำท่านเข้าด้านในของวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีต้นกำเนิดของคนเกาหลี ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ภูเขาโซรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง นำท่านไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้าง ขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเดินข้าม สะพานชำระจิตใจสู่วัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน

ค่ำ บริการท่านด้วยเมนู บุลโกกิ หมูหมักซอสคันจัง ผัดคลุกเคล้ากับกะหล่ำปลีและต้นหอมพอสุกมีน้ำขลุกขลิก ออกรสหวาน รับประทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียง

จากนั้นเดินทางเช็คอินที่พัก ณ Alpensia Resort หรือเทียบเท่า

วัน ที่สาม ฟาร์มแกะ Daegwallyeong – ซูวอนทำกิมจิ (ถ่ายรูปชุดฮันบก) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Flower Festival – Moonlight Parade & Fire Work Show

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ Daegwallyeong ชมความน่ารักของเหล่าแกะตัวน้อยๆ ที่เดินกระจัดกระจายเล็มหญ้าอยู่ตามเขาที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวสด เพลิดเพลินกับการป้อนหญ้าให้แกะอย่างใกล้ชิด พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตุ๊กตาแกะหลากหลายรูปแบบกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

กลางวัน บริการท่านด้วยเมนูชาบูซีฟู้ด (แฮมุลทัง) อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น

บ่าย เดินทางสู่จังหวัดเกียงกิโด นำท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ เครื่อง เคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลี คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดองมีคุณค่าทางอาหารสูง พร้อมให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี“ฮันบก”ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านเอง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี “คาลบี้” ซึ่งความอร่อย เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

จากนั้น นำท่านสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบ Free Pass สามารถเล่นเครื่องเล่นภายในได้ทุกอย่างและไม่จำกัดรอบ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ชมซาฟารีเวิล์ ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น T-Express, รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น เดือนกันยายนและตุลาคม ชมเทศกาลดอกเบญจมาศหลากสีสัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นเข้าที่พัก Suwon Lavie D’or Resort

วัน ที่สี่ กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – วังโชซอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence- N Tower & Teddy Bear Museum – ศูนย์โสม – บุฟเฟ่ซูชิ,ซีฟู้ด,ขาปูยักษ์อลาสก้า – ทงเดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุดในโซล มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย ผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว รำลึกความน่ารักของ “เจ้าหญิงวุ่นวาย-เจ้าชายเย็นชา” ณ พระราชวังเคียงบก สร้าง ขึ้นปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เมื่อ 600 ปีก่อน ที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องประวัติศาสตร์เกาหลี, ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาหารการกิน ห้องวงจรชีวิตของชาวเกาหลีตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญ สถานที่ตั้ง บลูเฮาส์ หรือบ้านประจำตำแหน่งของประธานาธิบดี จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของ เมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้สีสันสดใส อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากชนิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บาบีคิวเป็ด” เมนูเลิศรสถูกปากคนไทยสไตล์เกาหลี

บ่าย พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งสมุนไพร เพื่อบำรุงรักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาลและ ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครดัง “ Witch You Hee “ และ “ Kim Sam Soon “ ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง พาท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี ที่ The Teddy Bear Museum ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญๆ ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารัก ผ่านเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยๆ ทั้งหลาย

ค่ำ บริการท่านด้วยมื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ซูชิ พร้อมขาปูยักษ์ KingCrab อลาสก้า และอีกหลากความสดอร่อยที่ขบวนพาเหรดมาให้ท่านเลือกชิมเลือกลิ้มลองกันอย่าง ไม่อั้น พร้อมเครื่องดื่มประจำวัน

นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน ประตูเมือง ดั้งเดิมของกรุงโซล ร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่นอีกแห่ง โดยจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งเลียนแบบและแบบเกาหลีแท้ เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬาและอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีก

ได้เวลาสมควร เข้าที่พัก Novotel Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า แอมมาทีส – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำชมโรงงานพลอยแอมมาทีส พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Donghwa duty free เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากชนิดทั้งกระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ฯลฯ แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี มีสินค้าหลายหลากให้เลือกซื้อ ทั้งเครื่องสำอาง ยอดฮิตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น skin Fodd,Etude,Face Shop,Hanskin ฯลฯ เครื่องประดับ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าที่ระลึกที่มีรูปภาพ ดาราคนโปรดอยู่บนสินค้า อาทิ กรอบรูป ปลอกหมอน แฟ้มใส่เอกสาร เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เสริฟในหม้อดินร้อนๆ

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินก่อนอำลาเกาหลี แวะศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมหวานแบบต่างๆ อาทิ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ สาหร่ายปรุงรส สาหร่ายสำหรับทำซุป และอื่นๆ อีกมากมาย

18.20 น. โดยเที่ยวบิน OZ 741 (หรือ KE651 1740-2110) เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์อาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ Korea Super Hit 5 วัน บินเอเชียน่าแอร์ไลน์ / โคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 14-18ก.ย. , 17-21ก.ย. , 21-25ก.ย. , 24-28ก.ย. , 28ก.ย.-2ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 29,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 27,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 26,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 1-5ต.ค. , 5-9ต.ค. , 8-12ต.ค. , 12-16ต.ค. , 15-19ต.ค. , 29ต.ค.-2พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 30,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 29,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 31,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 31,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 30,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 29,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR OR ASIANA AIRLINES(KE or OZ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาทพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • ยอดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *