.


ทัวร์เกาหลีใต้ ซูวอน ป้อมฮวาซอง SUPER SAVE 5วัน บินโคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

25,000 24,000


เที่ยวเกาหลี ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมความสวยงามของเกาะนามิ ซูวอนป้อมฮวาซอง วัดว๊าวจองซา เอเวอร์แลนด์ Festival World บลูเฮ้าส์ เคียงบ็อก กิมจังกิมจิ N Tower Teddy Bear Museum ศูนย์โสม วังกษัตริย์โชซอน คลองชองเกชอน อเมทิส ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ที่เมียงดง ดิวตี้ฟรี ทงเดมุน และแวะช้อปปิ้งเครื่องสำอาง พิเศษ!!! ชม JUMP SHOW โปรแกรมทัวร์ราคาเบาๆ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ รีบจองด่วนก่อนที่นั่งเต็ม

 

รายการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินเกาหลี Korean Air เคาเตอร์ M เจ้าหน้าที่พร้อมคอยบริการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางให้ท่าน(สัมภาระทุกชิ้น ที่ฝากไปกับสายการบินทุกท่านต้องยืนยันด้วยตนเอง ตามกฎรักษาความปลอดภัยของสายการบิน)

ข้อแนะนำ ของเหลวที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น เกาหลีไม่อนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับและต้องทิ้งของ

วันที่สอง ชุงจู – วัดว๊าวจองซา – กิมจิใส่ชุดฮันบก – เอเวอร์แลนด์ Festival World

00.40 น. ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้โดยเที่ยวบินที่ KE670 พักผ่อนบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องจากเจ้าหน้าที่สาวสวยของสายการบิน

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชุงจู จังหวัดชุงเชิงบุกโด เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอีชอน บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ นำท่านสู่วัด “ว๊าวจองซา” วัดประธานและประสานงานพระพุทธ ศาสนาระดับนานาชาติ เป็นวัดเพียงไม่กีวัดในโลกที่รวมคุณค่า 3 ประการไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระสูตร และพระสงฆ์ ทางเข้าวัดท่านจะพบกับองค์พระครึ่งองค์หันพระพักต์มาทางสระน้ำพุทธมนต์ใหญ่ และพระพุทธรูปแกะสลักหินน้อยใหญ่เรียงรายล้อมรอบ ในวัดมีองค์พระนอนไม้แกะสลักยาวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุคส์ประทับอยู่ในถ้ำ ระฆังรวมชาติซึ่งใช้ตีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ.1988 นอกจากนี้ทางวัดยังได้รวบรวมองค์พระมาจากผู้มีจิตศรัธาจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จากนั้นนำท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ เครื่อง เคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลี คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดองมีคุณค่าทางอาหารสูง พร้อมให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านเอง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง คาลบี้ หมูย่างเกาหลี ที่ย่างบนเตาถ่านรับประทานกับเครื่องเคียงหลากชนิด ซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองนี้จะมีชื่อเสียงมากที่สุด

บ่าย นำท่านสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบ Free Pass สามารถเล่นเครื่องเล่นภายในได้ทุกอย่างและไม่จำกัดรอบ ภายใน Festival World จะ ประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ชมซาฟารีเวิล์ ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น T-Express, รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น เดือนกันยายน-ตุลาคมเทศกาลดอกเบญจมาศหลากสีสัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำเมนูหม้อไฟร้อน ชาบู ชาบู แล้วนำเข้าที่พักที่ Suwon Lavie D’or Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ป้อมดอกไม้ฮวาซอง –เกาะนามิ – กรุงโซล ช้อปปิ้งตลาดวัยรุ่นเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำชมป้อม “ฮวาซอง” ตำนานความยิ่งใหญ่ของ “ลีซาน” หรือ กษัตริย์จองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี ทรงสร้างป้อมแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติต่อพระบิดาซึ่งเป็นรัชทายาทของ อาณาจักรแต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชย์ กำแพงเมืองและป้อมสร้างรายรอบตัวเมืองความยาวถึง 5,500 เมตร และป้อมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมและอาณาบริเวณ ถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ และซี่รีย์เกาหลีหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ”

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชุนชอนดักคาลบี้” ไก่ผัดซ้อสรสจัดจ้านตามสไตล์เกาหลีในกระทะขนาดใหญ่

บ่าย นำท่านลงเรือข้ามสู่เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ “เกาะนามิ” สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านเดินผ่านทางเดินกลางแนวสนสูงตระหง่าน ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์สวยงาม น้ำใสของทะเลสาบที่นิ่งสงบ มีฉากหลังเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ใบไม้ที่กำลังแข่งกันเปลี่ยนสีสันเป็น เหลือง ส้ม แสด แดง หรือเช่าจักรยานปั่นเฉกเช่น ฉากหนึ่งของซีรีย์ “เพลงรักในสายลมหนาว” หรือ Winter Love Song ที่ คู่พระนางมีความรักความหลังหวานชื่นกันที่นี่ และเป็นซีรีย์ที่ปลุกกระแสความโด่งดังของซีรีย์เกาหลีในหมู่คนไทยและชาว เอเชีย มีเวลาให้ท่านได้ดื่มด่ำและเก็บภาพสวยงาม นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี มีสินค้าหลายหลากให้เลือกซื้อ ทั้งเครื่องสำอาง ยอดฮิตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น Skin Fodd, Etude, Face Shop, Hanskin ฯลฯ เครื่องประดับ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าที่ระลึกที่มีรูปภาพดาราคนโปรดอยู่บนสินค้า อาทิ กรอบรูป ปลอกหมอน แฟ้มใส่เอกสาร เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู“ไก่ตุ๋นโสม”ตำหรับชาววังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Co-op Residence Omokyo hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โซล – ศูนย์โสม – บลูเฮ้าส์ – วังกษัตริย์โชซอน – ดิวตี้ฟรี – JUMP SHOW – ทงเดมุน – คลองชองเกชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ศูนย์โสม โสมเกาหลีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับโสมของประเทศ อื่นๆ รัฐบาลเกาหลีรับซื้อโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุของโสมที่ให้สรรพคุณทางยาดีที่สุดมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ โสมอบแห้ง,โสมน้ำผึ้ง,โสมผงโสมสกัดและโสมแคปซูล ซึ่งราคาจะถูกกว่าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งที่ส่งมาขายยังเมืองไทย ด้วย นับเป็นของฝากล้ำค่าที่น่าซื้อหาไปฝากคนที่ท่านรักและห่วงใย จากนั้นชมเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุดในโซล มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย ผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว รำลึกความน่ารักของ “เจ้าหญิงวุ่นวาย-เจ้าชายเย็นชา” ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เมื่อ 600 ปีก่อน ที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่ จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องประวัติศาสตร์เกาหลี, ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาหารการกิน ห้องวงจรชีวิตของชาวเกาหลีตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญ สถานที่ตั้ง บลูเฮาส์ หรือบ้านประจำตำแหน่งของประธานาธิบดี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุลโกกิ” หมูหมักซอสคันจัง ผัดคลุกเคล้ากับกะหล่ำปลีและต้นหอมจนสุกมีน้ำขลุกขลิก ออกรสหวาน รับประทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียง

บ่าย นำท่านสู่ห้างปลอดภาษี Donghwa Duty Free ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายหลายหลากทั้งกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องสำอาง แบรนด์เนมชื่อดัง ฯลฯ นำท่านชม Jump Show โดยสามารถรวมศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงผสมผสามความตลก สนุกสนานได้อย่างลงตัว โ ดยผูกเรื่องราวผ่านตัวแสดงในครอบครัวพิศดารชาวเกาหลีโบราณ รวมทั้งสองหัวขโมยติ๊งต๊องที่คิดผิด นำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน “ทงเดมุน” ตลาด ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพลิดเพลินกับสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ท่านสามารถเดินเข้าออกตึกโน้นตึกนี้ได้จนอาจลืมเวลา พร้อมกันนั้น หากช้อปปิ้งจนพอแล้ว ท่านสามารถ เดินชมคลองชองเกชอน ซึ่งเดิมถูกขุดเมื่อ 600 ปีก่อนในสมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยใช้แรงงานคนถึง 200,000 คนภายหลังสงครามเกาหลีริมคลองกลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสีย จึงได้มีการล้างพื้นที่สลัมและปิดคลอง ภายหลังสร้างเป็นตลาดทงแดมุนมีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจราจรแออัดจนต้องสร้างทางด่วนยกระดับ เมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษตามมา ในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทุบทางด่วนและฟื้นฟูคลองขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมืองที่มีความสมดุล ระหว่างธรรมชาติ,วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเกาหลีประยุกต์ “โอซัมบุลโกกิ” ปลาหมึกและหมูผัดคลุกเคล้ามีซอสพริกรสจัดจ้าน ทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียง แล้วนำท่านเข้าที่พัก Co-op Residence Omokyo hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า N Tower & Teddy Bear Museum – อเมทิส – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง– ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลัง อาหารนำท่านย้อนรอยละครดัง Witch You Hee และ Kim Sam Soon ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง พาท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี ที่ The Teddy Bear Museum ที่ ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญๆ ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารัก ผ่านเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยๆ ทั้งหลาย แล้วพาท่านสู่ศูนย์จำหน่ายพลอยสีม่วง หรือ “อเมทิส” พลอยที่ คนเกาหลีนิยมนำมาทำเครื่องประดับร่างกายอาทิ สร้อยข้อมือ,แหวน,จี้,ต่างหู เนื่องจากเชื่อว่าเป็นพลอยที่สวมใสแล้วจะทำให้สุขภาพดีและมีโชคลาภ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บิบิมพับ” ข้าวเพื่อสุขภาพ เมนูยอดนิยมของคนเกาหลีอีกหนึ่งอย่างแล้วนำท่านแวะช้อปปิ้งเครื่องสำอางเพิ่มเติมที่ศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอางเกาหลี Midam Cosmetic สำหรับท่านที่ยังซื้อไม่เต็มที่

จากนั้นนำท่านละลายเงินวอนด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเกาหลี อาทิ มาม่าเกาหลี,ช็อกโก้พาย,ช็อกโกแลตหิน,กิมจิ,แผ่นมาร์คหน้า,หมอนสุขภาพ, สาหร่ายรสต่างๆ ,ช้อน-ตะเกียบเกาหลี,ชาโสม ฯลฯ เป็นการส่งท้าย จนได้เวลานำท่านสู่สนามบิน

20.10 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE669 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ ซูวอน ป้อมฮวาซอง SUPER SAVE 5วัน บินโคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 12-16ก.ย. , 19-23ก.ย. , 26-30ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 23,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 22,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 3-7ต.ค. , 10-14ต.ค. , 24-28ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 25,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 24,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 23,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาทพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • ยอดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *