.


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

23,000 21,000


ฮานอย ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง วิหารวรรณกรรม ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน พิพิธภัณฑ์ทหาร นั่งรถสามล้อซิโคล่ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง

05.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D7-12 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ TG560

09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม”ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมHeritage halong Hotel, Halong หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นบริเวณตลาดในเมืองฮาลอง

วันที่สองของการเดินทาง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน-การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือเพื่อล่องอ่าว ฮาลอง นำท่านล่องเรือชม ความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินของเวียดนาม สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชัน เสียดยอด เรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยอันตระการตา พร้อมรับฟังเรื่องราวตำนานต่าง ๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวต่อ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ฮานอย จากนั้นนำชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ และนำท่านชม วัดหง็อกเซินหรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่ชะโงกเงื้อมเหนือเกาะเล็กในทะเลสาบ สร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพ มองโกลได้ในสมัยศตวรรษที่ 13

จากนั้นนำท่านเข้าชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Flower Garden Hotel, Hanoi หรือเทียบเท่า

วัน ที่สามของการเดินทาง ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-เจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิ มินห์-วิหารวรรณกรรม-พิพิธภัณฑ์ทหารบก-นั่งรถสามล้อซิโคล่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านผ่านเส้นทางของจัตุรัสบาดิ่งห์ นำท่านเข้าชม สุสานโฮจิมินห์ (จะปิดในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) ซี่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975ซึ่งบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นใน ห้องเย็นไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายภาพกับ ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทรซึ่งในอดีตในสมัยการ ปกครองของกษัตริย์ลิไททอง ในปี 1049 มักไปสวดมนต์ที่เจดีย์แห่งนี้เพื่อขอพระโอรสจากพระเจ้า เมื่อได้โอรสแล้วจึงมีการสร้างเจดีย์เพิ่มเติมโดยสร้างเสาต้นเดียวเพื่อรอง รับน้ำหนักของเจดีย์ ตามที่ได้ทรงพระสุบินไว้ก่อนที่จะได้พระโอรสพร้อมนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่ เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของ เวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และได้ทำการจัดแสดงเอกสาร, งานศิลปะ และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมที่ประธานาธิบดีเคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้ง ยังมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด,ห้องวิจัย และห้องประชุมขนาดใหญ่ และได้มีการจัดงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ วิหารวรรณกรรมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ของประเทศเวียดนาม สร้างในปี 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของ ท่านขงจื้อ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทหาร นำท่านชมเรื่องราวของการทหารสมัยสงครามเวียดนาม อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสงครามมากมายและกับดักต่าง ๆ จากนั้นให้ท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ ของเวียดนามชมเมืองบริเวณรอบทะเลสาบคืนดาบ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Flower Garden Hotel, Hanoi หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮานอย-ช้อปปิ้งวินคอมทาวเวอร์หรือจังเทียนพลาซ่า-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองบัตจาง ให้ท่านชมการทำเครื่องปั้นเซรามิค และของใช้ต่างๆ ที่ทำจากเซรามิค พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย มีเวลาตลอดบ่ายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เครื่องเขียน เป็นต้น ในย่าน ถนน 36 สาย หรือบริเวณ วินคอมทาวเวอร์หรือจังเทียนพลาซ่า สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ

20.45 น. ออกเดินทางจากเมืองฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565

22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 16-19ก.ย. , 23-26ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 23,000 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,000 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,300 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,000 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 7-10ต.ค. , 14-17ต.ค. , 21-24ต.ค. , 28-31ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,000 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,600 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,500 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 19,300 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 5,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 4-7พ.ย. , 11-14พ.ย. , 18-21พ.ย. , 25-28พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,600 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,300 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,300 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,000 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าประกันภัยสายการบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท่องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ณ วันสำรองที่นั่ง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *