.


ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ วุงเตา 4 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

23,000 21,000


โฮจิมินห์ วุงเตา พระพุทธไสยาสน์ศรีศากยมุนี พระราชวังฤดูร้อน พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม อุโมงค์ขูจี อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ไชน่าทาวน์ วัดเทียนหาว เจดีย์หวิงเงียม ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-วุงเตา

06.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

09.05 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 550

10.35 น. เดินทางถึงนคร โฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวุงเตา หรือที่ชาวเวียดนามรู้จักดีในชื่ออ่าวแห่งเรือ ซึ่งในในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นช่วงที่เรือของพ่อค้าชาวโปรตุเกสได้มาทอดสมออยู่ในอ่าววุงเตา ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันสวยงามที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม อย่างมากของชาวเวียดนามและยังเป็นเมืองท่าชายฝั่งและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและธรรมชาติ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DIC Star Hotel, Vungtauหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง วุงเตา-วัดศรีศากยมุนี-พระราชวังฤดูร้อน-รูปปั้นพระเยซู-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวียดนาม และให้ท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมภายในวัด แล้วนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นของพระเยซูเจ้า ซึ่งประดิษฐานตั้งอยู่บนหน้าผาและหันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อปกป้องชาวเวียดนามทั้งหลายให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ โฮจิมินห์ หรือชื่อเดิมว่า ไซ่ง่อน เมือง เอกของเวียดนามตอนใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจชมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ขวักไขว่ จักรยานยนต์วิ่งอยู่ตามท้องถนนมากที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศ ฝรั่งเศส ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน รวมถึงไปรษณีย์กลางของนครโฮจิมินห์หรือหัวลำโพงเวียดนาม ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amara Hotel, Hochiminhหรือระดับเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมให้ท่านชมความงามสองฟากฝั่งของแม่น้ำไซ่ง่อน และชมการแสดงบนเรือ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง โฮจิมินห์-อุโมงค์ขูจี-พิพิธภัณฑ์ทหาร-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหาร เวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ซิตี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นของจริง อาทิ เครื่องบินขับไล่, รถถังที่ใช้ในสงครามเวียดนาม ภายในอาคารชมภาพประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกันโดย ละเอียดพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึก ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามทั้งหลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงคราม และห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง และชมห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Amara Hotel, Hochiminhหรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง โฮจิมินห์-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-เจดีย์หวิงเงียม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน ย่านไชน่าทาวน์ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนามและนำท่านชม วัดเทียนหาว วัด จีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพี เทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คน ให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนหาวด้วยธูปวงซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 7 วัน จากนั้นนำท่านชม เจดีย์หวิงเงียม เจดีย์อันเก่าแก่และศักดิ์คูบ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางไปชมโรงงานผลิตเครื่องเขิน ที่เป็นงานฝีมือการช่างของชาวเวียดนาม ชมลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นแบบพื้นเมืองอันงดงาม พร้อมให้ท่านเลือกซื้อไว้เป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง, ผักและผลไม้สด, ไม้แกะสลัก, เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานา ชนิดในราคาย่อมเยา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทันเชิงยัท เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

20.50 น. ออกเดินทางจากเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557

22.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ วุงเตา 4 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 16-19ก.ย. , 23-26ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 23,000 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,000 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,300 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,000 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 5,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 7-10ต.ค. , 14-17ต.ค. , 21-24ต.ค. , 28-31ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,000 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,600 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,500 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 19,300 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 5,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 4-7พ.ย. , 11-14พ.ย. , 18-21พ.ย. , 25-28พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,600 14,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,300 12,600
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,300 11,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,000 11,200
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 5,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าประกันภัยสายการบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท่องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ณ วันสำรองที่นั่ง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *