.


ทัวร์ตูนีเซีย GRAND TUNISIA 8วัน บินเตอร์กิชแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

70,000 69,000


เที่ยวเมืองกรุงตูนิส เมืองคาร์เธจ เมืองไครูอาน เมืองสบีทลา เมืองโทเซอร์ เมืองดูซ ทะเลเกลือ เมืองแมทมาธาร์ ชม บ้านหลุม เมืองแอล เจม โคลอสเซี่ยม หรือ โรงละครโรมัน เมืองซูส อัญมณีแห่งซาเอล เมืองฮามาเมท ชม ป้อมปราการเมืองฮามาเมท

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร

21.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (Row U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.45 น. ออกเดินทางไปยัง นครอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK61 (บินตรง) พร้อมสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องและการต้อนรับของพนักงานต้อนรับ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส หากท่านต้องการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ (Star Alliance) * กรุณาตรวจสอบจำนวนไมล์ที่จะได้รับ* หรือ สมัครเป็นสมาชิก Miles & Smiles ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ได้ที่ turkishairlines.com

วันที่สองของการเดินทาง นครอิสตันบูล - กรุงตูนิส

05.30 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

10.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงตูนิส ประเทศตูนีเซีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK661

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Tunis Carthage Airpor กรุงตูนิส ประเทศตูนีเซีย จากนั้นนำท่านชม เมืองซิดิ บูร์ ไซด์ (Sidin Bou Said) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองซิดิบูร์ไซด์แห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศตูนีเซีย เพราะไม่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สิ่งปลูกสร้างยังได้รับอิทธิพลและอารยธรรมแบบแขกมัวร์ เช่น บ้านหรือรีสอร์ทริมทะเล จะทาตัวบ้านด้วยสีขาวตัดกับประตูและหน้าต่างสีฟ้าชวนน่าพักผ่อน เมืองสีขาวประตูสีฟ้า เมืองแห่งแกลเลอรี่ ศูนย์รวมศิลปะของศิลปินชื่อดังในอดีต เมืองซิดิ บูร์ ไซด์ (Sidin Bou Said) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยความงามของเมืองเมื่อ 80 ปีที่แล้วกลุ่มศิลปินอาวองต์ การด์ ของฝรั่งเศส เช่น ชิโมน เดอ โบวร์, อังเดร กีด, ชอง ปอล ซาตร์ และจิตรกรชาวสวิสเซอร์แลนด์คนสำคัญ พอล คลี ได้เดินทางมาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม Barcelon Carthage Thalasso Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง กรุงตูนิส - เมืองคาร์เธจ - เมืองไครูอาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์เธจ (Carthage) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เมืองซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในอดีต เป็นเมืองใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเมืองหนึ่งในยุคโรมัน กระทั้งสงครามพิวนิกทำให้คาร์เธจเริ่มเสื่อมถอยจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อฮันนิบาล และถึงแก่กาลสลายไปเมื่อถูกพวกอาหรับยึดครองในปี ค.ศ. 695 เมืองคาร์เธจ ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979 และได้มีการระดมนักโบราณจากหลายชาติมาช่วยบูรณะเมือง ครอบคลุมพื้นที่เมืองพิวนิกและเมืองโรมันโบราณ นำท่านชม โรงอาบน้ำโรมันแอนโทนิน (Antoinine Thermal Bath) ซึ่งจัดได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโรมันซึ่งมีความยาวประมาณ 47 เมตรและความสูงประมาณ 15 เมตร จากนั้นนำท่าน ชม ท่าเรือ Punic Port ซึ่งเป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นโดยชาวโรมันโบราณและมีลักษณะพิเศษตรงที่สร้าง ท่าเรือเป็นวงกลม จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองตูนิส ชม พิพิธภัณฑ์บาร์โด (Bardo Museum) สถานที่ซึ่งรวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่าของพระเจ้าผู้ครองตูนิสในยุคฮุสเซ็น (ศตวรรษที่ 18-19) ซึ่งเก็บประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกไว้ตั้งแต่หน้าแรก โดยเน้นที่ยุคโรมันรุ่งเรืองต้นคริสตกาล ผ่านยุคคริสเตียนแห่งไบแซนไทน์ ต่อเนื่องถึงยุคอิสลามในราวศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมาร สิ่งที่น่าสนใจเห็นจะเป็นโมเสกประดับพื้นประดับผนังที่จำลองมาจากบ้านคหบดี เก่า ซึ่งขุดค้นมาได้จากทั่วประเทศ มีความงามอลังการถูกชื่นชมว่าสวยงามกว่า พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงศิลปะวัฒนธรรมของโรมันไหน ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายปักดิ้นเงินทองแบบอาหรับและเครื่องเงินซึ่งสวย งามมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงโมเสกที่ดีที่ สุดสมบูรณ์ที่สุดและสวยที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Dar El Median

บ่าย นำท่าน ชมเมืองเก่าตูนิส (Medina of Tunis) ชมภาพย้อนกาลเวลาสู่เขตซึ่งผู้คนยังสวมชุดยาวกรอมเท้าใส่หมวกทรงกลมสีแดง เข้ม นั่งดูดมอระกู่ จิบชาสะระแหน่หรือกาแฟข้นเลื่องชื่อ ผู้คนเจรจาซื้อขายสินค้าเฉกเดียวกับที่บรรพบุรุษชาวอาหรับเคยทำมานับร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นพรมทอมือ เครื่องทองเหลือง เครื่องหนัง เสื้อผ้า จนถึงน้ำหอมและเครื่องเทศกลิ่นฉุนในเมดิน่า เสมือนกับท่านเดินย้อนกาลเวลา เพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองไครูอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม La Kashbah Hotel

พักค้างคืน ณ โรงแรม La Kashbah Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองไครูอาน - เมืองสบีทลา - เมืองโทเซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชม เมืองไครูอาน (Kairouan) เคยเป็นเมืองหลวงของมุสลิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางคาราวานที่สำคัญ กระทั่งยุคช่วงศตวรรษที่ 13 จึงย้ายเมืองหลวงไปที่ตูนิส และ ปัจจุบันเมืองเก่าไครูอาน ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ และเป็นศูนย์กลางการค้างานฝีมือทอพรม ขนสัตว์ที่สำคัญ นอกจากนี้เมือง ได้รับสมญานามว่า “City of 50 Mosque” เมืองนี้ได้จัดว่าเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาในแถบแอฟริกาเหนือ และมีความสำคัญเป็นอันดับ 5 รองจาก เมกกะ, เมดินะห์, เยรูซาเลม, และ คูฟาห์ ชม อ่างเก็บน้ำ Aghlabite ซึ่งสร้างโดยผู้นำชาว Aghlabite ในยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้านวิศวกรรมไฮโดรลิคในยุคกลาง จากนั้น ชม สุเหร่าใหญ่ (Great Mosque) หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า “สุเหร่าซิดี อักบาร์” (Mosque of Sidi Okba) ตั้งชื่อตามผู้สร้าง คือ Akbar IBN Naffi สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 671 พร้อมกับการสร้างเมืองใหม่ในเวลานั้น โดยใช้หินจากวิหารของโรมันและโบสถ์ไบเซนไทน์ในสมัยก่อน ทำให้สุเหร่ามีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโรมัน ฟินิกซ์ และ อารบิก สุเหร่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอิสลาม ลานกว้างสุเหร่านั้นใหญ่โตเกือบเท่าขนาดสนามฟุตบอล และทำห้องเก็บน้ำไว้ข้างใต้โดยภูมิปัญญาคนโบราณที่ล้ำลึก ในส่วนโถงสวดมนต์มีขนาดใหญ่มาก และหอคอยของสุเหร่ายังคงตั้งตระหง่านมากว่าหนึ่งพันสามร้อยปี เป็นต้นแบบของหอคอยสุเหร่าหรือมินาเรตในยุคต่อมา จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าซิดี ซาฮาบ หรือ สุเหร่าเบอร์เบอร์ (Mosque of The Barber) อันเป็นที่ฝังศพของ อาบุ ซัมมา เอล บาลาวี (Abou Xammaa El Balaoui) ผู้ติดตาม นบีโมฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกสังหารในสงครามนอกเมืองไครูอาน และเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บเส้นเครา 3 เส้นของท่านนบีโมฮัมหมัด ซึ่งอาบู ซัมมา เอล บาลาวี เก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการจารึกแสวงบุญของชาวมุสลิม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองสบีทลา (Sbeitla) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุเฟต์ ณ ภัตตาคารในโรงแรม La Kashbah Hotel

บ่าย นำท่าน ชม เมืองโรมัน โบราณซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบนอกเขตเมืองใหม่ (Archaeological Park) เมืองโรมันโบราณอีกแห่งของตูนีเซีย เดิมเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในสมัยไบแซนไทน์ หลังจากนั้นอาณาจักรก็ล่มสลายลงจากการบุกรุกของชาวอาหรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เมืองโทเซอร์เป็นเมืองโอเอซิสซึ่งมีต้นปาล์มให้ร่มเงาและมีอินทผาลัมที่ดีที่สุดในตูนีเซีย ในอดีตเมืองโทเซอร์จัดได้ว่าเป็นเมืองโอเอซิสขนาดใหญ่ในทะเลทรายซาฮาร่า เป็นเมืองที่พักของเหล่ากองคาราวานที่ต้องการค้าขายสินค้ากับพ่อค้าแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแถบแอฟริกาเหนือ เมืองโทเซอร์จึงเป็นจุดเชื่อมการค้าขายของพ่อค้าทะเลทราย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Ras El Ain จากนั้นนำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ Dar Cherait ที่จัดแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมอยู่ของชาวตูนิสในอดีต

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dar Chraiet Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองโทเซอร์ - เมืองดูซ - เมืองแมทมาธาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดย รถจิ๊บ (4W) เพื่อชมโอเอซิสที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเซอร์ ซึ่งได้แก่ เชบิก้า (Chebika), ทาเมอร์ซ่า (Tamerza), และ ไมดัส (Midas) โอเอซิสทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามมากในยุคโรมันยังได้เคยใช้ เป็นที่ตั้งของกองทัพอีกด้วย เชบิก้า เป็นโอเอซิสที่มีความงดงามของต้นอินทผาลัม ลำธาร และน้ำตก นำท่านเดินชมความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นราบ ท่านควรจะสวมใส่รองเท้าที่สวมใส่สบาย และพื้นไม่ลื่น (สุภาพสตรีไม่ควรสวมรองเท้าส้นสูง) จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทาเมอร์ซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง อดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศส (Francois Mitterrand) ได้หลงใหลบรรยากาศของโอเอซิสแห่งนี้ และได้เคยพักค้างคืนที่นี่ด้วย จากนั้นเดินทางต่อสู่ ไมดัส เป็นโอเอซิส ที่ตั้งอยู่บนที่สูง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงและลำธาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม Hotel Mehari Douz

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูซ (Douz) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองดูซ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ประตูสู่ทะเลทรายซาฮาร่า” ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างเดินทางท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพ ทะเลเกลือ (Chollel-Jerid Salt Lake) ซึ่งเป็นทะเลเกลือที่อยู่ในทะเลทราย จากนั้นนำท่านขี่อูฐชมส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาร่าที่เมืองดูซ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกจนสมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมทมาธาร์ (Matmata) The Star of Tunisia’s South ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Sun Palm

พักค้างคืน ณ โรงแรม Diar El Berber Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง เมืองแมทมาธาร์ - เมืองแอล เจม - เมืองซูส - เมืองฮามาเมท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชม บ้านหลุม (Troglodte House) ซึ่งเมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องผู้คนสร้างบ้านลงไปใต้ดิน จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ โรงแรม Sidi Driss สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ Star War ภาค 1 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแฟกซ์ (Sfax) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่โรงแรม Hotel Ksar El Jem

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอล เจม (El Jem) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองโบราณของกษัตริย์ Thysrus สร้างประมาณปี ค.ศ. 117-138 สมัยอาณาจักรโรมัน เนื่องด้วยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของกษัตริย์ Thysrus ในการปลูกต้นมะกอกและผลิตน้ำมันส่งออกค้าขายกับกรุงโรม มีผลทำให้อาณาจักรเรืองอำนาจอย่างรวดเร็วและสูงสูดในศตวรรษที่ 3 แต่จากนั้นปัญหาการเมืองภายในทำให้อาณาจักร แอล เจม เริ่มเสื่อมอำนาจลงอย่างรวดเร็ว และสูญสิ้นไปในที่สุด ปัจจุบันอาณาจักรแอล เจม ยังคงทิ้งความรุ่งโรจน์ให้คนรุ่นหลังได้ชม คือ โคลอสเซี่ยม หรือ โรงละครโรมัน (Amphitheatre of El Jem) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1979 โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 โดยกษัตริย์ Goddien I เป็นโคลอสเซี่ยมที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 3 ในอาณาจักรโรมัน และถือเป็นโคลอสเซี่ยมที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในแอฟริกา โคลอสเซี่ยมแห่งนี้ถูกสร้างเป็นโรงละครเพื่อชมชมการแสดงการต่อสู้ระหว่างคน และสัตว์ เพื่อความเพลิดเพลินสำหรับขุนนางและพระมหากษัตริย์ ภายหลังสมัยของกษัตริย์ Mohammed Bey สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่กำบังสำหรับการก่อจลาจล จึงทำให้บางส่วนถูกระเบิดไปบ้าง โรงละครแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้ 30,000 คน ถือได้ว่าเป็นโรงละครที่สมบูรณ์ที่สุดในแถบแอฟริกาเหนือและใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของโรมันในทวีปแอฟริกาและได้รับการบูรณะและ ดูแลดีที่สุดของโลก นำท่านเข้าชม โรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ ให้ท่านได้ลองทดสอบระบบเสียงภายในโรงละคร จากนั้นนำท่านชมโรงละครเล็กอีก 2 โรงในบริเวณใกล้เคียงกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูส (Sousse) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่งซาเอล” เนื่องจากเป็นเมืองร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ด้วยไร่มะกอกที่เขียวขจี อิทธิพลโรมันยังคงปรากฏให้เห็นกับซากปรักหักพัง เช่นเดียวกับป้อมปราการและสุเหร่าแบบอาหรับที่ใหญ่โตงดงาม เมืองซูส เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของตูนีเซียและเก่าแก่มาตั้งแต่ ยุคฟินิเชี่ยน ให้ท่านเดินชม ป้อมปราการเมืองซูส (ภายนอก) และตลาดขายของพื้นเมืองบริเวณป้อมปราการ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมมาเมท (Hammamet) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองชายทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยที่สุด จากนั้นนำท่านชมเขตเมืองใหม่ ยัสมินฮัมมาเมท (Yasmine Hammamet) อยู่ทางใต้ลงไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเขตที่มีโรงแรมใหญ่และทันสมัย สถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของตูนีเซีย ทั้งระบำฟ้อนของพวกเบอร์เบอร์ และกระโจมของเบดูอินเร่ร่อนที่ใช้จากยุคโรมันและฮันนิบาลมาสร้างเป็นธีมปา ร์ค

>ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Aziza Thalasso Beach

พักค้างคืน ณ โรงแรม Aziza Thalasso Beach Hotel 4* First Class หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองฮัมมาเมท - เมืองตูนิส - กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ชายหาดเมืองฮามาเมท ช ม ป้อมปราการเมืองฮามาเมท (ชมทัศนียภาพภายนอก) และความงดงามของชายหาด จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองตูนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านแวะ เมืองนาเบิล (Nabeul) เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา เมืองนี้โดดเด่นเรื่องหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม แก้ว ที่เขียนลวดลายสไตล์ตูนีเซียได้อย่างสวยงาม ซึ่งมีวิธีทำแบบแฮนด์เมดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปั้นขึ้นรูป แกะลายเซาะร่องจนถึงลงสี มีให้ท่านเลือกทุกขนาด ตั้งแต่ชามใบเล็กจิ๋วไปจนถึงแจกันสูงเท่าคน นำท่านชมการทเซรามิกในตำรับชาวตูนิส อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกที่ทำจากเซรามิกหรือผลไม้ท้องถิ่นที่มีขายอยู่โดย ทั่วไป โดยเฉพาะส้ม เมืองนาเบิลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปลูกส้มจำนวนมาก และในช่วงเมษายนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลส้มที่เมืองนี้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองตูนิส

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK662

17.05 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK060

วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร

13.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ตูนีเซีย GRAND TUNISIA 8วัน บินเตอร์กิชแอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 3-10ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 70,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 64,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 62,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES(TK)
 • ค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะนำชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่อคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่าง ประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • เงื่อนไขราคา
 • ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา12,900 ต่อท่าน (**ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ**)
 • Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *