.


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เมืองโดเรมอน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน บินไชน่าแอร์ไลน์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

31,000 30,000


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง วัดจงไถซานซื่อ หมู่บ้านวัฒนธรรม เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ ท่องเมืองโดราเอมอน DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง พิเศษ!!! นำท่าน COUNT DOWN PARTY NEW YEAR 2011

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองจำลอง – เมืองไถจง – เฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

06.00 น. —พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ ISLAND – S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

08.30 น. บินลัดฟ้าสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINAAIRLINESเที่ยวบินที่ CI 066

13.00 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มี กรุงไทเป เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม เมืองจำลอง เป็นสถานที่ที่จำลองอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของประเทศจีนไต้หวัน ยุโรป มันถูกก่อสร้างขึ้นอย่างประณีตบนพื้นที่ 1/25 ซเคล เป็นสถานที่ที่ย่อโลกทั้งหมดมาให้คุณได้ชมเมืองจำลองแห่งนี้ยังมีสวนสนุก มีเมืองโดราเอมอนให้ ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพประทับใจ และหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือส่วนของพายุทอร์นาโดที่มีความสูง 4 เมตรและแรงหมุน 360 องศา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับถูกพัดอยู่ ในทอร์นาโดจริง ๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จากนำท่านเดินทางสู่ เฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดิน มีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก

INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง หมู่บ้านวัฒนธรรม – วัดจงไถซานซื่อ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ประกอบไปด้วยสวนแบบยุโรปสวนสนุกและหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย แบ่งออกเป็น3 ส่วนมีพื้นที่62 ตรารางเมตร เป็นสวนสนุกที่อุดมไปด้วยดอกไม้สวยงาม รวมการเที่ยวชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย เล่นเครื่องเล่นที่แสนสนุกและดูการแสดงจากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่มีการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นวัดที่มีความทันสมัยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 150 เมตร และมีห้องสำหรับปฎิบัติธรรมกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาพระธรรมและนั่งสมาธิ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มี ภูเขาสลับซับซ้อน ล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้ว คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซำจั๋ง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบู๋นบู้ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ITATHAO VILLA HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป – พิพิธภัณฑ์พระราชวังห่งชาติ “กู้กง” – COUNT DOWN PARTY NEW YEAR 2011

เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางกลับ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์ กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนนมที่ขึ้นซื่อของเมือง ไต้หวัน ให้ท่านเลือกชิมและหาซื่อเป็นของฝากกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง ”แหล่ง รวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในกู้กงที่หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกู้กงถือว่าน่าเสียดายอย่างมากสำหรับของดีที่อยู่ใน พิพิธภัณฑ์กู้กงที่กว้างใหญ่นั้น มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าร่วมงาน COUNT DOWN PARTY NEW YEAR 2011ท่านจะได้ชม การประดับไฟ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งท่านจะได้นับถอยหลังเพื่อต้อนรับปี 2011 พร้อมกับชาวไต้หวัน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

GALLERY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – เย๋หลิ่ว – วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อ เสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั้งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่าย ทำภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดิน ทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มี ชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน บ้านเรือน ร้านรวง ต่าง ๆ ถูกสร้างเพิ่ม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เย๋หลิ่ว มี ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่อ (วัดเขามังกร) ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน MRT สถานีหลงซัน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 และปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเปเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวน อิมอยู่ ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสงบสุขของศาสนาพุทธ ด้านหลังนั้นมีหม่าจู่ (หมาโจ้ว - Mazu) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งทะเลของลัทธิเต๋า สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยเทพเจ้าสำคัญ ๆ หลายองค์โครงสร้างของอาคารประกอบไปด้วยเสาสำริดหล่อเป็นรูปมังกร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆมากมายที่จะสร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับ จ่ายซื้อสินค้าที่ซีเหมินติงแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

GALLERY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไทเป - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบน ด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

22.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINAAIRLINESเที่ยวบินที่ CI 065

01.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……………….

อัตราค่าบริการ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เมืองโดเรมอน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน บินไชน่าแอร์ไลน์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 29ธ.ค.-2ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 31,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 29,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(CI)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าทิปสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท ณ วันที่สำรองที่นั่ง พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อจองที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *