.


ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันชาติไต้หวัน 5 วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

28,000 27,000


ร่วมงานวันชาติไต้หวัน ชมการแสดงยิ่งใหญ่ ตระการตา ปีละครั้งเท่านั้น เมนูพิเศษ! ภัตตาคาร 100 ล้าน, ปลาหิมะ , บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – หนานโถว - จงไถฉานซื่อ – แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

06.45น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG 634

11.25น. ถึงสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว นำท่านชม วัดจงไถซานซื่อ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายพระองค์ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TAI YI RESORT หรือเทียบเท่าให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ในรีสอร์ทกลางหุบเขา

วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง – หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม 9 เผ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทะเลสาบสุริยัน-จันทราถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยม ของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก (รวมค่าล่องเรือแล้ว)

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยในระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาปหลังจากนั้น นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋งจากนั้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่าพร้อม กับชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าอาเหม่ยจู๋และให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวนสนุกและให้ท่านได้ถ่ายภาพสวนดอกไม้สวิส ซึ่งมีความสวยงามมาก มีต้นไม้หลากหลายนานาพันธ์ ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านนั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา มีความยาว 1.5 กม. และมีความสูง 150 เมตร จากพื้นผิวทะเลสาบ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลของทะเลสาบสุริยัน จันทรา และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าซึ่งเป็นสวนสนุก ที่เป็นที่นิยมอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOTEL NATIONAL BLDG. Aหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป - อุทยานฯ เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงของไต้หวันโดยรถโค๊ช

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยาน แห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม SHENKENG FULLON HOTEL หรือหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร่วมงานวันชาติ – ช๊อปปิ้งย่านถนนจงเซี่ยวตงลู่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัตฺยาวนานกว่า5000ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันวันที่ 10 เดือน 10 ของทุกปี ในค่ำคืนวันที่ 9 ต.ค. พบกับศิลปินนักร้องทีมีชื่อเสียงมากมายมาร่วมร้องเพลงบนเวทีและมีกิจกรรม อื่นๆอีกด้วย เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันที่ในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว และจัดเป็นประจำทุกปี

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านจงเซี่ยวตงลู่ ซึ่งเป็นย่านช๊อปปิ้งอีกย่านที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นไต้หวัน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย ตั้งแต่ร้านแบกะดิน ถึง ร้านแบรนด์เนม อีกทั้งยังสามารถเดินชมห้างโซโก้ ที่รวบรวมสินค้าจากญี่ปุ่นมาขายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยอีกด้วย

พักที่ SHENKENG FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ชมพิธีสวนสนามอันยิ่งใหญ่ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ขึ้นตึกไทเป 101 – ไทเป

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม พิธีสวนสนามวันชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา บริเวณถนนหน้าทำเนียบและรัฐสภา และ ฃมการแสดงต่างๆ ซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่ความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน

จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ตึกไทเป101 ชั้นที่ 89(รวมค่าขึ้นตึก)ตึก ที่มีความสูงถึง508เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่ สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันเปรียบเสมือน จิมซาจุ่ย ของฮ่องกง หรือสยามสแควร์ ของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ (สำหรับ TG ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

20.10 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG635

23.05น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันชาติไต้หวัน 5 วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 6-10ต.ค. , 8-12ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,000 18,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,000 18,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 26,900 17,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 25,900 16,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 5,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด - -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าทิปสำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท ณ วันที่สำรองที่นั่ง พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อจองที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
 • เด็ก : คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ขวบ 2 ท่าน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *