.


ทัวร์กระบี่ มหัศจรรย์ กระบี่ สวรรค์ที่สัมผัสได้ 4 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

6,000 5,500


เที่ยวกระบี่ ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand ท่าปอมคลองสองน้ำ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน อ่าวพระนาง ถนนคนเดิน วัดถ้ำเสือ ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ วัดสวนโมกขลาราม สุราษฎร์ธานี พักที่ กระบี่ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท 2 คืน

 

รายการเดินทาง

วันที่แรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – กระบี่

19.00 น. พร้อมกันจุดนัดหมายเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแด่ท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งพร้อมสุขภัณฑ์บริการอาหารค่ำแบบเซ็ทกล่อง(มื้อ 1)และเครื่องดื่มบนรถสู่.กระบี่อิสระพักผ่อนบนรถโค้ชตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง กระบี่ – วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน – หาดอ่าวนาง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรมเวียงทอง พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2)

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือเชิญท่านนมัสการพระอาจารย์จำเนียรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของกระบี่ณวัดถ้ำเสือกราบ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคลเที่ยวชมต้นไม่ใหญ่ที่มีอายุถึง1,000ปี ชมถ้ำลอดถ้ำมือเสือถ้ำคนธรรพ์ภายในหุบเขาคีรีวงศ์จากนั้นเดินทางสู่ เขาขนาบน้ำราย ด้วยผืนป่าโกงกางสัญลักษณ์คู่เมืองกระบี่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลกระบี่ชมการขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน(นีโม) นานาชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อ 3)

13.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมกระบี่ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ทอิสระพักผ่อนกับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร(มื้อที่4)หลังอาหารสู่ชายหาดอ่าวนางอิสระชมกระบี่ยามราตรี

วันที่สามของการเดินทาง ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ – ชมทะเลแหวก – เกาะปอดะ – เกาะไก่, ทับ, ม้อ - ถ้ำพระนาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อ 5)

08.30 น. นำท่านลงเรือเร็ว Speed boatท่องเที่ยวสะดวกและปลอดภัยพร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ ชม ทะเลแหวก Unseen in Thailandสันทรายที่ทอดยาวเชื่อมกันระหว่าง เกาะไก่ และ เกาะทับสนุก สนานกับการเล่นน้ำชมปะการังนานาชนิด อาทิเช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง ฯลฯ เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากสีสัน ชื่นชมกับความสวยงามของทัศนียภาพและธรรมชาติซึ่งยังคงความสมบูรณ์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิกบนเกาะปอเดะ (มื้อ 6)

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะปอดะสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ชมปะการังอาทิปะการังสมอง,ปะการัง,เขากวาง,ปะการังดอกเห็ดฯลฯซึ่งโดด เด่นบริเวณหน้าอ่าวนางสัมผัสหาดทรายขาวน้ำทะเลใสสะอาดเพลิดเพลินกับฝูงปลา หลากสีสันจากนั้นนำท่านสู่หาดไร่เลชมถ้ำพระนางซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและสวยงามสมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่งเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักเดิม

18.00 น. บริการอาหารค่ำณ ร้านอาหาร (มื้อ 7)หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน จ.กระบี่เพลิดเพลินกับสินค้าและอาหารพื้นเมืองนานาชนิดอิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์รูปปูดำ

วันที่สี่ของการเดินทาง กระบี่ – ท่าปอมคลองสองน้ำ – สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อ 8)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าปอมคลองสองน้ำUnseen in Thailandสัมผัสกับสายน้ำที่เชื่อมต่อกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มที่ไหลผ่านรากไม้สวยงามน่าดูยิ่งนักอำลา จ.กระบี่นำท่านเดินทางสู่.ไชยาแวะชมสวนโมกพลารามสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้และเป็นสถานที่ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสภิกษุ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อ 9)

13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯระหว่างแวะเลือกซื้อ ของฝาก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อ 10)

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ ทัวร์กระบี่ มหัศจรรย์ กระบี่ สวรรค์ที่สัมผัสได้ 4 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 30ก.ย.-3ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 6,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 5,390
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 3,390
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 7-10ต.ค. , 22-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 5,390
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,390
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 5,390
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 3,390
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมสุขภัณฑ์, เครื่องเสียง, วีดีโอ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม ผ้าเย็น บริการบนรถในการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางที่นั่งละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะท่านที่ต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ค่ามัดจำทัวร์งวดแรกท่านละ 70% บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรณีท่านเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วันและบริษัทฯ จะหัก 70% ของราคามัดจำ ถ้าแจ้งหลัง 7 วัน ทางบริษัทฯ จะหักค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *