.


ทัวร์ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะราวี 5 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

8,000 8,000


หลีเป๊ะ มัลดีฟท์แห่งสยาม เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ–สตูล

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ

นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศและแวะบริการข้าวต้ม ณ ร้านนิวรสทิพย์ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง ท่าเรือปากบารา–เกาะตะรุเตา–เกาะไข่–เกาะหลีเป๊ะ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จ. ตรัง (มื้อที่ 2)......ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

11.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล ออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน เยี่ยมเยือน เกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ร่องรอยแห่งความหฤโหด สถาน ที่พันธนาการความทรงจำของอดีตไว้ พร้อมบริการอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง) (มื้อที่ 3) แวะ เกาะไข่ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล ร่วมบันทึกภาพกับซุ้มประตูหินรูปงวงช้างที่ยื่นจรดทะเล เชื่อกันว่ามีเรื่องเล่าชวนพิศวง ณ ที่เกาะแห่งนี้

15.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ อีกหนึ่งความ อัศจรรย์ของหมู่เกาะทะเลใต้ นำคณะเข้าที่พัก ผ่อนคลาย อิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส ประทับใจกับวิถีชีวิตแปลกตาของชนพื้นเมือง “อุรักราโว๊ย” สุขสบายใจตามอัธยาศัย

19.00 น. อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อัศดง ของเกาะที่ได้ชื่อว่า “หลีเป๊ะ มัลดีฟแห่งสยาม” อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่4)

วันที่สาม เกาะหินงาม–ร่องน้ำจาบัง–เกาะราวี–เกาะยาง-เกาะอาดัง

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่5)

08.00 น. ได้เวลาแห่งความสุข ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม ปริศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของหินสีนิลดำ กลมเกลี้ยง งามวับวับยามแสงอาทิตย์สาดสะท้อน สู่ ร่องน้ำจาบัง การพบกันของกระแสน้ำก่อเกิดความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสีสันดุจอัญมณีเจิดจรัสใต้ท้องท้องทะเล สู่ เกาะราวี ตื่น ตาด้วยฝูงปลานับพันที่ว่ายวนคอยต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ชวนเชิญให้เข้าสู่โลกแห่งความสุขของหมู่เกาะทะเลใต้ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก) (มื้อที่6) อิ่มเอมกับประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ ล่องเรือ สู่เกาะยางแวะดำน้ำชมปะการังแข็งหลากหลายชนิดนำท่านชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตา สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง

16.00 น. นำคณะกลับสู่ที่พักบน เกาะหลีเป๊ะ อิสระกับการพักผ่อน

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ผ่อนคลาย สบายใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง (มื้อที่ 7)

วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ช็อปปิ้งเมืองตรัง-กรุงเทพ

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)

09.00 น. เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจก่อนอำลาเกาะสวรรค์ อันดามันใต้

11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบปากบารา….เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.ตรัง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จ.ตรัง (มื้อที่9)และช็อปปิ้งของฝากจากเมืองตรัง เช่นหมูย่าง ขนมเค้ก ฯลฯ

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (มื้อที่ 10)

วันที่ห้า กรุงเทพ

 

07.00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ ทัวร์ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะราวี 5 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 18-22พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 8,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 6,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 6,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 9-13ธ.ค. , 30ธ.ค.-3ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 6,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 6,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากทางบริษัทฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ที่มาร่วมคณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง (ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เดินทางแต่แรก และไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับทางบริษัท) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการอัพเกรดห้องคู่เป็นห้องเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่จ่ายค่าบริการที่พักโรงแรมห้องคู่ตั้งแต่แรก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *