.


ทัวร์เชียงราย สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า 6 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

11,000 11,000


เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ สวนลิง พระธาตุจอมหมอก สวนบ้านถิ่น วัดป่าเจ โชว์พาราณสี กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ วัดหลวงเมืองลื้อ ตลาดไทลื้อ เชียงรุ่ง หลวงน้ำทาง เชียงของ พะเยา

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ต้อนรับทุกท่าน พร้อมอำนวยความสะดวก

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง เชียงของ - ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) – หลวงน้ำทา – เชียงรุ้ง – สิบสองปันนา

06.00น. เดินทางถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่ คุนหมิง –กรุงเทพฯ (R3A) สู่ เมืองหลวงน้ำทา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองหลวงน้ำทา

บ่าย เดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนรถเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน(ด่านตรวจคนเข้าเมืองจีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Golden Phoenixหรือเทียบเท่า

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – สวนลิง – พระธาตุจอมหมอก - สวนบ้านถิ่น – วัดป่าเจ – โชว์พาราณสี

06.30น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชม การ โชว์เสือและโชว์สิงโต นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ

12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำโขง สู่ สวนลิง ชมลิงเผือกที่มีอยู่ตัวเดียวในโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของชาวไทลื้อ และ ชมพระราชวังเก่า ของเมืองเชียงรุ่ง ชื่อว่า เวียงผาคราง จากนั้นนำท่านนั่งรถรางเดินทางสู่ พระธาตุจอมหมอก ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสิบสองปันนามาช้านานและชาวไทยลื้อนับถือกัน มาก จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสิบสองปันนา สมควรแก่เวลานำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ่งหรือเมืองสิบสองปัน นา และชม สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลังอาหาร นำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี... (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนา)

วันที่สี่ของการเดินทาง กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ วัดหลวงเมืองลื้อ ตลาดไทลื้อ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า

บ่าย นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตที่ ตลาดไทลื้อ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนา และนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ และ ร้านชาปู๋เอ่อ ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองสิบสองปัน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองสิบสองปันนา

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้าของการเดินทาง เชียงรุ้ง - หลวงน้ำทา - เชียงของ - พะเยา - กรุงเทพฯ

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองหลวงน้ำทาง นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว

12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ

16.30น. ถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พะเยา

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่หกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงราย สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า 6 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 11,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 11,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 9,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 8,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 21-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 10,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 10,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 9,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 8,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากทางบริษัทฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ที่มาร่วมคณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง (ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เดินทางแต่แรก และไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับทางบริษัท) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการอัพเกรดห้องคู่เป็นห้องเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่จ่ายค่าบริการที่พักโรงแรมห้องคู่ตั้งแต่แรก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *