.


ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ เชียงราย 5 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

8,000 7,500


เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ โครงการหลวง พระธาตุจอมทอง ดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน วัดร่องขุ่น เชียงราย ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่โดยรถปรับอากาศ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ และร่วมสนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง อิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่สอง เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – โครงการหลวง – พระธาตุจอมทอง

05.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ เชิญท่านอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือทำกิจธุระส่วนตัว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” ดอยหลวง หมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ดอยอินทนนท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศด้วยความ สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี แล้วนำท่านสักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ ฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็นสองระดับยอดปลีขององค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเข้าชมโครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ผลิตผลหลักคือไม้ดอกเมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้และการเพาะขยายพันธุ์ของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระ พุทธศาสนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านถวาย ให้ท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องตกแต่งบ้าน อันหลากหลาย ซึ่งที่นี่เอกลักษณ์ของสินค้าบ้านถวายคือเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือเป็น ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดิน สถานที่ช้อปปิ้งกลางคืนของคนเมืองเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยสุเทพ – สวนสัตว์เชียงใหม่ – บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น - เชียงราย

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. ออกเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ จากนั้นชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ นอกเหนือจากแพนด้าแล้ว ท่านจะได้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น แพนกวิน ช้าง หมี นกยูง เสือ โคอาล่า ฯลฯ จากนั้น นำท่านเที่ยวชม Chiangmai Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดโลก ด้วยความยาวกว่า 133 เมตร มีพันธุ์สัตว์น้ำ (น้ำจืดและน้ำเค็ม) รวมกันกว่า 250 ชนิด จำนวนกว่า 8,000 ตัว

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จ. เชียงราย แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ ธารน้ำพุร้อนแม่ขะจาน หรือโป่งน้ำร้อนน้ำแร่ พลังงานความร้อนที่ปะทุขึ้นมาจากใต้ผิวโลก ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้

15.30 น. ชม วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ประทับใจกับโบสถ์ที่สร้างด้วยปูนขาวประดับแก้วทั้งหลัง พร้อมชมศิลปะภาพวาดนานาชนิดที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

16.30 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่สี่ ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – แม่สาย - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางขึ้น สู่ ดอยตุง ขึ้นกราบสักการะ องค์พระธาตุดอยตุง ซึ่งบรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า(กระดูกไหปลาร้า) และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีกุน จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้น ชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่างๆ

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ อ.แม่สาย อิสระกับการชมและซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ตลาดการค้าชายแดนปลอดภาษี เช่น เห็ดหอมบุหรี่,เหล้า,พรม,เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ เชียงราย 5 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 8,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 6,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 5,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากทางบริษัทฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ที่มาร่วมคณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง (ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เดินทางแต่แรก และไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับทางบริษัท) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการอัพเกรดห้องคู่เป็นห้องเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่จ่ายค่าบริการที่พักโรงแรมห้องคู่ตั้งแต่แรก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *