.


ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปายหน้าฝน สวนสัตว์เชียงใหม่ 4 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

7,000 7,000


เที่ยวปายหน้าฝน สวนสัตว์เชียงใหม่ โป่งเดือด ห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง พระธาตุแม่เย็น ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ตลาดคนเดินเมืองปายยามค่ำคืน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ ร้านกาแฟในฝัน บรรยากาศสุดโรแมนติก Coffee in Love ชมสะพานประวัติศาสตร์ ปางช้างแม่สา ดอยสุเทพ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมการประดิษฐ์ร่มกระดาษสา ที่บ่อสร้าง-สันกำแพง

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้า บริษัท เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่โดยรถปรับอากาศ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ และร่วมสนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง อิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง เชียงใหม่ – โป่งเดือด – ห้วยน้ำดัง – ปาย

05.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ เชิญท่านอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือทำกิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น. ออกเดินทางสู่ โป่งเดือด เป็นน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินในอดีตน้ำพุแห่งนี้ สูงถึง 5 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 1 เมตร รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด น้ำพุร้อนที่นี่คาดว่ามีการเกิดแบบน้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geyser type) ลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ

จากนั้น เดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ลักษณะโดยรอบเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก มองเห็นดอยเชียงดาว ซึ่งเป็นดอยที่สูงเป็นอันดับที่สามของประเทศไทย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 น. นำท่านชม วัดน้ำฮู เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปาย นมัสการพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาย ที่มีน้ำซึมออกมาจากบริเวณพระโมฬีตลอดเวลา จากนั้น นำท่านสักการะ พระธาตุแม่เย็น ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ชมวิวเมืองปายและแม่น้ำปายผ่านท้องทุ่งอันสงบซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเมืองปายในยามเย็น

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านกระทิงปาย หรือเทียบเท่า

เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ตลาดคนเดินเมืองปาย ยามค่ำคืน

วันที่สามของการเดินทาง ปาย – Coffee in Love – ปางช้างแม่สา – ถนนคนเดิน

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ ร้านกาแฟในฝัน บรรยากาศสุดโรแมนติก Coffee in Love จากนั้นนำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายไปยังประเทศพม่า เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา ให้ท่านได้ชมการแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ อาทิเช่น วิธีการฝึกช้าง เล่นดนตรี เต้น วาดรูป ฯ

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมอโมร่า หรือเทียบเท่า

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดิน (หรือไนท์บาร์ซ่าในกรณีเป็นวันธรรมดา) สถานที่ช้อปปิ้งกลางคืนของคนเมืองเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง พระธาตุดอยสุเทพ – สวนสัตว์เชียงใหม่ – บ่อสร้าง - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. ออกเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระบรม สารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

จากนั้น ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ นอกเหนือจากแพนด้าแล้ว ท่านจะได้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น แพนกวิน ช้าง หมี นกยูง เสือ โคอาล่า ฯลฯ

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางต่อสู่ ถนนสายเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ บ่อสร้าง-สันกำแพง ชมการประดิษฐ์ร่มกระดาษสา สัญลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก งานประดิษฐ์จากกระดาษสา เครื่องเงิน และผ้าไหมพื้นเมือง แวะซื้อของฝากของที่ระลึกซึ่งรวบรวมของฝากไว้มากมายทั้งอาหารแห้ง ผลไม้แช่อิ่ม ขนม ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวปายหน้าฝน สวนสัตว์เชียงใหม่ 4 วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 6,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 5,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 6,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 6,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 6,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 5,500
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากทางบริษัทฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ที่มาร่วมคณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง (ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เดินทางแต่แรก และไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับทางบริษัท) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการอัพเกรดห้องคู่เป็นห้องเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่จ่ายค่าบริการที่พักโรงแรมห้องคู่ตั้งแต่แรก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *